Zákon č. 445/1990 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

(v znení č. 102/2010 Z. z.)

Čiastka 75/1990
Platnosť od 29.10.1990
Účinnosť od 01.04.2010

445

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. októbra 1990,

ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Fyzické a právnické osoby1) môžu predávať a rozširovať tlač a iné veci, ktoré sú spôsobilé ohroziť mravnosť, len za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Tlačou a vecami podľa odseku 1 sa rozumie pre účely tohto zákona periodická tlač2) a neperiodická tlač, audiovizuálne záznamy, vyobrazenia alebo iné predmety, ktoré môžu svojím obsahom a charakterom ohroziť mravnosť alebo vyvolať verejné pohoršenie (ďalej len „veci“).

§ 2

(1) Predaj a rozširovanie vecí sa môže uskutočňovať v osobitných predajniach alebo iných priestoroch na to schválených (ďalej len „schválené priestory“) obcou; pôsobnosť obce je výkonom samosprávy.

(2) Schválené priestory podľa odseku 1 nesmú byť umiestnené v blízkosti škôl a školských zariadení4) a priestorov, v ktorých sa vykonávajú náboženské obrady.

§ 3

Fyzické a právnické osoby musia pri predaji a rozširovaní vecí dodržiavať tieto podmienky:

a) veci nesmú byť vystavované vo výkladoch a verejne propagované,

b) predaj a rozširovanie vecí nesmú uskutočňovať osoby mladšie ako 18 rokov,

c) vstup do schválených priestorov nemožno povoliť osobám mladším ako 18 rokov.

§ 4

(1) Priestupku sa dopustí ten, kto poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.

(2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 331 eur.

(3) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad a v blokovom konaní obecná polícia a orgán Policajného zboru.

(4) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.5)

§ 4a

(1) Obvodný úrad uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi a právnickej osobe, ktorá poruší povinnosť podľa § 2 ods. 1 a § 3.

(2) Obvodný úrad pri ukladaní pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky porušenia povinnosti.

(3) Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(4) Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.6)

(5) Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).

4) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.