385

ZÁKON

zo 7. decembra 1999

o kolektívnom investovaní

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a) kolektívne investovanie,

b) činnosť správcovskej spoločnosti a depozitára,

c) ochranu investorov,

d) dohľad.

§ 2

Kolektívne investovanie

(1) Kolektívnym investovaním sa podľa tohto zákona rozumie zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti na základe verejnej výzvy podľa tohto zákona s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného týmto zákonom. Kolektívnym investovaním je aj správa majetku nadobudnutého investovaním takto zhromaždených peňažných prostriedkov a výkon nútenej správy tohto majetku.

(2) Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od verejnosti znamená ich získanie od viacerých ako desiatich fyzických osôb na základe verejnej výzvy, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Kolektívnym investovaním podľa tohto zákona nie je zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej výzvy vykonávané podľa osbitných predpisov.1) Ak tento zákon neustanovuje inak, kolektívne investovanie nie je povolené vykonávať s peňažnými prostriedkami, ktoré boli zhromaždené inak ako na základe tohto zákona.

(4) Kolektívne investovanie možno vykonávať len na základe povolenia orgánu dohľadu, ktorým je Úrad pre finančný trh (ďalej len „úrad“), a v súlade s pravidlami obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.

§ 3

Verejná výzva

(1) Verejnou výzvou podľa tohto zákona sa rozumie akékoľvek oznámenie, ponuka alebo odporúčanie na zhromažďovanie peňažných prostriedkov uskutočnené právnickou osobou alebo fyzickou osobou vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby akýmikoľvek prostriedkami zverejnenia voči neurčitému okruhu vopred neurčených osôb.

(2) Prostriedky zverejnenia na účely tohto zákona sú:

a) tlač, rozhlas a televízia,

b) obežníky, brožúry alebo iné písomnosti aj v prípade, ak sú adresované osobne príjemcovi,

c) elektronické komunikačné alebo informačné systémy,

d) osobný kontakt.

§ 4

Investor

Na účely tohto zákona sa investorom rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svoje peňažné prostriedky použila alebo má záujem použiť na nadobudnutie cenných papierov vydávaných správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

§ 5

Správcovská spoločnosť

(1) Správcovská spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na základe verejnej výzvy na účel ich investovania do majetku vymedzeného týmto zákonom a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy a vykonávať nútenú správu podielových fondov. Správcovská spoločnosť sa zapisuje do obchodného registra2) (ďalej len „register“).

(2) Správcovská spoločnosť nesmie vykonávať inú činnosť, ako je činnosť podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže mať iba právnu formu akciovej spoločnosti a nesmie zmeniť predmet svojej činnosti ani svoju právnu formu.

(3) Správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, môžu vzniknúť len podľa tohto zákona. Podielový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v podielovom fonde nie je súčasťou majetku správcovskej spoločnosti.

(4) Podielový fond je majetok, ktorý tvoria cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov, ktorých vlastnícke práva sú reprezentované podielovými listmi.

(5) Správcovská spoločnosť za seba a za každý podielový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku.3) Účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu musí overiť audítor. Úrad môže v záujme ochrany investorov nariadiť správcovskej spoločnosti výmenu audítora.

(6) Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku správcovskej spoločnosti a podielového fondu, je povinný bez zbytočného odkladu informovať úrad o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá

a) svedčí o porušení povinností správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi,

b) môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti alebo

c) môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vysloveniu výhrady.

(7) Odsek 6 sa vzťahuje rovnako na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria so správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami.3a)

(8) Zakazuje sa predaj podniku správcovskej spoločnosti, organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo ich časti.3b)

(9) Na založenie, vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov,4) ak tento zákon neustanovuje inak.

Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti

§ 6

(1) Na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti je potrebné povolenie úradu. Žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podávajú úradu zakladatelia správcovskej spoločnosti.

(2) Na udelenie povolenia podľa odseku 1 musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:

a) splatené základné imanie správcovskej spoločnosti podľa § 10,

b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov správcovskej spoločnosti,

c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou5) na správcovskej spoločnosti a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,

d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb, ktoré sú navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona, a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

e) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť vedúcich zamestnancov depozitára (§ 20), ktorí zabezpečujú výkon funkcie depozitára podľa tohto zákona,

f) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3a) ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti,

g) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena f),

h) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena f) úzke väzby,

i) stanovy správcovskej spoločnosti, štatút podielového fondu a predajný prospekt podielového fondu (ďalej len „predajný prospekt") je v súlade s týmto zákonom,

j) zakladateľom správcovskej spoločnosti nie je fyzická osoba ani právnická osoba, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz, alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu, alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,6)

k) vecné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti, ktorými sú materiálno-technické zabezpečenie výkonu činnosti správcovskej spoločnosti,

l) organizačné predpoklady na činnosť správcovskej spoločnosti (§ 10a).

(3) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 obsahuje

a) obchodné meno a sídlo budúcej správcovskej spoločnosti,

b) identifikačné číslo budúcej správcovskej spoločnosti, ak jej už bolo pridelené,

c) výšku základného imania,

d) zoznam akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej správcovskej spoločnosti; v zozname sa uvedie meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a výška kvalifikovanej účasti,

e) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za prokuristov, za vedúcich zamestnancov5a) v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa tohto zákona a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,

f) obchodné meno a sídlo depozitára, ktorý bude pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy vykonávať funkciu depozitára,

g) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí budú zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy,

h) údaje o vecných a organizačných predpokladoch na činnosť správcovskej spoločnosti,

i) vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú úplné a pravdivé.

(4) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je

a) zakladateľská listina alebo zakladateľská zmluva,

b) návrh stanov správcovskej spoločnosti,

c) návrh organizačnej štruktúry správcovskej spoločnosti,

d) stručný odborný životopis a doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi osôb podľa odseku 3 písm. e) a g) a ich výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,

e) písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie,6)

f) doklad o splatení základného imania,

g) návrh štatútu podielového fondu a návrh predajného prospektu (§ 27).

(5) O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhoduje úrad v lehote podľa osobitného zákona7) na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.

(6) Úrad žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok uvedených v odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti podľa odseku 1 nemôžu byť ekonomické potreby trhu.

(7) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas trvania platnosti povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(8) Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").

(9) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca depozitára, ktorý bude zabezpečovať výkon funkcie depozitára pre správcovskú spoločnosť a jej podielové fondy, za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti, za prokuristu správcovskej spoločnosti alebo za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu alebo preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky, ktorej obsahom je najmä preverenie znalostí právnych predpisov v oblasti kolektívneho investovania.

(10) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedného za odborné činnosti podľa tohto zákona sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu a preukázala odbornú spôsobilosť zložením odbornej skúšky podľa odseku 9.

(11) Za odborne spôsobilú osobu navrhnutú za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.

(12) Odbornú skúšku podľa odseku 9 zabezpečuje úrad alebo ním poverená právnická osoba. Za vykonanie odbornej skúšky žiadateľ zaplatí úhradu, ktorá sa pri neúspešne vykonanej odbornej skúške nevracia. Ak odbornú skúšku zabezpečuje úrad, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom úradu. Ak odbornú skúšku zabezpečuje právnická osoba poverená úradom, úhrada za vykonanie odbornej skúšky je príjmom tejto osoby. Obsah odbornej skúšky, spôsob jej vykonania, výšku úhrady za jej vykonanie a ďalšie podrobnosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(13) Za dôveryhodnú sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch

a) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odňaté povolenie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odňatím povolenia na vznik alebo činnosť,

b) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,

c) nepôsobila vo funkcii uvedenej v odseku 3 písm. e) v správcovskej spoločnosti, nebola vedúcim zamestnancom alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,6) alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie,

d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.7a)

(14) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, alebo ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.

(15) Fyzickú osobu uvedenú v odseku 13 písm. a) až c) môže úrad v konaní o udelení povolenia podľa odseku 1 uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách uvedených v odseku 13 písm. a) až c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť správcovskej spoločnosti alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky uvedené v odseku 13 písm. a) až c).

(16) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. b), a zo všetkých okolností je zrejmé, že zabezpečí riadne vykonávanie kolektívneho investovania v záujme stability finančného trhu.

(17) Finančnou inštitúciou sa na účely tohto zákona rozumie obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, banka, pobočka zahraničnej banky, poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, doplnková dôchodková poisťovňa, centrálny depozitár cenných papierov, burza cenných papierov a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti.

§ 7

(1) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu správcovskej spoločnosti. Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti nesmie byť predmetom výkonu rozhodnutia.

(2) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu8) musí výrok rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, obsahovať

a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorej vznik sa povoľuje,

b) predmet činnosti,

c) obchodné meno a sídlo depozitára,

d) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb, ktoré môžu vykonávať funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov,

e) schválenie stanov správcovskej spoločnosti,

f) povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu a vydávanie podielových listov a označenie otvoreného podielového fondu,

g) schválenie štatútu podielového fondu a predajného prospektu.

(3) Na žiadosť správcovskej spoločnosti možno rozhodnutím úradu povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti zmeniť. Na posudzovanie žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti sa vzťahuje § 6 primerane. Zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti vyvolané len zmenou mena alebo priezviska, alebo miesta trvalého pobytu fyzických osôb schválených postupom podľa § 9 a zmeny sídla depozitára si nevyžadujú súhlas úradu. Správcovská spoločnosť je však povinná úradu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.

(4) Správcovská spoločnosť je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do registra na základe povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť a predložiť úradu výpis z registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia registrového súdu o vykonaní zápisu do registra alebo zmeny zápisu v registri.

(5) Súčasťou návrhu na zápis správcovskej spoločnosti do registra alebo návrhu na zmenu zápisu je právoplatné rozhodnutie úradu podľa tohto zákona. Predpokladom na vykonanie zápisu je aj predloženie právoplatného rozhodnutia úradu podľa tohto zákona.

(6) V čase medzi udelením povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti a zápisom do registra správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť, ktorá je obsahom povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná oznámiť úradu bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. a) až d). Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť aj zmeny v skutočnostiach uvedených v § 6 ods. 3 písm. h), ak tieto zmeny môžu ovplyvniť spôsobilosť správcovskej spoločnosti vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.

(8) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis.9a)

§ 8

(1) Správcovská spoločnosť sa nesmie zlúčiť ani splynúť s inou osobou, ako je správcovská spoločnosť podľa tohto zákona, a splynutím alebo zlúčením správcovských spoločností môže vzniknúť iba správcovská spoločnosť podľa tohto zákona.

(2) Správcovskú spoločnosť nemožno rozdeliť.

(3) Splynutie, zlúčenie alebo zrušenie správcovskej spoločnosti nesmie byť na ujmu veriteľov správcovskej spoločnosti.

§ 9

Predchádzajúci súhlas úradu

(1) Predchádzajúci súhlas úradu je podmienkou na

a) nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti vo výške 10 %, 20 %, 33 %, 50 % a 66 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,9b)

b) zníženie základného imania správcovskej spoločnosti, ak nejde o zníženie z dôvodov straty,

c) voľbu osôb navrhovaných za členov predstavenstva správcovskej spoločnosti, dozornej rady a za vedúceho organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti,

d) zlúčenie alebo splynutie správcovskej spoločnosti,

e) zmenu stanov správcovskej spoločnosti,

f) zmenu depozitára správcovskej spoločnosti a depozitára podielového fondu,

g) nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde od akcionárov správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond alebo na predaj cenných papierov z majetku podielového fondu akcionárom správcovskej spoločnosti spravujúcej tento podielový fond.

(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 6 ods. 2. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a d) musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 10 ods. 1. Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. g) musí byť splnená podmienka podľa § 35 ods. 3 a musí byť preukázané, že nadobudnutie cenných papierov do majetku v podielovom fonde alebo predaj cenných papierov z majetku v podielovom fonde je v záujme podielnikov.

(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), b) a d) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.9c)

(4) Žiadosť o vydanie predchádzajúceho súhlasu podávajú

a) podľa odseku 1 písm. a) právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré plánujú nadobudnúť podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti,

b) podľa odseku 1 písm. b), e) a f) správcovská spoločnosť,

c) podľa odseku 1 písm. c) správcovská spoločnosť, organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo akcionár správcovskej spoločnosti,

d) podľa odseku 1 písm. d) správcovská spoločnosť, ktorá sa má zlúčiť alebo splynúť,

e) podľa odseku 1 písm. g) správcovská spoločnosť a akcionár správcovskej spoločnosti.

(5) Náležitosti žiadosti o vydanie predchádzajúceho súhlasu úradu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6) O žiadosti podľa odseku 1 písm. c), e) a g) rozhodne úrad v lehote do 15 dní od jej doručenia.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zo zasadania príslušného orgánu správcovskej spoločnosti, ktoré rozhodlo o skutočnostiach, ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, úradne overenú kópiu tohto dokladu.

(8) Správcovská spoločnosť je povinná po zápise zmien alebo zániku zapisovaných údajov,9d) ku ktorým úrad vydal predchádzajúci súhlas, predložiť úradu do desiatich dní od zápisu uvedených skutočností výpis z registra.

§ 10

(1) Správcovská spoločnosť môže vydávať len zaknihované akcie na meno. Základné imanie správcovskej spoločnosti musí byť najmenej 50 000 000 Sk a musí byť splatené pred podaním žiadosti podľa § 6 v plnom rozsahu.

(2) Obchodné meno správcovskej spoločnosti musí obsahovať označenie „správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť“ alebo skratku „správ. spol., a. s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku používať.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť a spravovať najmenej jeden otvorený podielový fond.

(4) Ak správcovská spoločnosť nevykonáva správu žiadneho podielového fondu po dobu dlhšiu ako tri mesiace, úrad môže tejto správcovskej spoločnosti odňať udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

§ 10a

Organizácia, riadenie a vnútorná kontrola správcovskej spoločnosti

(1) Správcovská spoločnosť je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovednými za odborné činnosti podľa tohto zákona a zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoc a zodpovednosť v správcovskej spoločnosti za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná vypracovať účinný systém vnútornej kontroly. Vnútornou kontrolou sa na účely tohto zákona rozumie kontrola dodržiavania zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných aktov riadenia a postupov v činnosti správcovskej spoločnosti vykonávaná jedným alebo viacerými zamestnancami správcovskej spoločnosti alebo inými osobami na základe zmluvy.

(3) Organizačná štruktúra a systém riadenia správcovskej spoločnosti musí zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení, dodržiavanie zásady rovnosti a ochrany investorov a efektívne preverovanie a vybavovanie sťažností investorov. V organizačnej štruktúre správcovskej spoločnosti musí byť zahrnutý zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon vnútornej kontroly. Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu organizačnú štruktúru do desiatich dní po každej jej zmene.

(4) Dozorná rada správcovskej spoločnosti je oprávnená požiadať zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly o vykonanie kontroly správcovskej spoločnosti v rozsahu ňou vymedzenom.

(5) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať dozornú radu, depozitára a úrad o skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie, svedčiacej o porušení povinností správcovskej spoločnosti stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktorá môže ovplyvniť riadny výkon činnosti správcovskej spoločnosti.

(6) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly nesmie byť členom predstavenstva tejto správcovskej spoločnosti ani členom jej dozornej rady.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.9e)

(8) Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. marca kalendárneho roka predložiť úradu správu o jeho činnosti za predchádzajúci kalendárny rok, o zistených nedostatkoch v činnosti správcovskej spoločnosti a o opatreniach prijatých na nápravu zistených nedostatkov.

§ 11

Majetok správcovskej spoločnosti

(1) Majetok správcovskej spoločnosti tvoria najmä

a) cenné papiere prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov tuzemskej burzy cenných papierov alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov,

b) cenné papiere vydané štátom alebo cenné papiere, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka,

c) peňažné prostriedky na bežnom účte alebo na termínovaných vkladoch v bankách so sídlom na území Slovenskej republiky.

(2) Majetok správcovskej spoločnosti podľa odseku 1 písm. a) až c) musí tvoriť najmenej 40 % hodnoty vlastného majetku. Správcovská spoločnosť musí mať dostatok peňažných prostriedkov, aby mohla riadne vykonávať svoju činnosť a plniť svoje záväzky a udržiavať výšku vlastného imania najmenej vo výške minimálneho základného imania podľa § 10 ods. 1.

(3) Správcovská spoločnosť nesmie zo svojho majetku poskytovať úvery ani pôžičky a ani ním ručiť za záväzky iných osôb. Majetok správcovskej spoločnosti nesmie byť predmetom zmluvy o tichom spoločenstve.10)

(4) Pri nakladaní so svojím majetkom nesmie správcovská spoločnosť uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami investorov, ktorí svoje peňažné prostriedky použili na nadobudnutie podielových listov podielových fondov (ďalej len „podielnik“), ktoré spravuje. Majetok správcovskej spoločnosti sa musí účtovať a evidovať oddelene od majetku v podielových fondoch.

(5) Správcovská spoločnosť môže kupovať do svojho majetku a predávať zo svojho majetku majetok, ktorý môže byť predmetom kolektívneho investovania, len ak tým nedôjde k stretu záujmov podielnikov podielových fondov, ktoré spravuje, uprednostnením svojich záujmov pred záujmami týchto podielnikov.

§ 12

Nakladanie s majetkom správcovskej spoločnosti

(1) Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť si bežný účet, a to len u svojho depozitára. Správcovská spoločnosť je povinná otvoriť pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný bežný účet (§ 22 ods. 1).

