Zákon č. 227/2000 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 98/2000
Platnosť od 25.07.2000 do31.05.2008
Účinnosť od 04.10.2000 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

227

ZÁKON

z 20. júna 2000,

ktorým sa mení zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákona č. 99/1969 Zb., zákona č. 131/1970 Zb., zákona č. 86/1990 Zb., zákona č. 186/1997 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý znie:

㤠9b

(1) Vydavateľ periodickej tlače je povinný zabezpečiť, aby periodická tlač neobsahovala

a) informácie, ktoré propagujú vojnu alebo opisujú kruté alebo inak neľudské konania spôsobom, ktorý je ich zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

b) informácie, ktoré propagujú užívanie omamných látok alebo psychotropných látok alebo opisujú užívanie omamných látok alebo psychotropných látok spôsobom,1) ktorý je jeho zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním.

(2) Za porušenie povinností podľa odseku 1 môže orgán uvedený v § 5 ods. 3 a 5 uložiť pokutu do 2 000 000 Sk. Pokutu možno uložiť do 15 dní od vzniku skutočnosti odôvodňujúcej jej uloženie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2000.


Jozef Migaš v. r.

podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

za prezidenta Slovenskej republiky

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.