Zákon č. 335/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

(v znení č. 619/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 130/1998
Platnosť od 09.11.1998 do31.01.2004
Účinnosť od 01.01.2004 do31.01.2004
Zrušený 16/2004 Z. z.

335

ZÁKON

zo 6. novembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 482/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 321/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písmeno d) znie:

d) vzniknú dôvody podľa odseku 5.“.

2. V § 8 odsek 2 znie:

(2) Funkčné obdobie rady je štvorročné a začína sa zvolením členov rady (odsek 1). Prvé zasadnutie rady zvolá predseda Národnej rady Slovenskej republiky do 15 dní od zvolenia členov rady. Na prvom zasadnutí rada zvolí svojho predsedu a podpredsedu.“.

3. V § 8 odsek 3 znie:

(3) Ak sa člen v priebehu funkčného obdobia vzdá svojho členstva v rade alebo ak je odvolaný (odsek 1), Národná rada Slovenskej republiky zvolí do 60 dní nového člena rady na čas zostávajúci do konca funkčného obdobia.“.

4. V § 8 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

5. Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

㤠15a

Funkčné obdobie členov rady zvolenej podľa doterajších predpisov sa skončí nadobudnutím účinnosti tohto zákona.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.