(2) Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie so svojím majetkom tvoreným tuzemskými zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári11) zriadiť a používať len jeden osobitný účet majiteľa cenných papierov (ďalej len „účet“). Správcovská spoločnosť na nakladanie so svojím majetkom nesmie mať zriadených viac účtov ako jeden.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná na nakladanie s majetkom v podielovom fonde tvoreným tuzemskými zaknihovanými cennými papiermi evidovanými v registri emitentov v centrálnom depozitári11) zriadiť a používať osobitne pre každý ňou spravovaný podielový fond samostatný účet. Na nakladanie s majetkom v podielovom fonde nesmie mať správcovská spoločnosť zriadených a používať viac účtov ako jeden pre každý ňou spravovaný podielový fond.

(4) Ak depozitár správcovskej spoločnosti je členom centrálneho depozitára,11a) účty podľa odsekov 2 a 3 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u svojho depozitára. Ak depozitár správcovskej spoločnosti nie je členom centrálneho depozitára,11a) účty podľa odsekov 2 a 3 je správcovská spoločnosť povinná zriadiť u iného člena centrálneho depozitára,11a) pričom všetky tieto účty zriadi u toho istého člena centrálneho depozitára.11a)

(4) Správcovská spoločnosť nesmie použiť majetok v podielovom fonde na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a s nakladaním s ním. Správcovská spoločnosť nesmie nakladať s majetkom v podielovom fonde bez vedomia svojho depozitára.

§ 13

Odplata správcovskej spoločnosti

(1) Odplata správcovskej spoločnosti za jeden rok správy podielového fondu určená v štatúte podielového fondu nesmie presiahnuť 4 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde alebo 3 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde (§ 29).

(2) Na výpočet odplaty podľa odseku 1 sa použijú údaje o čistej hodnote majetku v podielovom fonde vypočítané podľa § 29 ods. 2 za príslušné obdobie.

(3) V odplate správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu sú zahrnuté všetky náklady správcovskej spoločnosti spojené so správou majetku v podielovom fonde okrem

a) daní vzťahujúcich sa k majetku v podielovom fonde,

b) odplaty za výkon činnosti depozitára,

c) poplatkov burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo inému zahraničnému regulovanému trhu (§ 32), subjektom zabezpečujúcim vyrovnanie obchodov s cennými papiermi, bankám, obchodníkom s cennými papiermi, centrálnemu depozitárovi11) alebo členovi centrálneho depozitára.11a)

(4) Správcovská spoločnosť je zodpovedná podielnikom, ktorých majetok v podielovom fonde spravuje, za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich zo zákona alebo zo štatútu podielového fondu. Voči úradu sa nemôžu uplatniť nároky podielnikov na náhradu škody z dôvodu porušenia zákona správcovskou spoločnosťou.

§ 14

Vydávanie cenných papierov zahraničnou správcovskou spoločnosťou

(1) Zahraničná správcovská spoločnosť je zahraničná právnická osoba, ktorá má osvedčenie na vykonávanie činnosti v oblasti kolektívneho investovania vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo.

(2) Zahraničná správcovská spoločnosť môže zhromažďovať peňažné prostriedky na území Slovenskej republiky vydávaním svojich cenných papierov v súlade s týmto zákonom a s osobitnými zákonmi len na základe povolenia udeleného úradom a len prostredníctvom svojej organizačnej zložky.12)

(3) Ak chce zahraničná správcovská spoločnosť v Slovenskej republike vydávať svoje cenné papiere, je povinná vopred písomne požiadať úrad o povolenie. Zároveň je povinná predložiť úradu overené fotokópie a úradne overené preklady týchto dokladov:

a) osvedčenie o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, kde má sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, kde má sídlo,

b) zmluvné podmienky alebo štatút, alebo stanovy,

c) predajný prospekt,

d) poslednú ročnú správu o hospodárení,

e) údaje o predpokladaných spôsoboch vydávania svojich cenných papierov,

f) rozhodnutie zahraničnej správcovskej spoločnosti o zriadení organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,

g) vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

(4) Úrad udelí povolenie na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti len v prípade, ak

a) predmetom činnosti zahraničnej správcovskej spoločnosti je kolektívne investovanie a investovanie takto zhromaždených peňažných prostriedkov prevažne do cenných papierov,

b) je právnymi predpismi štátu, kde má sídlo, zabezpečená úroveň ochrany účastníkov kolektívneho investovania, ktorá nie je nižšia ako úroveň ochrany zabezpečená týmto zákonom,

c) preukáže splnenie vecných, personálnych a organizačných predpokladov na činnosť organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti na území Slovenskej republiky.

(5) Na postup pri udeľovaní povolenia na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike sa primerane použijú ustanovenia § 25 ods. 2 až 5.

(6) Na rozhodovanie o povolení na vydávanie cenných papierov zahraničnej správcovskej spoločnosti v Slovenskej republike sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6 a 7.

(7) Povolenie podľa odseku 2 zaniká zahraničnej správcovskej spoločnosti

a) dňom zániku osvedčenia podľa odseku 1,

b) právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná správcovská spoločnosť povolenie vráti,

c) ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia zahraničná správcovská spoločnosť nepreukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

(8) Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa zabezpečili všetky práva tuzemských investorov a poskytovať tuzemským investorom a úradu informácie a dokumenty o svojej činnosti podľa ustanovení tohto zákona. Tieto informácie a dokumenty o svojej činnosti je povinná úradu a tuzemským investorom poskytovať v slovenskom jazyku.

(9) Zahraničná správcovská spoločnosť, ktorá vydáva svoje cenné papiere v Slovenskej republike, je povinná uplatňovať vo vzťahu k tuzemským investorom princíp rovnakého zaobchádzania so všetkými investormi.

(10) Zahraničná správcovská spoločnosť môže pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať svoje obchodné meno tak, ako ho používa v štáte, v ktorom má sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena je zahraničná správcovská spoločnosť povinná doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.

(11) Na postup pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde pri odňatí povolenia zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa odseku 7 písm. b) sa primerane použijú ustanovenia § 19.

(12) Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 prestala spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, v ktorom má sídlo, je táto zahraničná správcovská spoločnosť povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať úrad.

(13) Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávaná podľa tohto zákona podlieha dohľadu podľa tohto zákona.

§ 15

Predaj cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou

(1) Zahraničná správcovská spoločnosť môže zhromažďovať peňažné prostriedky od verejnosti na území Slovenskej republiky predajom ňou vydávaných cenných papierov alebo predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou len prostredníctvom svojej organizačnej zložky12) alebo prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi, alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi12a) (ďalej len „obchodník s cennými papiermi“), a to v súlade s týmto zákonom a s osobitnými zákonmi a len na základe povolenia udeleného úradom.

(2) Ak chce zahraničná správcovská spoločnosť predávať v Slovenskej republike cenné papiere podľa odseku 1 prostredníctvom svojej organizačnej zložky, je povinná vopred písomne požiadať úrad o povolenie. Zároveň je povinná predložiť úradu overené fotokópie a úradne overené preklady dokladov podľa § 14 ods. 3. Úrad povolenie udelí, len ak sú splnené predpoklady podľa § 14 ods. 4.

(3) Na postup pri udelení povolenia podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia § 6 a 7.

(4) Povolenie podľa odseku 2 zahraničnej správcovskej spoločnosti zaniká

a) dňom zániku osvedčenia podľa § 14 ods. 1,

b) právoplatným rozhodnutím úradu, ak zahraničná správcovská spoločnosť povolenie vráti,

c) ak do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti povolenia zahraničná správcovská spoločnosť nepreukáže úradu zriadenie svojej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.

(5) Ak chce obchodník s cennými papiermi predávať v Slovenskej republike cenné papiere podľa odseku 1, je povinný vopred písomne požiadať úrad o povolenie. Zároveň je povinný predložiť úradu overené fotokópie a úradne overené preklady týchto dokladov:

a) osvedčenie zahraničnej správcovskej spoločnosti o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, v ktorom má sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má sídlo,

b) zmluvné podmienky alebo štatút, alebo stanovy,

c) predajný prospekt,

d) posledná ročná správa o hospodárení,

e) zmluva uzavretá medzi zahraničnou správcovskou spoločnosťou a obchodníkom s cennými papiermi, ktorej predmetom je najmä výhradné zabezpečovanie činností súvisiacich s predajom ňou vydávaných cenných papierov alebo s predajom cenných papierov vydávaných ňou spravovanou zahraničnou správcovskou spoločnosťou v Slovenskej republike.

(6) Úrad udelí obchodníkovi s cennými papiermi povolenie podľa odseku 5 len v prípade, ak je v zmluve uzavretej medzi zahraničnou správcovskou spoločnosťou a obchodníkom s cennými papiermi ustanovenie ukladajúce obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike činnosti súvisiace s vyplácaním cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou a zároveň ustanovenia o postupe zahraničnej správcovskej spoločnosti v prípade vypovedania tejto zmluvy a v prípade, ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb12a) zamerané na ochranu investorov a ak právne predpisy štátu, kde má sídlo zahraničná správcovská spoločnosť, vyžadujú dodržiavanie ustanovení o obmedzení a rozložení rizika, ktoré nie sú menej prísne ako pravidlá podľa tohto zákona.

(7) Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad udelil povolenie podľa odseku 5, je povinný viesť evidenciu investorov v členení najmä:

a) meno a priezvisko alebo obchodné meno investora,

b) trvalé bydlisko alebo sídlo investora,

c) rodné číslo alebo IČO investora,

d) názov podielového fondu,

e) počet podielov podielového fondu vlastnených investorom.

(8) Ak úrad odníme obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na poskytovanie investičných služieb,12a) môže v záujme ochrany investorov a po dohode so zahraničnou správcovskou spoločnosťou, s ktorou mal obchodník s cennými papiermi uzavretú výhradnú zmluvu podľa odseku 5 písm. e), určiť náhradného obchodníka s cennými papiermi povinného zabezpečovať pre investorov v Slovenskej republike vyplácanie cenných papierov vydávaných zahraničnou správcovskou spoločnosťou.

(9) Obchodník s cennými papiermi, ktorému úrad odňal povolenie na poskytovanie investičných služieb,12a) je povinný bezodkladne odovzdať náhradnému obchodníkovi s cennými papiermi evidenciu investorov.

(10) Pre zahraničnú správcovskú spoločnosť alebo pre obchodníka s cennými papiermi, ktorému úrad udelil povolenie podľa odseku 2 alebo odseku 5, platí informačná povinnosť podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2.

(11) Činnosť zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo obchodníka s cennými papiermi vykonávaná podľa tohto zákona podlieha dohľadu podľa tohto zákona.

(12) Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 prestala spĺňať podmienky na výkon činnosti v štáte, kde má sídlo, je táto zahraničná správcovská spoločnosť povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať úrad.

Skončenie činnosti správcovskej spoločnosti

§ 16

(1) Správcovská spoločnosť môže skončiť svoju činnosť len spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.

(2) Správcovskú spoločnosť možno zrušiť bez likvidácie len zlúčením s inou správcovskou spoločnosťou alebo splynutím správcovských spoločností na základe povolenia úradu. Správcovská spoločnosť sa zrušuje bez likvidácie dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti povolenia úradu.

(3) Žiadosť na zrušenie správcovskej spoločnosti bez likvidácie zlúčením alebo splynutím podáva ktorákoľvek zo správcovských spoločností, ktorej sa zlúčenie alebo splynutie týka. K žiadosti sa musia priložiť doklady preukazujúce stav ku dňu konania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie, a to najmä

a) rozhodnutie valného zhromaždenia akcionárov správcovskej spoločnosti o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie,

b) návrhy na prevod správy nimi spravovaných podielových fondov na správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú alebo ktorá vznikne splynutím.

(4) Návrh na prevod správy podielových fondov podľa odseku 3 písm. b) musí obsahovať

a) účtovné závierky hospodárenia s majetkom v podielových fondoch overené audítorom,

b) správu depozitára o stave majetku v podielových fondoch,

c) výpisy z účtov preukazujúce stav majetku v podielových fondoch uložený v cenných papieroch,

d) výpisy zo všetkých peňažných účtov vzťahujúcich sa k majetku v podielových fondoch,

e) akúkoľvek inú dokumentáciu týkajúcu sa evidencie stavu a pohybu majetku a záväzkov v podielových fondoch.

(5) Zápis o zrušení správcovskej spoločnosti bez likvidácie sa smie v registri vykonať až po nadobudnutí právoplatnosti povolenia úradu na prevod správy podielových fondov na správcovskú spoločnosť, s ktorou sa zlučujú alebo ktorá vznikne splynutím.

§ 17

(1) Správcovskú spoločnosť možno zrušiť s likvidáciou len na základe povolenia úradu podľa tohto zákona.

(2) Povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa § 6 zaniká dňom

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o odňatí povolenia.

(3) Odo dňa, ktorým povolenie na výkon činnosti udelené podľa tohto zákona zaniklo, nesmie správcovská spoločnosť vykonávať činnosť kolektívneho investovania.

§ 18

(1) Úrad vydá rozhodnutie o odňatí povolenia správcovskej spoločnosti na základe žiadosti správcovskej spoločnosti, ak tak rozhodlo valné zhromaždenie alebo na základe rozhodnutia o uložení sankcie podľa tohto zákona (§ 64).

(2) V žiadosti správcovskej spoločnosti o zrušenie s likvidáciou na základe rozhodnutia valného zhromaždenia je správcovská spoločnosť povinná dať návrh na vymenovanie likvidátora a návrh na určenie jeho odmeny. Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia úradu o odňatí povolenia na vznik a činnosť podľa § 6 a so zrušením správcovskej spoločnosti s likvidáciou sa správcovská spoločnosť zrušuje s likvidáciou.

(3) Likvidátora správcovskej spoločnosti vymenúva úrad.

§ 19

(1) Ak úrad rozhodne o zrušení správcovskej spoločnosti s likvidáciou, odníme jej povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti udelené podľa § 6. Práva a povinnosti zrušenej správcovskej spoločnosti vo vzťahu k podielovým fondom prechádzajú na depozitára. Depozitár je povinný do jedného mesiaca od prevzatia povinností správcovskej spoločnosti navrhnúť úradu prevod správy týchto podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo navrhnúť úradu uzavretie hospodárenia v podielových fondoch. Úrad môže v záujme ochrany podielnikov túto lehotu predĺžiť.

(2) Úrad rozhodne o prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo o uzavretí hospodárenia v podielových fondoch, pričom nie je viazaný návrhom depozitára podľa odseku 1.

(3) Depozitár po právoplatnom rozhodnutí o uzavretí hospodárenia v podielových fondoch

a) vykoná mimoriadnu účtovnú závierku,

b) predá majetok v podielovom fonde,

c) zabezpečí splatenie pohľadávok v prospech majetku v podielovom fonde,

d) vyrovná všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

e) vyplatí podielnikom ich podiel na majetku v podielovom fonde,

f) skončí hospodárenie s majetkom v podielovom fonde.

(4) Výmaz správcovskej spoločnosti v likvidácii z registra nemožno vykonať pred úplným vysporiadaním podielnikov alebo pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia úradu o prevode správy podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť podľa § 39.

(5) Dňom vyhlásenia konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti povolenie na výkon činnosti správcovskej spoločnosti zaniká.

(6) Súčasťou konkurznej podstaty správcovskej spoločnosti nie je majetok v podielovom fonde.

§ 20

Depozitár

(1) Depozitárom správcovskej spoločnosti a podielového fondu môže byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike,13) ktorá má povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona14) a nie je v nútenej správe. Depozitár koná samostatne, s odbornou starostlivosťou a výlučne v záujme podielnikov podielových fondov.

(2) Majetok v podielovom fonde a majetok správcovskej spoločnosti tvorený cennými papiermi a peňažnými prostriedkami sa musí zveriť depozitárovi v súlade s týmto zákonom.

(3) Na činnosť depozitára sa vzťahujú ustanovenia osobitných zákonov,4) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 21

Činnosť depozitára

(1) Depozitár vykonáva činnosť na základe písomnej zmluvy na výkon činnosti depozitára so správcovskou spoločnosťou a podľa rozhodnutia úradu vykonáva činnosť núteného správcu podľa tohto zákona. Správcovská spoločnosť môže mať súčasne len jedného depozitára.

(2) V zmluve na výkon činnosti depozitára musia byť činnosti depozitára dohodnuté najmenej v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a výška odplaty za výkon činnosti depozitára. Odplata za výkon činnosti depozitára nesmie presiahnuť 0,75 % priemernej ročnej čistej hodnoty majetku v podielovom fonde alebo 0,75 % priemernej ročnej hodnoty čistého obchodného imania správcovskej spoločnosti.

(3) V odplate za výkon činnosti depozitára podľa odseku 2 nie sú zahrnuté poplatky za

a) obstaranie a vyrovnanie obchodov s cennými papiermi,

b) úschovu a správu zahraničných cenných papierov, ktoré depozitár uhradí zahraničným subjektom,

c) vedenie bankových účtov a prevody finančných prostriedkov.

(4) Zmluvu podľa odseku 1 môžu zmluvné strany vypovedať. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Vypovedanie zmluvy oznámi depozitár bezodkladne úradu. Správcovská spoločnosť musí uzatvoriť zmluvu podľa odseku 1 s novým depozitárom a zabezpečiť, aby nový depozitár začal s výkonom činnosti depozitára najneskôr ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.

