Oznámenie č. 253/2011 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie

Čiastka 81/2011
Platnosť od 30.07.2011
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

253

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (dalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 56/2010 Z. z. vydalo

výnos z 13. júla 2011 č. 14993/2011-SEKPS/35878/M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie.

Výnos nahrádza výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb (oznámenie č. 285/2005 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 3. októbra 2007 č. 2560/M-2007 (oznámenie č. 458/2007 Z. z.) a ustanovuje podmienky poskytovania dotácie v súlade s právnou úpravou v oblasti poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu. Výnos umožňuje poskytnúť dotáciu na výskum a vývoj z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2011.

Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a v listinnej podobe sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 5/2011.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.