(5) Ak sa depozitárovi odníme alebo ak mu zanikne povolenie pôsobiť ako banka, alebo ak mu je určená nútená správa,15) dňom právoplatnosti týchto rozhodnutí alebo dňom zániku povolenia pôsobiť ako banka depozitárovi zaniká oprávnenie vykonávať činnosť depozitára podľa tohto zákona. Ak sa depozitárovi odníme povolenie na poskytovanie investičných služieb16) zmluvy podľa odseku 1 strácajú platnosť ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o odňatí tohto povolenia. Správcovská spoločnosť musí do jedného mesiaca po skončení platnosti tejto zmluvy uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom.

(6) Banka, ktorej sa odňalo povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinná bezodkladne odovzdať všetok majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoločnosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie inému depozitárovi, s ktorým správcovská spoločnosť uzavrela novú zmluvu podľa odseku 1.

(7) Ak správcovská spoločnosť neuzavrie zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom v lehote podľa odseku 5, úrad do jedného mesiaca určí depozitára, s ktorým je správcovská spoločnosť povinná uzavrieť novú zmluvu podľa odseku 1. Banka, ktorej bolo odňaté povolenie na poskytovanie investičných služieb, je povinná bez zbytočného odkladu odovzdať všetok majetok v podielovom fonde a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie a majetok správcovskej spoločnosti a s ním súvisiacu dokumentáciu a informácie takto určenému depozitárovi. Správcovskej spoločnosti sa pozastavuje nakladanie s majetkom v podielovom fonde odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 5 až do uzavretia zmluvy s novým depozitárom; to neplatí pre úkony nevyhnutné na zabezpečenie majetku v podielovom fonde pred vznikom škody na tomto majetku.

(8) Ak banka, ktorej sa odňalo povolenie na poskytovanie investičných služieb, nesplní povinnosť podľa odseku 5 alebo 6, zodpovedá správcovskej spoločnosti a podielnikom podielového fondu za vzniknuté škody.

(9) Depozitár je povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy podľa odseku 1 týkajúce sa vedenia bežných účtov podľa § 22 a úschovy cenných papierov aj v prípade vstupu správcovskej spoločnosti do likvidácie, a to až do zániku správcovskej spoločnosti výmazom z registra.

§ 22

Vedenie bežných účtov depozitárom

(1) Depozitár je povinný viesť pre správcovskú spoločnosť bežný účet17) v určitej mene. Depozitár je povinný viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond po jednom bežnom účte v určitej mene. Depozitár nesmie viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond viac ako jeden bežný účet v určitej mene.

(2) Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom

a) správcovskej spoločnosti,

b) v podielovom fonde.

(3) Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové účty v iných bankách. Akékoľvek úhrady alebo prevody z bežného účtu podľa odseku 1 vykonáva depozitár len na pokyn správcovskej spoločnosti. Iná banka než depozitár nesmie viesť bežný účet správcovskej spoločnosti a podielového fondu bez súhlasu jej depozitára.

(4) Depozitár môže uvoľniť peňažné prostriedky z bežného účtu na nákup cenných papierov len po prevode týchto cenných papierov alebo ako platbu oproti dodávke týchto cenných papierov.

(5) Správcovská spoločnosť si môže v inej banke otvoriť vkladové účty18) len so súhlasom svojho depozitára. Prevod peňažných prostriedkov z vkladového účtu na iný vkladový účet vykoná banka na pokyn správcovskej spoločnosti po predložení súhlasu depozitára. Správcovská spoločnosť nesmie bez súhlasu depozitára prijímať platby peňažných prostriedkov na vkladovom účte v inej banke a je povinná pravidelne informovať svojho depozitára o prijatých platbách peňažných prostriedkov na tento vkladový účet.

(6) Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetkom správcovskej spoločnosti listinné cenné papiere, musia sa uschovať u depozitára. Ak v prípade zahraničných listinných cenných papierov nemožno zabezpečiť úschovu u depozitára, musia sa listinné cenné papiere uschovať u subjektu, ktorý určí depozitár. Za takto uschované cenné papiere zodpovedá depozitár, akoby boli uschované uňho.

(7) Ak depozitár nevedie pre podielové fondy alebo pre správcovskú spoločnosť účet, je oprávnený vyžiadať si na vlastné náklady od osoby, ktorá vedie tieto účty, výpisy z účtov vedených pre podielové fondy alebo pre správcovskú spoločnosť a táto osoba je povinná takejto požiadavke depozitára bezodkladne vyhovieť.

(8) Ak sú súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetku správcovskej spoločnosti zahraničné cenné papiere, je depozitár povinný bezodkladne zabezpečiť správcovskej spoločnosti výpisy z účtov alebo ich kópie, ktoré sú ekvivalentom výpisov uvedených v odseku 7, ak ich správcovská spoločnosť nedostáva priamo.

(9) S cennými papiermi správcovská spoločnosť nakladá len prostredníctvom pokynov svojmu depozitárovi alebo so súhlasom svojho depozitára.

(10) Zmluvy o úvere alebo zmluvy o pôžičke v prospech majetku v podielovom fonde môže správcovská spoločnosť uzavrieť len po predchádzajúcom súhlase svojho depozitára.

§ 23

Kontrolná činnosť depozitára

(1) Depozitár je pri výkone svojej činnosti povinný kontrolovať

a) či je hodnota aktív obstarávaných do majetku v podielovom fonde alebo predávaných z majetku v podielovom fonde určovaná v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,

b) dodržiavanie pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika,

c) dodržanie postupu pri vydávaní a predkladaní podielových listov na vyplatenie, ktoré vykonáva správcovská spoločnosť v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu,

d) výpočet a úhradu odplaty správcovskej spoločnosti za správu podielového fondu,

e) súlad použitia výnosov podielového fondu s týmto zákonom, so štatútom a s predajným prospektom podielového fondu.

(2) Depozitár pri výkone svojej činnosti zodpovedá za správny výpočet hodnoty podielu (§ 29) podielového fondu v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu.

(3) Depozitár je povinný bezodkladne písomne informovať úrad o

a) splnení alebo nesplnení podmienky zhromaždenia minimálnej výšky majetku v podielovom fonde (§ 26),

b) porušení ustanovení § 35,

c) prekročení limitov podľa § 32 až 34, § 45,§ 49 ods. 7.

(4) Depozitár je povinný na písomné požiadanie bezodkladne poskytnúť požadované informácie o podielovom fonde a o správcovskej spoločnosti získané pri výkone činnosti depozitára úradu, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície na účely plnenia úloh ustanovených zákonom.19)

(5) Ak depozitár pri výkone svojej činnosti zistí, že správcovská spoločnosť porušila tento zákon alebo štatút podielového fondu, ktorý spravuje, bezodkladne informuje o tejto skutočnosti úrad a túto správcovskú spoločnosť.

(6) Depozitár uskutočňuje činnosti ustanovené týmto zákonom alebo dohodnuté v zmluve uzatvorenej podľa § 21 na základe pokynov správcovskej spoločnosti, ak nie sú v rozpore so zákonom alebo so štatútom podielového fondu. Tieto pokyny sa musia zaznamenať v písomnej forme a uložiť u depozitára a musia sa poskytnúť úradu na jeho požiadanie.

(7) Depozitár plní len tie pokyny správcovskej spoločnosti, ktoré sú v súlade s týmto zákonom a so štatútom podielového fondu. Ak pokyn správcovskej spoločnosti depozitárovi odporuje tomuto zákonu alebo štatútu podielového fondu, depozitár ho nevykoná a upozorní na to správcovskú spoločnosť; ak správcovská spoločnosť aj napriek upozorneniu trvá na vykonaní takéhoto pokynu, depozitár ho nevykoná a oznámi túto skutočnosť úradu.

(8) Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od správcovskej spoločnosti okrem údajov a dokladov o jej činnosti aj údaje a doklady o podielových fondoch, ktoré spravuje. Správcovská spoločnosť je povinná tieto údaje a doklady bezodkladne predložiť depozitárovi.

(9) Depozitár nesmie údaje a doklady získané pri výkone činnosti depozitára poskytnúť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak, ani využiť na iné účely, než je výkon činnosti depozitára.

§ 24

Zodpovednosť depozitára

(1) Depozitár zodpovedá správcovskej spoločnosti za škody spôsobené porušením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára pri výkone svojej činnosti, a to aj po jej skončení.

(2) Zodpovednosť depozitára za škody spôsobené nesplnením povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára nie je ovplyvnená skutočnosťou, že depozitár zveril plnenie týchto povinností tretej osobe.

§ 24a

(1) Depozitár je povinný viesť evidenciu pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o porušeniach tohto zákona správcovskou spoločnosťou a zbierku dokumentov.

(2) Evidencia podľa odseku 1 musí obsahovať

a) evidenčné číslo,

b) dátum, kedy bol úkon uskutočnený,

c) vymedzenie úkonu,

d) obsah úkonu.

(3) Zbierku dokumentov tvorí písomné vyhotovenie jednotlivých pokynov správcovskej spoločnosti, súhlasov udelených správcovskej spoločnosti, rozhodnutí o neudelení súhlasu správcovskej spoločnosti, upozornení a informácií o zistených porušeniach zákona správcovskou spoločnosťou.

DRUHÁ ČASŤ

OTVORENÝ PODIELOVÝ FOND

§ 25

Vytvorenie otvoreného podielového fondu

(1) Otvorený podielový fond je podielový fond, ktorého podielnik je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto podielového fondu správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť, ktorá otvorený podielový fond spravuje, je povinná podielnikovi vyplatiť predložený podielový list spôsobom podľa tohto zákona.

(2) Otvorený podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov v súlade so štatútom otvoreného podielového fondu a na základe povolenia úradu na vytvorenie otvoreného podielového fondu, ak vytvorenie otvoreného podielového fondu nebolo uvedené v povolení úradu vydanom na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti.

(3) Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcovskej spoločnosti,

b) označenie otvoreného podielového fondu,

c) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo depozitára správcovskej spoločnosti a jeho predbežný písomný súhlas s výkonom činnosti depozitára pre podielový fond,

d) štatút podielového fondu,

e) predajný prospekt,

f) meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo členov predstavenstva, dozornej rady a prokuristov správcovskej spoločnosti a depozitára.

(4) Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu otvoreného podielového fondu, schválenie depozitára otvoreného podielového fondu, schválenie predajného prospektu a povolenie na vydanie podielových listov. Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 2 sa štatút posúdi najmä z hľadiska dostatočnej ochrany podielnikov. Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú primerane ustanovenia § 6.

(5) Peňažné prostriedky získané vydávaním podielových listov a majetok za ne nadobudnutý v otvorenom podielovom fonde (ďalej len „majetok v otvorenom podielovom fonde“) sú spoločným majetkom podielnikov. Na majetok v otvorenom podielovom fonde sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona20) o spoluvlastníctve. Každý podielnik môže uplatňovať svoje práva voči správcovskej spoločnosti samostatne.

(6) Súčasťou označenia otvoreného podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie otvoreného podielového fondu s uvedením slov „otvorený podielový fond“ alebo skratky „o.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba ani právnická osoba. Označenie otvoreného podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného podielového fondu.

(7) Otvorené podielové fondy možno zlúčiť. Zlúčenie otvorených podielových fondov je proces spojenia majetku v otvorených podielových fondoch, pri ktorom sa majetok v otvorených podielových fondoch, ktoré sa zlučujú, stane majetkom v otvorenom podielovom fonde, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov sa stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, do ktorého sa otvorené podielové fondy zlúčili. Na zlúčenie otvorených podielových fondov sa použije ustanovenie osobitného zákona.21) Otvorené podielové fondy sa nemôžu rozdeliť ani splynúť.

§ 26

Hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde

(1) Minimálna výška čistej hodnoty majetku (§ 29 ods. 2) v otvorenom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.

(2) Ak správcovská spoločnosť do šiestich mesiacov odo dňa začiatku vydávania podielových listov podľa § 25 zhromaždí vydávaním podielových listov menej ako 50 000 000 Sk, povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniká dňom nasledujúcim po dni uplynutia šesťmesačnej lehoty a správcovská spoločnosť je povinná v súlade s § 40 vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu písomne oznámiť úradu

a) začatie vydávania podielových listov každého otvoreného podielového fondu,

b) deň, v ktorom dosiahla vydávaním podielových listov minimálnu výšku čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde podľa odseku 1.

(4) Ak správcovská spoločnosť nezačne do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu vydávať podielové listy tohto otvoreného podielového fondu, povolenie podľa § 25 zaniká.

§ 27

Štatút otvoreného podielového fondu a predajný prospekt otvoreného podielového fondu

(1) Každý otvorený podielový fond musí mať svoj štatút. Pravidlá pre prijímanie štatútu otvoreného podielového fondu určuje tento zákon. Pravidlá pre zmeny štatútu otvoreného podielového fondu určuje tento zákon a štatút otvoreného podielového fondu.

(2) So štatútom otvoreného podielového fondu, s predajným prospektom a so správami o hospodárení (§ 53) musí mať investor možnosť bezplatne sa oboznámiť pred vstupom do zmluvného vzťahu so správcovskou spoločnosťou.

(3) Každý otvorený podielový fond musí mať predajný prospekt. Investor musí mať možnosť bezplatne sa oboznámiť s predajným prospektom pred vydaním podielových listov otvoreného podielového fondu. Správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje v predajnom prospekte a podielnikovi na požiadanie poskytnúť aktuálny predajný prospekt. Predajný prospekt musí obsahovať informácie, ktoré sú nevyhnutné na to, aby si mohli investori vytvoriť správny úsudok o ponúkanej možnosti investovania, najmenej však musí obsahovať údaje uvedené v prílohe č. 1. Pravidlá na prijímanie a zmeny predajného prospektu určuje štatút. Súčasťou predajného prospektu je aj štatút otvoreného podielového fondu; to neplatí, ak štatút stanovuje, že na požiadanie bude podielnikovi zaslaný štatút alebo ak štatút určí miesto, kde sa s ním podielnik môže oboznámiť, a to v každom členskom štáte, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy otvoreného podielového fondu.

(4) Správcovská spoločnosť zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v predajnom prospekte. Ak správcovská spoločnosť v predajnom prospekte uvedie nepravdivé alebo neúplné informácie, podielnik má právo predložiť svoj podielový list správcovskej spoločnosti na vyplatenie (§ 30) bez ohľadu na to, či bol podielnik oboznámený s predajným prospektom. Toto právo si podielnik môže uplatniť do jedného roka odo dňa vydania podielového listu. Správcovská spoločnosť je povinná vyplatiť podielnikovi predajnú cenu v čase vydania podielového listu. Rozdiel medzi predajnou cenou v čase vydania podielového listu a aktuálnou cenou podielového listu v deň vrátenia podielového listu hradí správcovská spoločnosť z vlastného majetku.

(5) Štatút otvoreného podielového fondu a jeho zmeny schvaľuje úrad, inak tento štatút alebo jeho zmeny nie sú právne účinné.

(6) Zmena skutočností uvedených v štatúte otvoreného podielového fondu si nevyžaduje súhlas úradu, ak k nej došlo na základe právoplatného rozhodnutia úradu, ktorým boli tieto zmeny povolené alebo nariadené.

(7) Ustanoveniami odsekov 5 a 6 nie je dotknutá povinnosť uverejniť platné zmeny štatútu otvoreného podielového fondu spôsobom, ktorý určuje tento štatút a bez zbytočného odkladu tento štatút predložiť úradu.

(8) Štatút otvoreného podielového fondu obsahuje najmä

a) obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond, jej sídlo, identifikačné číslo, právnu formu, dátum vzniku správcovskej spoločnosti,

b) označenie podielového fondu a dobu, na ktorú bude otvorený podielový fond vytvorený,

c) zameranie a ciele investičnej stratégie správcovskej spoločnosti s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké cenné papiere a na akých verejných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika, ak sú prísnejšie ako ustanovuje tento zákon,

d) zásady hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde, najmä aké náklady súvisiace s kolektívnym investovaním môžu byť hradené z majetku v otvorenom podielovom fonde a spôsob ich výpočtu,

e) pravidlá oceňovania majetku v otvorenom podielovom fonde, pravidlá zisťovania, rozdeľovania a iného použitia výnosov z tohto majetku,

f) obchodné meno a sídlo depozitára a výšku odplaty za výkon činnosti depozitára,

g) spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v otvorenom podielovom fonde, o zmenách v tomto štatúte, predajnom prospekte a spôsob zverejňovania informácií o tom, kde možno tieto správy získať,

h) výšku odplaty za správu otvoreného podielového fondu a spôsob jej výpočtu,

i) spôsob vykonávania hlasovacích práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi v majetku otvoreného podielového fondu,

j) formu a podobu podielových listov, počiatočnú hodnotu podielu, postup a podmienky vydávania podielových listov a uplatnenia práva na vyplatenie podielových listov, výšku nákladov a spôsob výpočtu nákladov spojených s vydávaním a vyplatením podielového listu a údaj o tom, ako a kde sa bude uverejňovať výška týchto nákladov,

k) postup pri zmene tohto štatútu a predajného prospektu,

l) vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v tomto štatúte sú úplné a pravdivé.

§ 28

Podiel a podielový list

(1) Podielový list je cenný papier, ktorý môže znieť na jeden alebo viac podielov podielnika na majetku v otvorenom podielovom fonde a s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu. Súčet hodnôt všetkých podielov v obehu (§ 29 ods. 2) tvorí čistú hodnotu majetku v podielovom fonde (§ 29 ods. 2). Hodnota všetkých podielov sa musí navzájom rovnať.

(2) Podielový list s rovnakým počtom podielov zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.

(3) Podielový list otvoreného podielového fondu možno vydať len vo forme na meno alebo na doručiteľa.

(4) Podielový list musí obsahovať

a) obchodné meno a sídlo správcovskej spoločnosti, ktorá podielový list vydala, označenie otvoreného podielového fondu,

b) počet podielov a počiatočnú hodnotu jedného podielu,

c) označenie formy podielového listu,22)

d) dátum vydania podielového listu,

e) pri listinnom podielovom liste meno a priezvisko alebo obchodné meno podielnika, číslo podielového listu a podpisy najmenej dvoch členov predstavenstva správcovskej spoločnosti.

(5) Počiatočná hodnota jedného podielu je suma, za ktorú sa podiel vydáva na začiatku vytvárania otvoreného podielového fondu.

(6) Správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť vedenie zoznamu podielnikov pri podielových listoch na meno. Pri listinných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov svojho depozitára. Pri zaknihovaných podielových listoch na meno môže správcovská spoločnosť poveriť vedením zoznamu podielnikov centrálneho depozitára.

(7) Podielový list otvoreného podielového fondu, ktorý je vydaný v listinnej podobe na meno, možno vymeniť za dva alebo viac podielových listov v listinnej podobe na meno rovnakého podielnika rovnakého otvoreného podielového fondu; to platí, len ak podielnik požiadal o vyplatenie podielového listu podľa § 30. Menený podielový list sa považuje za vrátený, a to ku dňu jeho vydania, a vymenené podielové listy sa považujú za vydané, a to ku dňu vydania meneného podielového listu. Súčet počtu podielov takto vymenených podielových listov sa musí rovnať počtu podielov meneného podielového listu. Na takto vymenené podielové listy sa nevzťahuje § 29 ods. 3.

§ 29

Vydávanie podielového listu

(1) Podielový list vydáva správcovská spoločnosť pri vytváraní otvoreného podielového fondu najdlhšie jeden mesiac odo dňa začatia vydávania podielových listov za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačenom na podielovom liste a počiatočnej hodnoty podielu. Po tejto lehote vydáva správcovská spoločnosť podielový list za cenu rovnajúcu sa súčinu počtu podielov vyznačenom na podielovom liste a hodnoty podielu, ktorá sa určí ako podiel medzi čistou hodnotou majetku v otvorenom podielovom fonde a medzi počtom podielov v obehu (ďalej len „aktuálna cena“). V jednom otvorenom podielovom fonde smie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy len s rovnakou počiatočnou hodnotou podielu.

(2) Čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v otvorenom podielovom fonde a jeho záväzkami. Počet podielov v obehu predstavuje počet vydaných podielov, ktorý je znížený o počet vrátených podielov.

(3) Správcovská spoločnosť vydáva podielový list za predajnú cenu, ktorá je súčtom aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 1 a nákladov spojených s vydávaním podielového listu, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podľa odseku 1.

(4) Predajná cena podielového listu sa nesmie uhrádzať inak ako peňažným plnením na bežný účet vedený pre otvorený podielový fond. Podielový list možno vydať až po uhradení predajnej ceny.

(5) Čistú hodnotu majetku v podielovom fonde a z toho vyplývajúcu aktuálnu cenu aktualizuje správcovská spoločnosť spôsobom a v lehotách určených týmto zákonom a štatútom. Hodnota cenných papierov v majetku otvoreného podielového fondu sa určí postupom podľa § 54.

(6) Ak je podielový list otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej podobe a depozitár vedie pre tento otvorený podielový fond účet, prevod podielových listov na účet podielnika pri ich vydaní vykonáva depozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný účet otvoreného podielového fondu. Ak je podielový list otvoreného podielového fondu vydaný v zaknihovanej podobe a depozitár nevedie pre tento otvorený podielový fond účet, pokyny členovi centrálneho depozitára na prevod podielových listov na účet podielnika pri ich vydaní vykonáva depozitár na základe pokynu správcovskej spoločnosti po úhrade predajnej ceny podielového listu na bežný účet otvoreného podielového fondu. Člen centrálneho depozitára vykoná zápis podielového listu na účet podielnika len na základe súhlasu depozitára.

(7) Počet vydávaných podielových listov a doba vydávania podielových listov otvoreného podielového fondu nie je obmedzená, ak takéto obmedzenie nevyplýva zo štatútu tohto podielového fondu.

(8) Správcovská spoločnosť môže odmietnuť vydať podielový list najmä, ak ide o neobvykle vysokú sumu alebo ak je podozrenie, že peňažné prostriedky pochádzajú z trestnej činnosti.23)

§ 30

Vyplatenie podielového listu

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, podielnik má právo predložiť svoj podielový list na vyplatenie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorený podielový fond (ďalej len „vrátenie podielového listu“), len ak čistá hodnota majetku v podielovom fonde dosiahne 50 000 000 Sk.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa vrátenia podielového listu, vyplatiť podielnikovi aktuálnu cenu v deň vrátenia podielového listu s použitím prostriedkov z majetku v otvorenom podielovom fonde.

(3) Správcovská spoločnosť môže podielnikovi pri vrátení podielového listu účtovať náklady spojené s vyplatením podielového listu, najviac však vo výške 5 % z aktuálnej ceny podielového listu podľa odseku 2 (ďalej len „nákupná cena“). Náklady správcovskej spoločnosti spojené s vydaním podielového listu a vyplatením vráteného podielového listu účtované podielnikovi však nemôžu prekročiť 5 % z aktuálnej ceny podielového listu v čase jeho vydania alebo vyplatenia. Úhrada nákladov spojených s vydaním a vyplatením podielového listu je príjmom správcovskej spoločnosti.

(4) Podielový list po jeho vrátení zostáva majetkom podielnika až do vyplatenia sumy podľa odseku 2. Vyplatením sumy podľa odseku 2 podielový list zaniká.

(5) Ak peňažné prostriedky v otvorenom podielovom fonde nestačia na vyplatenie vrátených podielových listov, musí správcovská spoločnosť predať časť cenných papierov z majetku v otvorenom podielovom fonde. Na dobu, než dôjde k predaju cenných papierov, najdlhšie však do troch mesiacov, môže správcovská spoločnosť použiť na vyplatenie vrátených podielových listov vlastné peňažné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver podľa § 35 ods. 7.

(6) Správcovská spoločnosť môže v mimoriadnych prípadoch najdlhšie na tri mesiace pozastaviť vyplácanie vrátených podielových listov, a to len ak je to v záujme podielnikov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bezodkladne oznámiť úradu a príslušným orgánom dohľadu členského štátu, v ktorom správcovská spoločnosť predáva podielové listy postupom podľa § 15b a vhodným spôsobom dať na vedomie podielnikom. Úrad môže rozhodnutie správcovskej spoločnosti o pozastavení vyplácania vrátených podielových listov zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.

(7) Úrad môže pozastaviť vyplácanie vrátených podielových listov, ak zistí, že vyplácanie vrátených podielových listov je v rozpore so záujmami podielnikov. Počas pozastavenia vyplácania vrátených podielových listov nesmie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy otvoreného podielového fondu.

§ 31

Správa majetku v otvorenom podielovom fonde

(1) Správu majetku v otvorenom podielovom fonde je povinná vykonávať správcovská spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov. Na túto činnosť sa nevyžaduje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného zákona.14)

(2) Pri správe majetku v otvorenom podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná najmä

a) hospodáriť s majetkom v otvorenom podielovom fonde s odbornou starostlivosťou v súlade so zameraním investičnej stratégie vymedzenej v štatúte otvoreného podielového fondu a pri dodržaní pravidiel obmedzenia a rozloženia rizika ustanovených týmto zákonom,

b) dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať záujmy podielnikov pred vlastnými záujmami a záujmami akcionárov správcovskej spoločnosti,

c) zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im pri výkone svojej činnosti spôsobil depozitár porušením alebo nedostatočným plnením svojich povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a zo zmluvy na výkon činnosti depozitára,

d) zastupovať záujmy podielnikov pri vymáhaní škody, ktorú im spôsobila banka, ktorá stratila povolenie na poskytovanie investičných služieb.

(3) Správcovská spoločnosť musí vykonávať práva k cenným papierom v majetku v otvorenom podielovom fonde len v záujme podielnikov a v súlade so štatútom.

(4) Správcovská spoločnosť musí každoročne vyplácať podielnikom výnosy z majetku v podielovom fonde vo výške výnosov z cenných papierov a z vkladových účtov vyplatených správcovskej spoločnosti v prospech otvoreného podielového fondu za príslušný kalendárny rok.

§ 32

(1) Majetok v otvorenom podielovom fonde možno investovať len do

a) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov26) alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte,

b) cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom voľnom trhu burzy cenných papierov26) alebo na inom regulovanom verejnom trhu s cennými papiermi v členskom štáte, ktorý je prístupný verejnosti a funguje pravidelne,

c) cenných papierov prijatých na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v inom ako členskom štáte, alebo na inom regulovanom verejnom trhu v inom ako členskom štáte, ak tento verejný trh je schválený a účinne regulovaný príslušným orgánom dohľadu v štáte, kde má sídlo tento verejný trh, je prístupný verejnosti a funguje pravidelne; to platí len v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s obchodným menom a sídlom tejto burzy alebo iného regulovaného verejného trhu,

d) cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ktorých emisné podmienky obsahujú záväzok, že emitent požiada o prijatie cenných papierov na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov a zabezpečí, aby sa toto prijatie uskutočnilo do jedného roka od dátumu vydania emisie a ak obchodné meno a sídlo tejto burzy alebo zahraničnej burzy je uvedené v štatúte,

e) nástrojov peňažného trhu v prípade, ak je táto možnosť uvedená v štatúte spolu s charakteristikou týchto nástrojov peňažného trhu,

f) podielových listov iných otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania so sídlom v členskom štáte spĺňajúcich požiadavky európskej smernice, aj keď nie sú prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) až c),

g) opcií na kúpu alebo predaj majetkových hodnôt podľa písmen a) až f), na menové a úrokové opcie; to platí, len ak sú tieto opcie prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu podľa písmen a) až d),

h) peňažných prostriedkov na bežnom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo v inom ako členskom štáte, ak táto banka podlieha dohľadu, ktorého úroveň nie je nižšia ako úroveň podľa osobitného predpisu.13)

(2) Nástrojmi peňažného trhu na účely tohto zákona sa rozumejú vkladové listy, pokladničné poukážky a nástroje so splatnosťou do jedného roka, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, sú likvidné a majú hodnotu, ktorá môže byť presne určená kedykoľvek alebo aspoň v časových intervaloch podľa § 54 ods.1, a boli vydané

a) Slovenskou republikou, Národnou bankou Slovenska, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy, iným ako členským štátom, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou alebo medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je najmenej jeden členský štát,

b) emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom regulovanom verejnom trhu podľa odseku 1 písm. b) a c),

c) finančnými inštitúciami podliehajúcimi dohľadu, ktorého úroveň nie je nižšia ako ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky pre jednotlivé druhy finančných inštitúcií; to platí aj v prípade, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia.

(3) Hodnota cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d) môže tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde. Ak tieto cenné papiere neboli v lehote podľa odseku 1 písm. d) prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov v Slovenskej republike alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov, správcovská spoločnosť je povinná ich do troch mesiacov predať. Ak tieto cenné papiere nemožno v tejto lehote predať, ich hodnotu určí s vynaložením odbornej starostlivosti správcovská spoločnosť po dohode s depozitárom.

(4) Nástroje peňažného trhu môžu spolu tvoriť najviac 10 % majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vzťahuje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a.

5) Cenné papiere uvedené v odseku 1 písm. f) môžu tvoriť najviac 5 % majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond vytvorený podľa § 33a.

(6) Hodnota opcií môže tvoriť najviac 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

(7) Súčet hodnoty cenných papierov podľa odseku 1 písm. f), hodnoty nástrojov peňažného trhu a hodnoty opcií môže tvoriť najviac 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde; to neplatí pre otvorený podielový fond, na ktorý sa vzťahuje § 33 ods. 2 a 5 a § 33a.

(8) Ak tento zákon neustanovuje inak, v majetku v otvorenom podielovom fonde sa nesmú nachádzať

a) podielové listy podielových fondov, ktoré spravuje správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond,

b) podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,

c) cenné papiere vydané inými správcovskými spoločnosťami s výnimkou podielových listov iných otvorených podielových fondov,

d) akcie akciových spoločností, ktoré majú na základnom imaní správcovskej spoločnosti väčší podiel ako 10 %,

e) akcie depozitára správcovskej spoločnosti s väčším podielom ako 5 % základného imania správcovskej spoločnosti,

f) akcie správcovskej spoločnosti spravujúcej tento otvorený podielový fond.

(9) Ak cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) až c) prestali byť obchodované na burze cenných papierov, zahraničnej burze cenných papierov alebo na inom zahraničnom regulovanom verejnom trhu, je správcovská spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond

§ 33

(1) Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, pričom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých cenné papiere tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde, nesmie prekročiť 40 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

(2) Hodnota cenných papierov vydaných jedným štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka jedného štátu, nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. V štatúte musí byť uvedený zoznam štátov, ktorých cenné papiere sa budú nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde.

(3) Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo v členskom štáte nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Súčet hodnoty hypotekárnych záložných listov nadobudnutých do majetku v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety nesmie prekročiť 80 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

(4) Hodnota cenných papierov uvedených v odsekoch 2 a 3 sa nezahŕňa do obmedzenia 40 % ustanoveného v odseku 1.

(5) Štatút môže určiť, že podiel cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, v majetku v otvorenom podielovom fonde nie je obmedzený. Majetok v otvorenom podielovom fonde podľa prvej vety musí byť tvorený najmenej šiestimi emisiami cenných papierov a hodnota jednej emisie cenných papierov nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde. Úrad schváli štatút, len ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri otvorených podielových fondoch, ktoré dodržiavajú všetky pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre otvorený podielový fond podľa tohto zákona. Štatút otvoreného podielového fondu a jeho predajný prospekt musia obsahovať aj označenie štátov, ktorých cenné papiere sa budú nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde. Každá propagácia tohto otvoreného podielového fondu musí okrem skutočnosti podľa prvej vety obsahovať aj označenie štátov, do cenných papierov ktorých správcovská spoločnosť investovala alebo plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde.

(6) V majetku v otvorenom podielovom fonde nesmie byť viac ako 10 %

a) súčtu menovitých hodnôt akcií bez hlasovacieho práva vydaných jedným emitentom,

b) súčtu menovitých hodnôt dlhopisov vydaných jedným emitentom,

c) hodnoty podielových listov jedného otvoreného podielového fondu,

d) súčtu menovitých hodnôt iných cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.

(7) Správcovská spoločnosť musí zabezpečiť, aby

a) v majetku v otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo spolu viac cenných papierov, ako je ustanovené v odseku 6,

b) v jej majetku a v majetku vo všetkých otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom alebo akcií s hlasovacím právom, ktoré by správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv na riadenie emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného zákona.26a)

(8) Ustanovenia odsekov 6 a 7 sa nevzťahujú na cenné papiere vydané štátom, na cenné papiere, na ktoré bola poskytnutá záruka štátu, na cenné papiere vydané orgánmi územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu a na medzinárodné organizácie verejnoprávneho charakteru, ktorých členom je Slovenská republika alebo členský štát.

(9) Cenné papiere dvoch emitentov, z ktorých jeden sa podieľa na základnom imaní druhého viac ako 50 %, sa na účely tohto zákona považujú za cenné papiere jedného emitenta.

(10) Obmedzenia týkajúce sa majetku v otvorenom podielovom fonde uvedené v § 32 a 33 sa nepoužijú na obdobie prvých šesť mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 25.

(11) Po uplynutí lehoty podľa odseku 10 môže správcovská spoločnosť prekročiť podiely a obmedzenia podľa § 32 až 34 len pri uplatnení predkupných práv. Tým nie je dotknuté ustanovenie § 36 ods. 3 a 4 v prípade prekročenia podľa prvej vety ani povinnosť správcovskej spoločnosti postupovať podľa § 36 ods. 3 a 4, ak došlo k prekročeniu podielov a obmedzení podľa § 32 až 34 v dôsledku zmien trhových cien cenných papierov a iných investičných nástrojov alebo porušením § 32 až 34 správcovskou spoločnosťou.

§ 33a

(1) Štatút môže určiť, že podiel nástrojov peňažného trhu v majetku v otvorenom podielovom fonde môže byť vyšší ako 10 %. Na obmedzenie a rozloženie rizika vyplývajúceho z nástrojov peňažného trhu pre tento otvorený podielový fond sa primerane vzťahujú ustanovenia § 33.

(2) Ak je v štatúte otvoreného podielového fondu uvedené ako zameranie a ciele investičnej stratégie investovanie do podielových listov iných otvorených podielových fondov alebo cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami, môže správcovská spoločnosť nadobúdať do majetku v otvorenom podielovom fonde podielové listy iných otvorených podielových fondov alebo cenné papiere vydávané zahraničnými správcovskými spoločnosťami spĺňajúcimi požiadavky európskej smernice, ak sú splnené tieto podmienky:

a) podiel aktív investovaných do podielových listov jedného otvoreného podielového fondu alebo do jednej emisie cenných papierov vydávaných jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou nesmie prekročiť 20 % hodnoty majetku v tomto otvorenom podielovom fonde,

b) v štatúte, predajnom prospekte a vo všetkých reklamných materiáloch otvoreného podielového fondu musí byť presne opísaný charakter otvorených podielových fondov alebo zahraničných správcovských spoločností, do cenných papierov ktorých bude správcovská spoločnosť investovať, a predajný prospekt musí obsahovať zrozumiteľnú informáciu o druhu a výške poplatkov a iných nákladov, ktoré bude priamo alebo nepriamo znášať podielnik tohto otvoreného podielového fondu,

c) nadobúdanie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou spravujúcou tento otvorený podielový fond alebo správcovskou spoločnosťou, s ktorou správcovská spoločnosť spravujúca tento otvorený podielový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami, je prípustné len pri tých otvorených podielových fondoch, ktoré sa podľa štatútu zameriavajú na investovanie v určitej územnej alebo hospodárskej oblasti.

(3) Správcovská spoločnosť si nesmie pri nadobudnutí podielových listov otvoreného podielového fondu podľa odseku 2 do majetku v otvorenom podielovom fonde alebo pri predaji podielových listov z majetku v otvorenom podielovom fonde vyúčtovať žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielového listu, ak ide o podielové listy podielového fondu spravovaného správcovskou spoločnosťou tohto otvoreného podielového fondu alebo správcovskou spoločnosťou s ňou majetkovo alebo personálne prepojenou.

(4) Označenie otvoreného podielového fondu podľa odsekov 1 a 2 musí zohľadňovať skutočnosť, že je zameraný na investovanie do nástrojov peňažného trhu alebo do podielových listov iných otvorených podielových fondov, alebo do cenných papierov vydávaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami.

§ 34

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere a ani inak poskytovať cenné papiere z majetku v podielovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní cenných papierov.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere a ani inak nadobúdať cenné papiere do majetku v podielovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.

(3) Ak je to uvedené v štatúte, po predchádzajúcom súhlase depozitára možno v prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde uskutočňovať obchody spojené s právami alebo povinnosťami odvodenými z cenných papierov26), indexov cenných papierov zverejňovaných burzami cenných papierov, kurzov cudzích mien alebo úrokových sadzieb, a to len ak majú tieto obchody slúžiť na obmedzenie rizík z vývoja hodnoty majetku v podielovom fonde a len za podmienok uvedených v štatúte.

(4) Záväzky z obchodov podľa odseku 3 nesmú prekročiť 10 % čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ku dňu vzniku záväzku.

(5) Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z kúpnej opcie na cenné papiere v majetku v otvorenom podielovom fonde, musia byť cenné papiere, ktoré sú predmetom práva opcie, súčasťou majetku v otvorenom podielovom fonde počas celého trvania práva opcie.26)

(6) Ak má správcovská spoločnosť záväzok vyplývajúci z predajnej opcie na cenné papiere v majetku v otvorenom podielovom fonde, musí byť v otvorenom podielovom fonde dostatok peňažných prostriedkov na krytie záväzkov z prípadnej realizácie opcie.

Nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde

§ 35

(1) S majetkom v otvorenom podielovom fonde sa musí nakladať s odbornou starostlivosťou v súlade s investičnou stratégiou určenou v štatúte a iba spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.

(2) Všetky úkony týkajúce sa nakladania s majetkom v otvorenom podielovom fonde sa musia písomne zdokumentovať.

(3) Pri predaji alebo kúpe cenných papierov z majetku alebo do majetku v otvorenom podielovom fonde je správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť takéto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech otvoreného podielového fondu.

(4) Správcovská spoločnosť môže cenný papier do majetku v otvorenom podielovom fonde kupovať alebo z majetku v otvorenom podielovom fonde predávať aj iným spôsobom na verejnom trhu cenných papierov ako prijímaním návrhov určených vopred neurčenému okruhu osôb (anonymné obchody), len ak týmto spôsobom možno v čase uzavretia obchodu dosiahnuť výhodnejšiu cenu v prospech otvoreného podielového fondu.

(5) Z majetku v otvorenom podielovom fonde nemožno poskytovať dary, peňažné pôžičky ani úvery, ani akýmkoľvek spôsobom zabezpečovať záväzky iných fyzických osôb alebo právnických osôb.

(6) Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde možno prijať, len ak je to v súlade so záujmami podielnikov a ak to umožňuje štatút otvoreného podielového fondu, a len so splatnosťou do jedného roka od vzniku práva čerpať úver alebo pôžičku.

(7) Súhrn peňažných prostriedkov z prijatých peňažných pôžičiek a úverov nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde ku dňu uzavretia zmlúv o peňažných pôžičkách a úveroch.

§ 36

(1) V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v otvorenom podielovom fonde nemožno uskutočňovať

a) pôžičky cenných papierov,

b) predaj cenných papierov, ktoré v deň uzavretia zmluvy o odplatnom prevode cenných papierov kúpou nie sú súčasťou majetku v otvorenom podielovom fonde.

(2) Správcovská spoločnosť je pri nakladaní s majetkom v otvorenom podielovom fonde povinná postupovať s odbornou starostlivosťou, najmä

a) vykonávať analýzy ekonomickej výhodnosti nákupov a predajov cenných papierov, porovnávať ceny jednotlivých nákupov a predajov vzájomne medzi sebou a s vývojom kurzov a cien uverejňovaných organizátormi verejných trhov,

b) uchovávať záznamy a písomnú dokumentáciu o uskutočnených obchodoch,

c) predchádzať riziku finančných strát.

(3) Ak dôjde k prekročeniu podielov a obmedzení uvedených v § 32 až 34, správcovská spoločnosť musí bezodkladne oznámiť túto skutočnosť úradu a bezodkladne vykonať opatrenia na zosúladenie s podielmi a obmedzeniami podľa § 32 až 34.

(4) Ak do šiestich mesiacov od vzniku skutočnosti podľa odseku 3 nebolo zloženie majetku v otvorenom podielovom fonde zosúladené s ustanoveniami § 32 až 34, úrad môže na základe žiadosti správcovskej spoločnosti podanej najneskôr v deň uplynutia tejto lehoty v odôvodnených prípadoch v záujme podielnikov túto lehotu predĺžiť.

(5) Správcovská spoločnosť musí pozastaviť nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde, ak depozitár stratí povolenie pôsobiť ako banka, ak sa depozitárovi odníme povolenie na poskytovanie investičných služieb alebo ak úrad nariadi zmenu depozitára až do doby, kým neuzavrie zmluvu na výkon činnosti depozitára podľa § 21 ods. 1 s iným depozitárom. Správcovská spoločnosť musí zastaviť nakladanie s majetkom v otvorenom podielovom fonde, ak úrad uloží opatrenia podľa § 61 ods. 1 písm. a) alebo b) až do doby, kým sa neuskutočnia. Správcovská spoločnosť môže v tomto období vykonávať len činnosti nevyhnutné na zabezpečenie záujmov podielnikov.

§ 37

(1) Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať úrad, ak aktuálna cena podielu otvoreného podielového fondu klesla o jednu tretinu oproti priemernej hodnote aktuálnych cien za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ak tento pokles trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce mesiace a nemožno ho odôvodniť situáciou na finančnom trhu, úrad môže v záujme ochrany podielnikov pozastaviť vydávanie podielových listov a vyplácanie vrátených podielových listov alebo odňať správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.

(2) Ak klesne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pod čistú hodnotu majetku uvedenú v § 26 ods. 1, správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bezodkladne informovať úrad o tejto skutočnosti a o opatreniach prijatých na nápravu. Ak do troch mesiacov po vzniku tejto skutočnosti nedosiahne čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde hodnotu uvedenú v § 26 ods. 1, úrad odníme správcovskej spoločnosti povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu.
Správcovská spoločnosť a depozitár sú povinní bez zbytočného odkladu informovať úrad o opätovnom dosiahnutí čistej hodnoty majetku v otvorenom podielovom fonde uvedenej v § 26 ods. 1.

§ 38

Zlúčenie otvorených podielových fondov

(1) Na zlúčenie otvorených podielových fondov je potrebné povolenie úradu.

(2) Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť, ktorá spravuje tieto otvorené podielové fondy. Súčasťou žiadosti je návrh zmien štatútu otvoreného podielového fondu, do ktorého sa zlúčia otvorené podielové fondy, depozitárom overený aktuálny prehľad majetku zlučovaných otvorených podielových fondov ku dňu podania žiadosti a stanovisko depozitára k zlúčeniu.

(3) Zlúčením otvorených podielových fondov môže vzniknúť len otvorený podielový fond podľa tohto zákona. Zlúčiť sa môžu len otvorené podielové fondy, ktoré spravuje tá istá správcovská spoločnosť.

(4) Úrad zamietne žiadosť podľa odseku 2, ak otvorené podielové fondy nespĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom alebo ak by zlúčením otvorených podielových fondov boli ohrozené záujmy podielnikov.

(5) Rozhodnutie, ktorým sa povoľuje zlúčenie otvorených podielových fondov, musí obsahovať

a) obchodné meno správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje otvorené podielové fondy, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku správcovskej spoločnosti,

b) označenie zlučovaných otvorených podielových fondov a označenie otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčia,

c) schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu, s ktorým sa otvorené podielové fondy zlučujú.

(6) Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 zaniknú povolenia na vytvorenie otvorených podielových fondov, ktoré zlúčením zaniknú. K tomuto dátumu sa podielnici zaniknutých podielových fondov stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili.

(7) Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 uverejniť toto rozhodnutie, štatút otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili otvorené podielové fondy, a jeho predajný prospekt. Toto uverejnenie sa musí uskutočniť v súlade so štatútom tohto otvoreného podielového fondu.

(8) Správcovská spoločnosť je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 5 vymeniť podielnikom zlúčením zaniknutých otvorených podielových fondov ich podielové listy za podielové listy otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili. Podielnici zlúčením zaniknutých podielových fondov pritom majú právo na podielové listy, ktorých hodnota zodpovedá ich podielu na čistej hodnote majetku v týchto otvorených podielových fondoch ku dňu podania žiadosti podľa odseku 2.

§ 39

Prevod správy otvoreného podielového fondu

(1) Prevod správy otvoreného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť je možný len na základe povolenia úradu.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva správcovská spoločnosť spravujúca otvorený podielový fond.

(3) Súčasťou žiadosti podľa odseku 1 je obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, rok vzniku správcovskej spoločnosti, na ktorú sa navrhuje prevod správy otvoreného podielového fondu, označenie tohto otvoreného podielového fondu, návrh zmien štatútu tohto otvoreného podielového fondu týkajúcich sa správcovskej spoločnosti, jej písomný súhlas k prevodu správy otvoreného podielového fondu a stanovisko jej depozitára.

(4) Úrad povolí prevod správy otvoreného podielového fondu, len ak tým nie sú ohrozené záujmy podielnikov.

(5) Rozhodnutie podľa odseku 1 musí obsahovať najmä

a) obchodné meno správcovskej spoločnosti, na ktorú sa prevádza správa otvoreného podielového fondu, jej sídlo, identifikačné číslo a rok vzniku,

b) označenie otvoreného podielového fondu,

c) schválenie zmeny štatútu otvoreného podielového fondu týkajúce sa správcovskej spoločnosti.

(6) Správcovská spoločnosť, na ktorú prechádza správa otvoreného podielového fondu, je povinná do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa odseku 1 uverejniť toto rozhodnutie spolu so štatútom, a to spôsobom, ktorý určuje štatút tohto otvoreného podielového fondu pre podávanie správ podielnikom.

§ 40

Zrušenie otvoreného podielového fondu

(1) K zrušeniu otvoreného podielového fondu môže dôjsť len na základe rozhodnutia úradu o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo.

(2) Úrad odníme povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu, ak vznikli okolnosti podľa § 37 ods. 2.

(3) Úrad môže v záujme ochrany práv podielnikov odňať povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu,

a) ak nastali skutočnosti podľa § 37 ods. 1,

b) na žiadosť správcovskej spoločnosti.

(4) Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu alebo ak povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu zaniklo, je správcovská spoločnosť povinná bezodkladne skončiť vydávanie podielových listov, vyplácanie vrátených podielových listov a uzavrieť hospodárenie s majetkom v otvorenom podielovom fonde. Úrad môže v záujme ochrany práv podielnikov určiť, že túto činnosť vykoná depozitár alebo iná správcovská spoločnosť.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia na vytvorenie otvoreného podielového fondu

a) vykonať mimoriadnu účtovnú závierku,

b) predať cenné papiere z majetku v otvorenom podielovom fonde,

c) zabezpečiť splatenie pohľadávok v prospech majetku v otvorenom podielovom fonde,

d) vyrovnať všetky záväzky z hospodárenia s majetkom v otvorenom podielovom fonde a vyplatiť podielnikom ich podiel na majetku v otvorenom podielovom fonde.

(6) Pri predaji cenných papierov z majetku v podielovom fonde podľa odseku 5 nie je povinnosť dodržiavať limity obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona.

TRETIA ČASŤ

UZAVRETÝ PODIELOVÝ FOND

§ 41

Vytvorenie uzavretého podielového fondu

(1) Uzavretým podielovým fondom je taký podielový fond, ktorého podielnik nie je oprávnený predložiť na vyplatenie ním vlastnený podielový list tohto uzavretého podielového fondu správcovskej spoločnosti, ktorá tento podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje, nie je povinná zabezpečiť podielnikovi vyplatenie predloženého podielového listu.

(2) Uzavretý podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov na základe povolenia úradu na vytvorenie uzavretého podielového fondu.

(3) Žiadosť podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie uzavretého podielového fondu a musí byť k nej priložený jeho štatút, predajný prospekt podielového fondu a písomný predbežný súhlas depozitára s výkonom činnosti depozitára.

(4) Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu uzavretého podielového fondu, predajného prospektu a povolenie na vydávanie podielových listov.

(5) Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú ustanovenia § 6. Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 2 sa posúdi štatút z hľadiska dostatočnej ochrany podielnikov. Úrad udelí povolenie na vytvorenie uzavretého podielového fondu len vtedy, ak

a) má správcovská spoločnosť dostatočné odborné, personálne a technické predpoklady na vykonávanie týchto činností,

b) je zabezpečená dostatočná ochrana podielnikov,

c) priemerná čistá hodnota majetku v ostatných otvorených podielových fondoch, ktoré spravuje táto správcovská spoločnosť, počas troch po sebe nasledujúcich rokov neklesla pod 100 000 000 Sk.

(6) Na uzavretý podielový fond sa primerane vzťahujú ustanovenia § 25 ods. 5 a § 26.

(7) Súčasťou označenia uzavretého podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie uzavretého podielového fondu s uvedením slov „uzavretý podielový fond“ alebo skratky „u.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Označenie uzavretého podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného podielového fondu.

(8) Uzavretý podielový fond môže byť vytvorený len na čas určitý, ktorý nesmie byť dlhší ako desať rokov.

(9) Ak pred uplynutím doby, na ktorú bol uzavretý podielový fond vytvorený, správcovská spoločnosť nepožiada o premenu na otvorený podielový fond podľa § 47, povolenie podľa odseku 2 zaniká a správcovská spoločnosť je povinná zrušiť uzavretý podielový fond primerane postupom podľa § 40 ods. 4 až 6.

§ 42

Štatút uzavretého podielového fondu a predajný prospekt

(1) Na obsah štatútu uzavretého podielového fondu a na jeho predajný prospekt sa primerane vzťahujú ustanovenia § 27.

(2) V štatúte uzavretého podielového fondu sa musí uviesť doba, na ktorú je uzavretý podielový fond vytvorený.

§ 43

Podiel a podielový list

(1) Na podielové listy uzavretého podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 a § 29 ods. 1 až 6 a 8.

(2) Podielové listy uzavretého podielového fondu môžu byť vydané na meno alebo na doručiteľa.

(3) Správcovská spoločnosť môže vydávať podielové listy uzavretého podielového fondu počas najviac dvoch rokov odo dňa začatia vydávania podielových listov.

(4) Na minimálnu čistú hodnotu majetku v uzavretom podielovom fonde a na postup pri zhromaždení minimálnej čistej hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 26.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne vykonať nevyhnutné opatrenia, aby podielové listy uzavretého podielového fondu boli prijaté na trh burzy cenných papierov.

§ 44

Majetok v uzavretom podielovom fonde

(1) Majetok v uzavretom podielovom fonde môžu tvoriť cenné papiere, nástroje peňažného trhu a peňažné prostriedky podľa § 32 ods. 1.

(2) Najmenej 60 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde musia tvoriť cenné papiere.

(3) Na majetok v uzavretom podielovom fonde sa primerane vzťahuje ustanovenie § 32 ods. 2 až 10.

§ 45

Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre uzavretý podielový fond

(1) Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.

(2) Hodnota cenných papierov vydaných štátom alebo cenných papierov, na ktoré bola poskytnutá štátna záruka, sa pri výpočte obmedzenia podľa odseku 1 započítava v polovičnej hodnote.

(3) Úrad môže schválením štatútu umožniť, aby hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou hypotekárnou bankou mohla tvoriť až 25 % hodnoty majetku v uzavretom podielovom fonde.

(4) V majetku v uzavretom podielovom fonde nesmie byť viac ako 40 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.

(5) V majetku v uzavretom podielovom fonde nesmie byť viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných rovnakým emitentom.

(6) Obmedzenia uvedené v odsekoch 4 a 5 sa vzťahujú na všetky uzavreté podielové fondy a otvorené podielové fondy spravované tou istou správcovskou spoločnosťou a na jej majetok pozostávajúci z cenných papierov.

(7) Obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 3 sa nevzťahujú na cenné papiere, ktoré vydal členský štát alebo členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj alebo na ktoré poskytol členský štát alebo členský štát Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj záruku.

§ 46

(1) Na správu uzavretého podielového fondu sa vzťahujú ustanovenia § 31.

(2) Na nakladanie s majetkom v uzavretom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 35 a 36.

(3) Na uzavretý podielový fond sa vzťahujú ustanovenia § 34, 37, 39 a 40.

57. V 46 ods. 3 sa slová „§ 37, 39 a 40" nahrádzajú slovami „§ 34, 37, 39 a 40".

(4) Uzavretý podielový fond sa nesmie zlúčiť, splynúť ani rozdeliť.

§ 47

Premena uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond

(1) O premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond (ďalej len „premena“) môže správcovská spoločnosť rozhodnúť, len ak to štatút pripúšťa.

(2) Na účinnosť premeny podľa odseku 1 sa vyžaduje povolenie úradu. Žiadosť o povolenie premeny podáva správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje. Správcovská spoločnosť v žiadosti uvedie dôvody navrhovanej premeny, postup pri zmene hospodárenia vzniknutého otvoreného podielového fondu v súlade s ustanoveniami tohto zákona a návrh štatútu otvoreného podielového fondu. K žiadosti sa musí pripojiť aktuálny prehľad majetku ku dňu podania žiadosti o premenu uzavretého podielového fondu overený depozitárom a účtovná závierka overená audítorom.

(3) Na vydanie povolenia sa vzťahujú ustanovenia § 6. Úrad udelí povolenie len vtedy, ak zloženie majetku a pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika zodpovedajú podmienkam uvedeným v § 32 až 34.

(4) Správcovská spoločnosť, ktorá uzavretý podielový fond spravuje, je povinná uverejniť v prostriedkoch zverejnenia rozhodnutie úradu vydané podľa odseku 2, štatút uzavretého podielového fondu a štatút otvoreného podielového fondu, ktorý má vzniknúť premenou, do desiatich dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Súčasne sa musí uverejniť aj oznámenie o vzniku práva na predloženie podielového listu na vyplatenie a čistá hodnota majetku v otvorenom podielovom fonde pripadajúca na jeden podielový list.

(5) Premena podľa odseku 1 nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti povolenia úradu.

(6) Podielnik je oprávnený vrátiť podielový list najskôr po troch mesiacoch odo dňa uverejnenia oznámenia podľa odseku 4.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ŠPECIÁLNY PODIELOVÝ FOND

§ 48

Vytvorenie špeciálneho podielového fondu

(1) Špeciálny podielový fond je osobitný podielový fond, ktorý môže mať najviac desiatich podielnikov. Podielnik špeciálneho podielového fondu má právo predložiť podielový list na vyplatenie. Správcovská spoločnosť musí v súlade so štatútom a po dohode s podielnikmi zabezpečiť, aby sa podielové listy mohli previesť na iného podielnika iba so súhlasom správcovskej spoločnosti.

(2) Špeciálny podielový fond vytvára správcovská spoločnosť vydávaním podielových listov na základe povolenia úradu na vytvorenie špeciálneho podielového fondu. Špeciálny podielový fond sa môže vytvoriť len na čas určitý, a to najdlhšie na desať rokov. Na písomnú žiadosť správcovskej spoločnosti a všetkých podielnikov špeciálneho podielového fondu môže úrad povoliť predĺženie tejto lehoty. Na špeciálny podielový fond sa primerane vzťahuje ustanovenie § 25 ods. 5.

(3) Súčasťou označenia špeciálneho podielového fondu musí byť aj obchodné meno správcovskej spoločnosti a označenie špeciálneho podielového fondu s uvedením slov „špeciálny podielový fond“ alebo skratky „š.p.f.“. Toto označenie a ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo v cudzom jazyku nesmie na svoje označenie alebo na popis svojej činnosti používať iná fyzická osoba alebo právnická osoba. Označenie špeciálneho podielového fondu nesmie byť zameniteľné s označením iného špeciálneho podielového fondu.

(4) Žiadosť o povolenie podľa odseku 2 podáva správcovská spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie špeciálneho podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút a predajný prospekt.

(5) Súčasťou povolenia podľa odseku 2 je rozhodnutie o schválení štatútu špeciálneho podielového fondu, predajného prospektu a povolenie na vydanie podielových listov. Na rozhodovanie o povolení sa primerane použijú ustanovenia § 6 ods. 5 až 14, § 7 a § 41 ods. 4.

(6) Na obsah štatútu špeciálneho podielového fondu a na predajný prospekt sa primerane vzťahujú ustanovenia § 27.

(7) Podielové listy špeciálneho podielového fondu možno vydať len vo forme na meno. Na podielové listy špeciálneho podielového fondu a na ich vydávanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 28 a § 29 ods. 1 až 6.

§ 49

Majetok v špeciálnom podielovom fonde

(1) Minimálna čistá hodnota majetku v špeciálnom podielovom fonde je 50 000 000 Sk.

(2) Správcovská spoločnosť v štatúte určí podrobnosti na uplatnenie práva predložiť podielový list na vyplatenie. V štatúte možno určiť, že správcovská spoločnosť môže pozastaviť vyplácanie predložených podielových listov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bezodkladne oznámiť úradu a dať na vedomie podielnikom. Úrad môže rozhodnutie správcovskej spoločnosti o pozastavení práva predložiť podielové listy na vyplatenie zrušiť, ak zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov, inak rozhodnutie správcovskej spoločnosti potvrdí. Počas pozastavenia práva predložiť podielové listy na vyplatenie nesmie správcovská spoločnosť vydávať podielové listy.

(3) Zmena štatútu, ako aj zmena depozitára podliehajú súhlasu úradu.

(4) Na správu majetku v špeciálnom podielovom fonde sa vzťahujú ustanovenia § 31.

(5) Na prevod správy špeciálneho podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť sa vzťahujú ustanovenia § 39.

(6) Okrem majetku podľa § 32 ods. 1 môžu majetok v špeciálnom fonde tvoriť aj certifikáty, ktoré preukazujú vlastníctvo alebo uloženie drahých kovov.

(7) Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v špeciálnom podielovom fonde.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Ochrana investorov

§ 50

(1) Správcovská spoločnosť nesmie používať pri propagácii svojich podielových fondov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie podielnikov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti podielového fondu. Ustanovenia osobitného zákona27) o nekalej súťaži tým nie sú dotknuté.

(2) Každá propagácia podielového fondu musí obsahovať výrazné upozornenie, z ktorého vyplýva, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

(3) Okrem upozornenia podľa odseku 2 propagácia uzavretého podielového fondu musí obsahovať upozornenie, že podielnik nemá právo na vrátenie podielového listu.

(4) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov podielového fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje predajný prospekt s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu.

(5) Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup cenných papierov správcovskej spoločnosti alebo podielového fondu, ktoré boli prijaté na trh kótovaných cenných papierov, musí obsahovať údaj o tom, že existuje kótovací prospekt28) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať, a údaj o tom, že investor má možnosť oboznámiť sa so štatútom podielového fondu.

§ 51

(1) Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú v obchodnej činnosti správcovskej spoločnosti uprednostňovať svoje záujmy pred záujmami investorov kolektívneho investovania.

(2) Členovia predstavenstva, dozornej rady, prokuristi a zamestnanci správcovskej spoločnosti a osoby blízke týmto osobám29) nesmú nadobúdať cenné papiere z majetku v podielovom fonde, ktorý spravuje táto správcovská spoločnosť, a takéto cenné papiere do majetku v tomto podielovom fonde predávať. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vydávanie a vrátenie podielových listov otvorených podielových fondov spravovaných správcovskými spoločnosťami, v ktorých tieto osoby vykonávajú uvedené funkcie.

§ 52

Správcovská spoločnosť nesmie do majetku v podielovom fonde nadobúdať cenné papiere z majetku obchodných spoločností a ani cenné papiere z majetku v podielovom fonde predávať obchodným spoločnostiam, v ktorých

a) je členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka,29)

b) časť majetku vlastní alebo na ktorých podnikaní sa zúčastňuje člen predstavenstva, dozornej rady, prokurista alebo zamestnanec tejto správcovskej spoločnosti alebo osoba im blízka.29)

Informačná povinnosť

§ 53

(1) Správcovská spoločnosť je povinná zverejniť predajný prospekt a zverejňovať správy o svojom hospodárení a o hospodárení s majetkom v podielových fondoch. Súčasťou správy o hospodárení správcovskej spoločnosti a správy o hospodárení s majetkom v podielových fondoch je aj účtovná závierka. Náležitosti správy o hospodárení sú uvedené v prílohe č. 2. Účtovná závierka, ktorá je súčasťou ročnej správy, musí byť overená audítorom. Ak nie je v lehote podľa odseku 2 účtovná závierka overená audítorom, je správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu po prijatí správy audítora predložiť ju úradu a uverejniť ju ako dodatok k ročnej správe rovnakým spôsobom ako ročnú správu. Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti neschváli účtovnú závierku, je táto správcovská spoločnosť povinná do 30 dní uverejniť túto skutočnosť, ako aj dôvody neschválenia účtovnej závierky a postup riešenia pripomienok valného zhromaždenia.

(2) Správy podľa odseku 1 je správcovská spoločnosť povinná zverejniť a predložiť úradu a svojmu depozitárovi najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polroka (ďalej len „polročná správa") a do štyroch mesiacov po skončení roka (ďalej len „ročná správa"). Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu platné znenie predajného prospektu po každej jeho zmene. Správcovská spoločnosť je povinná podielnikovi na požiadanie bezplatne poskytnúť polročnú správu a ročnú správu a sprístupniť ich verejnosti na mieste uvedenom v predajnom prospekte.

(3) Pri podielovom fonde alebo pri správcovskej spoločnosti sa v ročnej správe uvádza prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.

(4) Ustanovenia osobitného zákona o informačnej povinnosti30) sa nevzťahujú na podielový fond a správcovskú spoločnosť.

§ 54

(1) Správcovská spoločnosť je povinná vypočítať a zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcou burzové správy

a) najmenej raz za týždeň aktuálnu cenu podielu, predajnú cenu podielu, nákupnú cenu podielu a čistú hodnotu majetku v otvorenom podielovom fonde,

b) najmenej raz za mesiac údaje o aktuálnej cene podielu, o čistej hodnote majetku v uzavretom podielovom fonde a o peňažnej sume za vydané podiely od posledného zverejnenia týchto údajov počas vydávania podielových listov v uzavretom podielovom fonde,

c) najmenej raz za tri mesiace aktuálnu cenu podielu a čistú hodnotu majetku v špeciálnom podielovom fonde.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná okrem údajov podľa odseku 1 zverejniť aj rozhodnutie o zlúčení podielových fondov alebo rozhodnutie o prevode správy podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť.

(3) Spôsob určenia hodnoty cenných papierov v majetku v podielovom fonde ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Správcovská spoločnosť musí na výzvu úradu do dvadsiatich dní preukázať objem prevzatých záväzkov, dostatok prostriedkov na ich splnenie, výšku obchodného imania a pôvod jeho nadobudnutia.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná bezodkladne oznámiť úradu prekročenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika.

(6) Správcovská spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom určeným na kolektívne investovanie, najmä zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov. Táto evidencia musí byť bezodkladne prístupná úradu a depozitárovi. Evidencia podľa prvej vety musí obsahovať najmä

a) poradové číslo zmluvy,

b) údaje o druhej zmluvnej strane,

c) údaje o sprostredkovateľovi, ak bola zmluva uzatvorená sprostredkovane,

d) dátum uzatvorenia zmluvy,

e) údaje o predmete zmluvy.

(7) Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať úrad, že podala žiadosť o povolenie na vydanie podielových listov v inom štáte. Správcovská spoločnosť musí bezodkladne informovať úrad o začiatku vydávania podielových listov v inom štáte.

§ 55

(1) Správy podľa tohto zákona môže správcovská spoločnosť predkladať úradu a depozitárovi aj v elektronickej podobe.

(2) Ministerstvo môže opatrením uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých na posúdenie činnosti správcovskej spoločnosti a určiť náležitosti týkajúce sa formy a štruktúry správ podávaných v elektronickej podobe.

§ 56

Povinnosť mlčanlivosti

(1) Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, jeho členom alebo členom dozornej rady a zamestnanci správcovskej spoločnosti a depozitára, ako aj zamestnanci úradu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov správcovskej spoločnosti.

(2) Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania, daňového konania a služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom19) sú osoby uvedené v odseku 1 zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

(3) Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.

§ 57

Podmienky pre členstvo v riadiacich orgánoch správcovskej spoločnosti

Členovia predstavenstva, ktorí spôsobili podielnikom podielového fondu porušením svojich povinností pri výkone funkcie člena predstavenstva škodu, zodpovedajú podielnikom za túto škodu spoločne a nerozdielne. Ustanovenia zmluvy medzi správcovskou spoločnosťou a členom predstavenstva alebo ustanovenia stanov správcovskej spoločnosti vylučujúce alebo obmedzujúce zodpovednosť člena predstavenstva za škodu sú neplatné.

§ 58

Obmedzenie účasti niektorých osôb v orgánoch inej spoločnosti

(1) Členovia predstavenstva, prokuristi alebo zamestnanci správcovskej spoločnosti nesmú byť členmi štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo zamestnancami svojho depozitára.

(2) Osoby, ktoré sú členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom jednej správcovskej spoločnosti, nesmú byť zároveň členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom alebo zamestnancom inej správcovskej spoločnosti.

(3) Osoby, ktoré nespĺňajú podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona, osoby, ktoré vykonávajú dohľad podľa tohto zákona, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, prezident Slovenskej republiky, členovia vlády Slovenskej republiky, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, centrálneho depozitára11), Fondu národného majetku Slovenskej republiky nesmú byť zamestnancom, členom predstavenstva, členom dozornej rady ani prokuristom správcovskej spoločnosti.

(4) Zamestnancom, prokuristom alebo členom predstavenstva správcovskej spoločnosti nesmú byť zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu bánk, poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní.

(5) Zamestnanci, členovia predstavenstiev, členovia dozorných rád a prokuristi osôb s povolením na poskytovanie investičných služieb nesmú byť členom predstavenstva správcovskej spoločnosti.

§ 59

Dohľad

(1) Dohľad podľa tohto zákona vykonáva orgán dohľadu, ktorým je úrad.

(2) Pri výkone dohľadu formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi orgánom dohľadu a osobami podliehajúcimi tomuto dohľadu spravujú ustanoveniami osobitného predpisu.9a)

(3) Pri výkone dohľadu je úrad oprávnený vyžadovať od osôb podliehajúcich tomuto dohľadu údaje, doklady a informácie potrebné na riadny výkon tohto dohľadu, a to v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon dohľadu.

(4) Úrad je pri výkone dohľadu povinné dbať na ochranu záujmov podielnikov a postupovať tak, aby neboli dotknuté práva a právom chránené záujmy osôb podliehajúcich tomuto dohľadu.

(5) Úrad je pri výkone dohľadu oprávnené spolupracovať s domácimi a zahraničnými orgánmi dohľadu.

§ 60

Pôsobnosť úradu pri výkone dohľadu

(1) Dohľadu podlieha činnosť vykonávaná

a) správcovskými spoločnosťami,

b) zahraničnými správcovskými spoločnosťami,

c) investičnými spoločnosťami a investičnými fondmi vytvorenými podľa doterajších predpisov,

d) zakladateľmi správcovskej spoločnosti,

e) členmi predstavenstiev, dozorných rád a prokuristami správcovskej spoločnosti,

f) akcionármi správcovských spoločností, ktorí majú podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti vyšší ako 10 %,

g) osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a vyplácanie podielových listov podielových fondov,

h) depozitárom,

i) núteným správcom,

j) likvidátorom,

k) osobami, ktoré bez povolenia vykonávajú činnosť, na ktorú je podľa tohto zákona oprávnená len správcovská spoločnosť alebo depozitár.

(2) Úrad pri výkone dohľadu kontroluje najmä

a) dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných predpisov,4)

b) dodržiavanie štatútu podielového fondu a stanov správcovskej spoločnosti,

c) dodržiavanie podmienok, za ktorých boli udelené povolenia podľa tohto zákona,

d) plnenie sankčných opatrení uložených právoplatným rozhodnutím orgánu dohľadu,

e) dodržiavanie postupov na vykonávanie vnútornej kontroly.

(3) Podmienky a postupy na vykonávanie vnútornej kontroly nakladania s majetkom správcovskej spoločnosti a nakladania s majetkom v podielovom fonde môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

§ 61

Ukladanie sankcií

(1) Ak úrad zistí, že subjekty uvedené v § 60 ods. 1 porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, v štatúte podielového fondu, v stanovách správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo porušili osobitné právne predpisy upravujúce ich povinnosti,4) alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím úradu, môže

a) uložiť opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, lehotu na ich splnenie a povinnosť v určenej lehote informovať úrad o ich splnení, najmä môže uložiť zmenu a podmienky zmeny činnosti depozitára, núteného správcu alebo likvidátora a výmenu osôb v orgánoch správcovskej spoločnosti,

b) pozastaviť na vymedzenú dobu a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde, vydávanie podielových listov a súčasne určiť núteného správcu majetku na túto dobu,

c) uložiť pokutu (§ 62),

d) nariadiť správcovskej spoločnosti uzavretie hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,

e) rozhodnúť o skončení činnosti správcovskej spoločnosti,

f) odňať povolenie udelené podľa tohto zákona a súčasne určiť núteného správcu.

(2) Pri ukladaní sankcií úrad vychádza z povahy, závažnosti, zo spôsobu, z doby trvania a následkov porušenia povinností, pričom zohľadní, že osoba uvedená v § 60 ods. 1 v čase do vydania rozhodnutia o sankcii sama zistila porušenie tohto zákona a obnovila právny stav.

(3) Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť do dvoch rokov odo dňa začatia konania, najneskôr však do konca piateho roku odvtedy, keď došlo ku skutočnostiam rozhodujúcim pre ich uloženie. Sankcie možno ukladať súbežne a opakovane. Uložením sankcií podľa tohto zákona nie je dotknutá trestnoprávna zodpovednosť podľa osobitného zákona.

(4) Ak sa pri výkone dohľadu zistí porušenie zákona osobou uvedenou v § 60 ods. 1, úrad je oprávnený uložiť sankcie, aj keď táto osoba je v likvidácii.

(5) Ak sa hospodárenie správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí po viac ako troch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach stratou a úrad zistí, že tieto straty boli spôsobené neplnením alebo nedostatočným plnením povinností pri správe majetku v podielovom fonde, úrad môže určiť núteného správcu majetku v podielovom fonde.

§ 62

Pokuty

(1) Ak úrad zistí, že osoby uvedené v § 60 ods. 1 porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, v štatúte podielového fondu, v stanovách správcovskej spoločnosti, v povolení udelenom podľa tohto zákona, alebo nesplnili opatrenia uložené právoplatným rozhodnutím úradu, môže im uložiť pokutu

a) do 10 000 000 Sk za veľmi závažné porušenie povinností,

b) do 5 000 000 Sk za závažné porušenie povinností,

c) do 500 000 Sk za ostatné porušenie povinností.

(2) Za veľmi závažné porušenie povinností sa považuje, ak

a) správcovská spoločnosť začne vykonávať kolektívne investovanie pred úplným splatením svojho základného imania,

b) správcovská spoločnosť po odňatí povolenia nevyplatí podielnikom peňažné prostriedky zhromaždené vydávaním podielových listov,

c) správcovská spoločnosť uloží majetok v podielovom fonde v rozpore s týmto zákonom,

d) správcovská spoločnosť pri nakladaní s vlastným majetkom uprednostňuje svoje záujmy pred záujmami podielnikov,

e) správcovská spoločnosť nezverí majetok tvorený cennými papiermi a peňažnými prostriedkami do úschovy u depozitára,

f) správcovská spoločnosť zverí peňažné prostriedky inej banke než depozitárovi bez súhlasu svojho depozitára,

g) depozitár neplní povinnosti podľa § 23 ods. 1,

h) správcovská spoločnosť po uplynutí doby, na ktorú bol vytvorený uzavretý podielový fond, nepožiada úrad o jeho premenu na otvorený podielový fond alebo neuzavrie hospodárenie s majetkom v uzavretom podielovom fonde,

i) správcovská spoločnosť rozhodne o premene uzavretého podielového fondu na otvorený podielový fond bez povolenia úradu,

j) investičný fond poruší povinnosti pri premene na otvorený podielový fond.

(3) Za závažné porušenie povinností sa považuje, ak správcovská spoločnosť

a) nezverejní štatút alebo predajný prospekt v zákonom určenej lehote pred uskutočnením verejnej výzvy,

b) nenakladá s prostriedkami zhromaždenými na kolektívne investovanie s odbornou starostlivosťou a nepoužíva ich spôsobmi ustanovenými zákonom,

c) poruší zákaz poskytovať peňažné pôžičky alebo úvery a zákaz poskytovať záruky za záväzky tretích osôb,

d) poruší zákonom ustanovené podmienky na prijatie pôžičky alebo úveru,

e) poruší zákaz vydávať len cenné papiere ustanovené týmto zákonom,

f) nevypočíta hodnotu cenných papierov vo svojom majetku alebo v majetku v podielovom fonde v súlade s týmto zákonom,

g) poruší zákonom ustanovené povinnosti pri premene,

h) poruší povinnosť oznámiť úradu, že nastali skutočnosti podľa § 37 ods. 1 a 2,

i) nedodržuje ustanovenia o obmedzení a rozložení rizika pre podielový fond,

j) poruší zákonom ustanovené informačné povinnosti v ustanovenej lehote,

k) do svojho majetku alebo do majetku v podielovom fonde nadobudne hnuteľný majetok, nehnuteľnosti a cenné papiere od osôb, od ktorých ich nemôže nadobúdať.

(4) Závažným porušením povinností je aj to, ak

a) depozitár viedol pre každý podielový fond spravovaný správcovskou spoločnosťou viac ako jeden bežný účet v určitej mene,

b) depozitár neinformoval úrad o porušení tohto zákona alebo štatútu podielového fondu správcovskou spoločnosťou,

c) depozitár vykonal pokyn správcovskej spoločnosti, ktorý bol v rozpore so zákonom alebo štatútom podielového fondu.

(5) Úrad môže uložiť členovi predstavenstva, členovi dozornej rady správcovskej spoločnosti, prokuristovi správcovskej spoločnosti alebo vedúcemu organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon činnosti správcovskej spoločnosti, zo stanov správcovskej spoločnosti, štatútu podielového fondu, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným úradom pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku mesačného priemeru jeho celkových príjmov od správcovskej spoločnosti. Osobu, ktorá právoplatným uložením pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 6 ods. 13, je správcovská spoločnosť alebo zahraničná správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu odvolať z funkcie.

(6) Ak sa pri výkone dohľadu zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať len správcovská spoločnosť alebo depozitár, úrad jej zakáže vykonávať túto činnosť a uloží jej pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.

(7) Ak v čase do uplynutia dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, úrad môže uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku uloženej pokuty.

(8) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty uložené podľa tohto zákona sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

§ 62a

Pozastavenie výkonu akcionárskych práv

(1) Úrad môže fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonala úkon, ktorým došlo k porušeniu § 9 ods. 1 písm. a), ktorá získala predchádzajúci súhlas podľa § 9 ods. 1 písm. a) na základe nepravdivých údajov alebo pri ktorej má úrad dôvodné podozrenie z porušenia § 9 ods. 1 písm. a), pozastaviť výkon práva zúčastniť sa a hlasovať na valnom zhromaždení správcovskej spoločnosti a práva požiadať o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti. Výkon týchto práv môže úrad pozastaviť aj osobe, ktorej pôsobenie týkajúce sa správcovskej spoločnosti je na ujmu riadneho a obozretného podnikania správcovskej spoločnosti.

(2) Správcovská spoločnosť je povinná päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia dať v súlade s osobitným predpisom31) príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré vydala.

(3) Správcovská spoločnosť je povinná predložiť úradu výpis z jej registra emitenta a z jej zoznamu akcionárov vyhotovený v deň, keď bol vykonaný príkaz správcovskej spoločnosti na registráciu pozastavenia práva nakladať pre všetky zaknihované akcie, ktoré správcovská spoločnosť vydala. Výpis sa nesmie vyhotoviť skôr, ako sa taká registrácia vykonala. Tento výpis je správcovská spoločnosť povinná doručiť úradu v deň jeho vyhotovenia. Úrad bez zbytočného odkladu na tomto výpise písomne označí osobu, ktorej pozastavila výkon práv uvedených v odseku 1, a doručí ho správcovskej spoločnosti najneskôr v deň predchádzajúci konaniu valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti.

(4) Konanie o pozastavení výkonu práv uvedených v odseku 1 je začaté aj v prípade, ak úrad na výpise podľa odseku 3 písomne označí osobu, u ktorej nanovo zistil dôvod na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1.

(5) Rozhodnutie o uložení predbežného opatrenia31a) vo veci pozastavenia výkonu práv uvedených v odseku 1 doručí úrad tejto osobe a správcovskej spoločnosti najneskôr v deň konania valného zhromaždenia. Týmto rozhodnutím o uložení predbežného opatrenia je správcovská spoločnosť viazaná. Za doručenie sa považuje doručenie rozhodnutia o predbežnom opatrení aj zástupcovi splnomocnenému na zastupovanie tejto osoby na valnom zhromaždení.

(6) Správcovská spoločnosť nesmie na svojom valnom zhromaždení pripustiť účasť osoby označenej úradom podľa odseku 3 alebo 4 ani osôb splnomocnených týmito osobami na konanie v ich mene.

(7) Akcie, s ktorými sú spojené pozastavené práva uvedené v odseku 1, sa počas pozastavenia týchto práv nepovažujú za akcie s hlasovacím právom. Na tieto akcie sa neprihliada pri posudzovaní schopnosti valného zhromaždenia uznášať sa ani pri rozhodovaní valného zhromaždenia. Na takto vzniknuté zvýšenie podielu na hlasovacích právach ostatných osôb, ktoré sú uvedené vo výpise predloženom správcovskou spoločnosťou podľa odseku 3, sa nevyžaduje predchádzajúci súhlas úradu podľa § 9 ods. 1 písm. a).

(8) Ak pominú dôvody na pozastavenie výkonu práv uvedených v odseku 1, úrad ich pozastavenie bez zbytočného odkladu zruší. Subjekty, ktoré úrad o uverejnenie takého rozhodnutia požiada, sú povinné tejto žiadosti vyhovieť.

(9) Úrad môže podať návrh na súd na určenie neplatnosti rozhodnutia valného zhromaždenia správcovskej spoločnosti z dôvodu rozporu so zákonmi alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Toto právo však zanikne, ak ho úrad neuplatní do troch mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia alebo ak valné zhromaždenie nebolo riadne zvolané, odo dňa, keď sa mohol o uznesení dozvedieť.

§ 63

Nútená správa

(1) Nútená správa je správa majetku, ktorá sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia úradu o určení núteného správcu.

(2) Núteným správcom majetku v podielovom fonde môže byť depozitár tohto podielového fondu. Depozitár je povinný na základe právoplatného rozhodnutia úradu plniť povinnosti núteného správcu. Ak nemožno určiť za núteného správcu depozitára, úrad určí za núteného správcu iného depozitára alebo inú správcovskú spoločnosť.

(3) Ak úrad určí núteného správcu majetku v podielovom fonde, správcovská spoločnosť je povinná odovzdať správu majetku v podielovom fonde nútenému správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o určení núteného správcu. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza nútená správa a je účinná voči všetkým osobám. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu, ktorým určilo núteného správcu, nemá odkladný účinok. Zavedením nútenej správy prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady na núteného správcu. Nútený správca sa zapisuje do registra.

(4) Nútený správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení nútenej správy. Nútený správca nesmie rozhodnúť o zrušení správcovskej spoločnosti a bez súhlasu valného zhromaždenia nesmie dať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok správcovskej spoločnosti ani návrh na začatie vyrovnávacieho konania.

(5) Nútený správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov a je povinný

a) hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou,

b) dbať na ochranu záujmov investorov,

c) viesť účtovníctvo oddelene pre každý takto spravovaný podielový fond.

(6) Za výkon nútenej správy nútenému správcovi prináleží odplata v jej alikvotnej čiastke za dobu výkonu správy a za tých istých podmienok, za akých bola dohodnutá odplata správcovskej spoločnosti za správu majetku v podielovom fonde.

(7) Ak správcovská spoločnosť v lehote podľa odseku 3 neodovzdá správu majetku nútenému správcovi, úrad jej môže odňať povolenie udelené podľa tohto zákona.

(8) Nútená správa sa končí dňom uvedeným v rozhodnutí o určení núteného správcu.

(9) Úrad určí bez zbytočného odkladu nového núteného správcu, ak nútený správca

a) sa zruší,

b) sa vzdá svojej funkcie písomným oznámením doručeným úradu,

c) porušuje svoje povinnosti.

(10) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 9 nemá odkladný účinok.

(11) Ak dôjde k zmene núteného správcu z dôvodu uvedeného v odseku 9 písm. b) alebo c), nútený správca je povinný plniť povinnosti núteného správcu až do doby vykonateľnosti rozhodnutia úradu o určení nového núteného správcu.

§ 64

Odňatie povolenia

(1) Úrad podľa § 61 ods. 1 písm. f) odníme správcovskej spoločnosti povolenie udelené podľa tohto zákona, ak pri výkone dohľadu zistí, že

a) správcovská spoločnosť neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k záväzkom,

b) v lehote určenej úradom nie je zosúladené zloženie majetku v podielovom fonde s ustanoveniami § 32 až 34,

c) správcovská spoločnosť nevyhovie výzve úradu na preukázanie objemu prevzatých záväzkov, dostatku prostriedkov na ich splnenie a pôvodu nadobudnutia svojho imania ani v dodatočne určenej desaťdňovej lehote,

d) správcovská spoločnosť neodovzdá nútenú správu majetku nútenému správcovi podľa § 63 ods. 3.

e) vlastné imanie správcovskej spoločnosti klesne pod úroveň minimálneho základného imania podľa § 10 ods. 1 na čas dlhší ako tri mesiace.

(2) Úrad podľa § 61 ods. 1 písm. f) môže odňať správcovskej spoločnosti povolenie udelené podľa tohto zákona aj vtedy, ak

a) povolenie bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných informácií,

b) došlo k závažným zmenám v skutočnostiach rozhodných pre udelenie povolenia,

c) správcovská spoločnosť závažne alebo viacnásobne porušila zákon.

(3) Ak úrad odníme povolenie podľa odseku 1 alebo 2, dňom doručenia rozhodnutia o odňatí povolenia správcovská spoločnosť nesmie vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Do vymenovania likvidátora určí úrad núteného správcu majetku správcovskej spoločnosti a majetku v podielovom fonde. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu úradu nemá odkladný účinok.

(4) Nútený správca určený podľa odseku 3 je povinný vykonávať svoju pôsobnosť tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu práv podielnikov a akcionárov správcovskej spoločnosti. Nútený správca nesmie zhromažďovať prostriedky na kolektívne investovanie. Nútená správa sa končí dňom zápisu likvidátora do registra. K tomuto dňu sa nútený správca z registra vymaže.

§ 65

Likvidátor

(1) Likvidátor je povinný vykonať likvidáciu správcovskej spoločnosti na základe likvidačného plánu, ktorý okrem iného určí spôsob vysporiadania likvidačného zostatku. Likvidačný plán alebo jeho zmeny schvaľuje úrad na návrh likvidátora.

(2) Pre činnosť likvidátora správcovskej spoločnosti platia rovnako ustanovenia osobitného zákona.32)

(3) Likvidátor je povinný

a) predávať cenné papiere z majetku správcovskej spoločnosti za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť,

b) predávať hnuteľné veci a nehnuteľnosti z majetku správcovskej spoločnosti za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť,

c) uložiť všetky peňažné prostriedky na bežnom účte u depozitára,

d) uspokojiť prednostne pohľadávky zamestnancov zrušenej správcovskej spoločnosti do skončenia pracovného pomeru (mzda, náhrada mzdy, nároky vyplývajúce zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancom) a odstupné,

e) zaplatiť odvody do štátneho rozpočtu, dane a poplatky,

f) odviesť poistné na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie a na poistenie v nezamestnanosti,

g) uspokojiť pohľadávky ostatných veriteľov,

h) uspokojiť práva akcionárov pomerne podľa výšky likvidačného zostatku.

(4) Pri speňažovaní majetku správcovskej spoločnosti je likvidátor povinný uskutočňovať úkony súvisiace s touto činnosťou len prostredníctvom bežného účtu vedeného u depozitára správcovskej spoločnosti a len so súhlasom depozitára.

(5) Ku dňu skončenia likvidácie je likvidátor povinný zostaviť účtovnú závierku a predložiť ju úradu na schválenie spolu s konečnou správou o priebehu likvidácie a návrhom na rozdelenie majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok), medzi akcionárov.

(6) Odmenu likvidátora určuje úrad podľa náročnosti a doby trvania likvidácie.

§ 66

Zmena likvidátora

(1) Úrad môže odvolať likvidátora, ak likvidátor porušuje svoje povinnosti.

(2) Úrad vymenuje nového likvidátora, ak likvidátor

a) bol odvolaný podľa odseku 1,

b) sa vzdá svojej funkcie písomným oznámením adresovaným úradu,

c) zomrie.

(3) Ak dôjde k zmene likvidátora z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. a) alebo b), likvidátor je povinný plniť povinnosti likvidátora až do doby vykonateľnosti rozhodnutia úradu o vymenovaní nového likvidátora.

(4) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 67

(1) Investičné spoločnosti vzniknuté do 1. januára 2000 sú povinné do 30. júna 2000 prispôsobiť svoju činnosť tomuto zákonu, požiadať úrad o vydanie povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti a schválenie štatútov nimi spravovaných podielových fondov v súlade s týmto zákonom.

(2) Uzavreté podielové fondy vytvorené do 1. januára 2000 sa považujú za uzavreté podielové fondy podľa tohto zákona najdlhšie do 31. decembra 2009, aj keď nespĺňajú podmienku minimálnej výšky majetku podľa § 26.

(3) Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 30. júna 2000 zabezpečiť, aby všetci podielnici ňou spravovaných podielových fondov boli oboznámení so zmenami v štatútoch podielových fondov, a je povinná podielnikom

a) vydať podielové listy v súlade s týmto zákonom,

b) odovzdať predajný prospekt.

(4) Správcovská spoločnosť podľa odseku 1 je povinná do 31. decembra 2001 zabezpečiť, aby majetok v ňou spravovaných podielových fondoch zodpovedal podmienkam obmedzenia a rozloženia rizika podľa tohto zákona v súlade so štatútmi podielových fondov.

(5) Ak sa investičná spoločnosť zriadená do 1. januára 2000 neprispôsobí tomuto zákonu, je povinná v lehote uvedenej v odseku 1 požiadať úrad o súhlas s

a) prevodom správy ňou spravovaných podielových fondov na inú správcovskú spoločnosť alebo

b) uzavretím hospodárenia s majetkom v ňou spravovaných podielových fondoch spôsobom podľa tohto zákona, do jedného mesiaca od uzavretia hospodárenia vyplatiť podielnikov a skončiť svoju činnosť likvidáciou podľa tohto zákona.

(6) Ak investičná spoločnosť zriadená do 1. januára 2000 nesplní povinnosti podľa odseku 5, povolenie udelené podľa doterajších predpisov zaniká uplynutím lehoty podľa odseku 1 a úrad nariadi jej likvidáciu. Na likvidáciu investičnej spoločnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.

(7) Depozitár, ktorý vykonával činnosť depozitára do 1. januára 2000, je povinný do 1. apríla 2000 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.

§ 68

(1) Investičné fondy vzniknuté do 1. januára 2000 s výnimkou Reštitučného investičného fondu, a. s., sú do 30. júna 2000 povinné rozhodnúť o

a) premene na otvorený podielový fond alebo

b) zrušení sa s likvidáciou.

(2) Valné zhromaždenie investičného fondu väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodne o premene investičného fondu na otvorený podielový fond alebo o jeho zrušení s likvidáciou. Ak valné zhromaždenie investičného fondu rozhodne o premene investičného fondu na otvorený podielový fond, súčasne rozhodne, ktorá správcovská spoločnosť bude otvorený podielový fond spravovať, a uloží predstavenstvu

a) predať hnuteľné veci a nehnuteľnosti, ktoré sú majetkom investičného fondu,

b) predať cenné papiere, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v § 32,

c) splniť záväzky investičného fondu voči tretím osobám,

d) skončiť trvajúce zmluvy o tichom spoločenstve, ktoré boli uzatvorené v mene investičného fondu,

e) skončiť zmluvu o poskytovaní služieb investičnou spoločnosťou, ak bola uzatvorená,

f) vypovedať alebo zmeniť zmluvu s depozitárom o výkone činnosti depozitára.

(3) Na premenu investičného fondu na otvorený podielový fond treba povolenie úradu.

(4) K žiadosti o premenu investičný fond priloží

a) notársku zápisnicu z rokovania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o premene investičného fondu na otvorený podielový fond,

b) písomný súhlas správcovskej spoločnosti s výkonom správy premeneného otvoreného podielového fondu vrátane prípadného časového obmedzenia práva podielnika predložiť podielový list na vyplatenie,

c) projekt premeny investičného fondu na otvorený podielový fond, ktorý musí obsahovať najmä

1. postup premeny štruktúry cenných papierov a ich likvidity, ktoré sú majetkom investičného fondu, objem pohľadávok investičného fondu a ich návratnosti,

2. údaje o spôsobe výmeny akcií investičného fondu za podielové listy otvoreného podielového fondu,

d) postup

1. predaja hnuteľných vecí a nehnuteľností, ktoré nesmú byť v majetku v otvorenom podielovom fonde,

2. skončenia zmlúv o tichom spoločenstve,

3. skončenia zmluvy o poskytovaní služieb investičnou spoločnosťou, ak bola uzatvorená,

4. skončenia alebo zmeny zmluvy s depozitárom,

e) účtovnú závierku so stanoviskom audítora ku dňu konania valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o premene investičného fondu na otvorený podielový fond,

f) návrh štatútu a predajného prospektu otvoreného podielového fondu, ktoré môžu obsahovať ustanovenie, ktorým sa v určenej lehote obmedzí právo podielnika predložiť podielový list na vyplatenie určením vyššej zrážky.

(5) Zrážka podľa odseku 4 písm. f) sa môže určiť najviac na dobu dvoch rokov, pričom v prvom roku nasledujúcom po dni premeny investičného fondu nesmie byť viac ako 20 % a v druhom roku viac ako 10 % z aktuálnej ceny podielového listu. Táto zrážka zostáva v majetku otvoreného podielového fondu.

(6) Úrad nepovolí premenu investičného fondu na otvorený podielový fond, ak je zrejmé, že premenu investičného fondu na otvorený podielový fond nemožno uskutočniť v lehote podľa odseku 7 alebo nebude dosiahnutý účel premeny.

(7) Premena investičného fondu na otvorený podielový fond sa musí skončiť do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu o povolení premeny investičného fondu na otvorený podielový fond.

(8) Ak investičný fond vzniknutý do 1. januára 2000 nesplní povinnosti podľa odseku 1 alebo podľa odseku 7, alebo odseku 8, zrušuje sa s likvidáciou dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty podľa odseku 1 alebo podľa odseku 7. Na likvidáciu investičného fondu sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.

(9) Správcovská spoločnosť, ktorá bude spravovať majetok v premenenom otvorenom podielovom fonde, je povinná do jedného mesiaca od skončenia premeny investičného fondu na otvorený podielový fond požiadať úrad o povolenie podľa § 25. Ak správcovská spoločnosť túto povinnosť nesplní, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty podľa odseku 7 sa investičný fond zrušuje s likvidáciou. Na likvidáciu investičného fondu sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.

(10) Správcovská spoločnosť, ktorá bude spravovať majetok v premenenom otvorenom podielovom fonde, je povinná vymeniť akcie za podielové listy, odovzdať podielnikom štatút, predajný prospekt premeneného otvoreného podielového fondu a zároveň tieto dokumenty zverejniť. Vydávanie podielových listov podľa § 29 môže správcovská spoločnosť uskutočniť až po skončení výmeny akcií za podielové listy.

(11) Akcionári zaniknutého investičného fondu sa stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu dňom vydania podielových listov otvoreného podielového fondu. Majetok investičného fondu prechádza na podielnikov otvoreného podielového fondu.

(12) Výmaz investičného fondu z registra sa môže vykonať len ku dňu právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 25.

(13) Reštitučný investičný fond, a. s., ktorý nadobúda majetok podľa osobitného predpisu,33) je povinný najneskôr do 31. decembra 2005

a) rozhodnúť o premene na otvorený podielový fond alebo

b) zrušiť sa s likvidáciou, pričom sa primerane použijú ustanovenia tohto zákona o likvidácii správcovskej spoločnosti.

(14) Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 môže Reštitučný investičný fond, a. s., nadobúdať okrem majetku vymedzeného týmto zákonom aj iný majetok na základe osobitného predpisu.33) Hodnota cenných papierov rovnakého emitenta nemôže tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku Reštitučného investičného fondu, a. s.

(15) Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 môže Reštitučný investičný fond, a. s., kupovať a predávať majetkové hodnoty za najvýhodnejšie ceny, ktoré mohol dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Do splnenia povinnosti podľa odseku 13 sa na činnosť Reštitučného investičného fondu, a. s., primerane vzťahujú ustanovenia o plnení informačnej povinnosti a o dohľade.

§ 68a

Do splnenia povinnosti podľa § 68 ods. 13 sa na činnosť Reštitučného investičného fondu, a. s., primerane vzťahujú ustanovenia o depozitárovi a o otvorenom podielovom fonde.

§ 69

(1) Obchodné spoločnosti vzniknuté do 1. januára 2000, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky od verejnosti s cieľom investovať ich do majetku vymedzeného týmto zákonom alebo takéto peňažné prostriedky zhromaždili v minulosti a investujú ich do majetku vymedzeného týmto zákonom, sú povinné do 30. júna 2000 uviesť svoju činnosť do súladu s týmto zákonom primerane postupom podľa § 68.

(2) Ak obchodná spoločnosť nesplní povinnosť podľa odseku 1, súd aj bez návrhu zruší túto spoločnosť a nariadi jej likvidáciu.

§ 70

(1) Na porušenie doterajších predpisov zistené po 1. januári 2000 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

(2) Obchodné spoločnosti nesmú vo svojom obchodnom mene používať označenie „investičná spoločnosť“, „investičný fond“ alebo skratku „i. s.“, „i. f.“, ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku s výnimkou investičných spoločností a investičných fondov vzniknutých do 1. januára 2000.

§ 70a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2000

(1) Konania začaté podľa tohto zákona pred 1. novembrom 2000 dokončí úrad s tým, že o rozklade je príslušná rozhodnúť rada úradu.

(2) O návrhu na obnovu konania vo veci podľa tohto zákona, ktorý bol podaný pred 1. novembrom 2000, sa rozhodne podľa doterajších predpisov; nové konanie vo veci uskutoční úrad.

(3) Konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veci podľa tohto zákona, ktoré bolo začaté pred 1. novembrom 2000, sa dokončí podľa doterajších predpisov.

§ 70b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2002

Správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ktoré vykonávali svoju činnosť podľa doterajších predpisov, sú povinné do dvanástich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom, s výnimkou ustanovenia § 43 ods. 5 a ustanovenia § 68a týkajúceho sa depozitára, pri ktorých je lehota na zosúladenie šesť mesiacov.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2003

§ 70c

(1) Správcovské spoločnosti, zahraničné správcovské spoločnosti a depozitári sú povinní do 30. júna 2003 zosúladiť svoju činnosť s týmto zákonom.

(2) Povolenia vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa považujú za povolenia udelené podľa tohto zákona.

(3) Ak doterajšie predpisy neustanovovali ako podmienku na vykonanie úkonov predchádzajúci súhlas úradu, pokladajú sa úkony vykonané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona za platné aj podľa tohto zákona aj vtedy, ak sa na ich vykonanie vyžaduje predchádzajúci súhlas podľa § 9 ods. 1.

(4) Ak fyzická osoba, ktorá k 31. decembru 2002 bola členom predstavenstva, dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom správcovskej spoločnosti zodpovedným za odborné činnosti podľa tohto zákona alebo vedúcim organizačnej zložky zahraničnej správcovskej spoločnosti a nespĺňala podmienky na výkon funkcie podľa tohto zákona, je správcovská spoločnosť povinná túto fyzickú osobu odvolať z funkcie najneskôr do 31. marca 2003.

(5) Správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoje stanovy s ustanoveniami tohto zákona a do 31. mája 2003 predložiť ich overenú kópiu úradu.


§ 71

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1995 Z. z.

§ 72

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2000.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 385/1999 Z. z.

PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU

1. Informácia o podielovom fonde

1.1. Označenie podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený alebo uzavretý podielový fond.

1.2. Dátum založenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.

1.3. Uvedenie miesta, kde možno dostať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno dostať periodické správy o hospodárení podielového fondu.

1.4. Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.

1.5. Termín ročnej účtovnej závierky a početnosť výplaty výnosov.

1.6. Mená osôb, ktoré boli poverené auditom ročnej účtovnej závierky.

1.7. Údaje o podielových listoch, najmä práva spojené s podielovým listom, podoba podielového listu, forma podielového listu.

1.8. Pri uzavretom podielovom fonde označenie verejného trhu, na ktorom je podielový list registrovaný alebo obchodovaný.

1.9. Spôsob a podmienky vydania podielových listov.

1.10. Spôsob a podmienky na uplatnenie práva na vyplatenie podielového listu.

1.11. Predpoklady, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielového listu.

1.12. Opis pravidiel pre použitie výnosov.

1.13. Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napr. rast majetku alebo výnosov), investičnej stratégie (napr. špecializácia na určité územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investičnej stratégie, ako aj údaje o prípadnej technike a nástrojoch, podmienkach na prijatie úverov, ktoré možno využiť pri správe zhromaždeného majetku.

1.14. Pravidlá pre oceňovanie majetku.

1.15. Pravidlá pre výpočet ceny podielu pri jeho vydaní alebo vyplatení, ako aj údaje o nákladoch spojených s vydaním alebo s vyplatením podielu, údaje o spôsobe, mieste a početnosti uverejňovania týchto cien.

1.16. Údaje o metóde, výške a výpočte výdavkov účtovaných na ťarchu majetku v podielovom fonde pre správcovskú spoločnosť, depozitára alebo pre tretie osoby.

2. Informácie o správcovskej spoločnosti

2.1. Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ústredie správcovskej spoločnosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.

2.2. Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.

2.3. Označenie podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.

2.4. Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ich hlavných funkciách, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej spoločnosti.

2.5. Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti, ako aj údaj o výške čistého obchodného imania.

3. Informácie o depozitárovi

3.1. Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje so sídlom ústredia.

4. Upozornenie, že ministerstvo nezodpovedá za výsledok hospodárenia s majetkom v podielovom fonde.

5. Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v štatúte sú úplné a pravdivé.

Príloha č. 2 k zákonu č. 385/1999 Z. z.

A. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom

1. Stav majetku

a) cenné papiere,

aa) akcie,

ab) dlhopisy,

ac) iné cenné papiere,

b) účty v bankách,

ba) bežný účet,

bb) termínové účty,

c) iný majetok,

d) záväzky,

e) čistá hodnota majetku.

2. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre skrátenej súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu roka.

3. Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.

4. Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo v dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností,

5. Informácie o majiteľoch viac ako 5 % podielu na majetku správcovskej spoločnosti.

B. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom
v podielovom fonde

1. Stav majetku

a) cenné papiere,

aa) akcie,

ab) dlhopisy,

ac) iné cenné papiere,

b) účty v bankách,

ba) bežný účet,

bb) termínové účty,

c) iný majetok,

d) záväzky,

e) čistá hodnota majetku.

2. Počet podielov podielového fondu v obehu.

3. Čistá hodnota podielu.

4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfólia), pričom ich treba rozčleniť podľa jednotlivých verejných trhov na

a) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,

b) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na vedľajšom trhu burzy cenných papierov,

c) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na registrovanom trhu burzy cenných papierov,

d) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu s cennými papiermi,

e) ostatné cenné papiere.

Ďalej treba portfólio rozčleniť

a) vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde (napr. podľa hospodárskych alebo územných hľadísk),

b) podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu cenného papiera, ISIN, treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.

5. Údaje o zmenách v stave portfólia počas lehoty pre podávanie správ.

6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty pre podávanie správ, ktoré obsahujú

a) výnosy z akcií,

b) výnosy z dlhopisov,

c) výnosy z iných cenných papierov,

d) výnosy z termínových vkladov,

e) kapitálové výnosy,

f) iné výnosy,

g) výdavky na správu,

h) výdavky na depozitára,

i) iné výdavky a poplatky,

j) čistý výnos,

k) výplaty podielov na zisku,

l) znovuinvestované výnosy,

m) zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,

n) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,

o) iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.

7. Porovnanie troch posledných rokov v štruktúre skrátenej súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu roka:

a) celková čistá hodnota majetku,

b) počet podielov v obehu,

c) čistá hodnota podielu,

d) o počte vydaných podielov a o sume, za ktorú boli vydané,

e) o počte vyplatených podielov a o sume, za ktorú boli vyplatené.

8. Údaje o hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch), zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Obchodný zákonník.

2) § 27 Obchodného zákonníka.

3) § 4 ods. 3 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3a) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z.

3b) § 476 až 488 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

4) Napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, zákon č. 566/2001 Z. z.

5) § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z.

5a) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

6) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7) § 37 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7a) § 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.§ 48 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.

8) § 35 zákona č. 96/2002 Z. z.

9a) Zákon č. 96/2002 Z. z.

9b) § 66b Obchodného zákonníka.

9c) Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9d) § 27 až 34 Obchodného zákonníka.

9e) § 66 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.

10) § 673 až 681 Obchodného zákonníka.

11) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

11a) § 104 zákona č. 566/2001 Z. z.

12) § 21 a § 28 ods. 3 Obchodného zákonníka.

12a) § 54 až 56 zákona č. 566/2001 Z. z.

12b) § 3 ods. 5 zákona č. 429/2002 Z. z.

12c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

14) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z.

15) § 27 až 33 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

16) § 156 zákona č. 566/2001 Z. z.

17) § 708 až 715 Obchodného zákonníka.

18) § 716 až 719 Obchodného zákonníka.

19) Napríklad § 2 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., § 38 ods. 3 písm. f) zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

20) § 136 až 142 Občianskeho zákonníka.

21) § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka.

22) § 11 zákona č. 566/2001 Z. z.

23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

26) § 25 zákona č. 429/2002 Z. z.

26a) § 113 zákona č. 566/2001 Z. z.

27) § 44 až 52 Obchodného zákonníka.

28) § 21 zákona č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.

29) § 116 Občianskeho zákonníka.

30) § 130 zákona č. 566/2001 Z. z.

31) § 28 zákona č. 566/2001 Z. z.

31a) § 34 zákona č. 96/2002 Z. z.

32) § 70 ods. 3, § 71 ods. 5, § 72 ods. 1, § 73, 74 a 75 ods. 4 Obchodného zákonníka.

33) Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.