Zákon č. 86/1990 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch

Čiastka 19/1990
Platnosť od 29.03.1990 do31.05.2008
Účinnosť od 29.03.1990 do31.05.2008
Zrušený 167/2008 Z. z.

86

ZÁKON

z 28. marca 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení zákona č. 84/1968 Zb., zákona č. 127/1968 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 99/1969 Zb., zákona SNR č. 131/1970 Zb. a zákona ČNR č. 146/1971 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) V súlade s ústavne zaručenou slobodou prejavu, slova a tlače využívajú občania periodickú tlač a ostatné hromadné informačné prostriedky na to, aby ich prostredníctvom získavali informácie a verejne vyjadrovali svoje názory.“.

V § 1 ods. 2 sa slovo „pracujúcim“ nahrádza slovom „občanom“ a posledná veta sa vypúšťa.

2. § 2 sa vypúšťa.

3. § 4 znie:

㤠4

Periodickú tlač môžu vydávať československé právnické osoby, ako aj československí štátni občania, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Iné právnické a fyzické osoby môžu vydávať periodickú tlač len so súhlasom príslušného orgánu štátnej správy Českej alebo Slovenskej republiky príslušného podľa sídla vydávateľa.“.

4. V § 6 sa slová „8 týždňov“ nahrádzajú slovami „tridsať dní“.

§ 6 písm. b) znie:

b) jeho obsahové zameranie,“.

V § 6 písm. g) sa za čiarku dopĺňa text „ak je vydávateľom jednotlivec, nemusí určiť šéfredaktora.“.

§ 6 písm. h) sa vypúšťa.

5. § 7 znie:

㤠7

(1) S vydávaním periodickej tlače sa môže začať až po registrácii. Ak prihláška nemá náležitosti podľa § 6 alebo ak sú údaje v nej neúplné alebo nepresné, orgán vykonávajúci registráciu na to toho, kto prihlášku podal, bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od jej doručenia, upozorní s tým, že konanie o registrácii sa začne po odstránení vád prihlášky.

(2) Konanie o registrácii sa začne dňom, keď orgánu vykonávajúcemu registráciu došla prihláška obsahujúca požadované náležitosti. Orgán vykonávajúci registráciu je povinný registráciu vykonať do 15 dní odo dňa, keď mu taká prihláška došla; o vykonaní registrácie vydá potvrdenie.

(3) Ak ten, kto podal prihlášku, nedostane do 30 dní odo dňa, keď prihláška došla orgánu vykonávajúcemu registráciu, potvrdenie o vykonaní registrácie ani upozornenie podľa odseku 1, je dňom registrácie deň nasledujúci po uplynutí tejto lehoty; o tom vydá orgán vykonávajúci registráciu tomu, kto prihlášku podal, potvrdenie.

(4) Vydávateľ je povinný oznamovať orgánu, ktorý vykonal registráciu, každú zmenu v údajoch obsiahnutých v prihláške. Zmena sa môže vykonať až potom, keď ju tento orgán zaregistroval; pritom sa ustanovenia odsekov 2 a 3 použijú obdobne.“.

6. § 8 znie:

㤠8

Registrácia stratí platnosť a oprávnenie vydávať periodickú tlač zanikne,

a) ak sa vydávanie periodickej tlače nezačne do jedného roka po vykonanej registrácii,

b) ak sa preruší vydávanie novín na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov a časopisu alebo inej periodickej tlačoviny na dobu dlhšiu ako jeden rok.“.

7. § 10 znie:

㤠10

(1) Za periodickú tlač zodpovedá vydávateľ, za ostatné hromadné informačné prostriedky príslušná organizácia, na ktorú sa vzťahujú všetky ďalšie ustanovenia platné pre vydávateľa.

(2) Z poverenia vydávateľa riadi hromadný informačný prostriedok šéfredaktor. Ďalej sa na riadení hromadného informačného prostriedku môže podieľať redakčná rada. Rozsah jej účasti na riadení hromadného informačného prostriedku, jej zodpovednosť, spôsob vymenúvania a odvolávania jej členov určí vydávateľ.

(3) Ak vydávateľ určí šéfredaktora, zodpovedá vydávateľovi za obsah jednotlivého vydania hromadného informačného prostriedku, najmä potom za to, aby obsah hromadného informačného prostriedku neporušil zákonom chránené záujmy spoločnosti, občanov a organizácií.

(4) Ak plní pri niektorých hromadných informačných prostriedkoch úlohy šéfredaktora zástupca šéfredaktora, vedúci redaktor alebo predseda redakčnej rady, vzťahujú sa na nich všetky ustanovenia platné pre šéfredaktora.

(5) Nedotknutá zostáva zodpovednosť autorov informácií vyplývajúca z platných predpisov.“.

8. § 11 znie:

㤠11

Šéfredaktorom alebo redaktorom môže byť ten, kto je na to občiansky a odborne spôsobilý.“.

9. § 12 znie:

㤠12

Šéfredaktor a ostatní redaktori požívajú pri výkone svojej činnosti ochranu podľa platných predpisov proti všetkým formám nátlaku smerujúceho k mareniu ich činnosti.“.

10. § 13 ods. 1 sa vypúšťa.

Odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

11. § 21 znie:

㤠21

O spôsobe rozširovania periodickej tlače rozhodujú vydávatelia.“.

12. V § 23 sa koniec ustanovenia za zátvorkou upravuje takto: „... sú zakázané, ak ich obsah propaguje násilie a vojnu, fašistickú alebo nacistickú ideológiu, rasovú diskrimináciu alebo inak odporuje ľudskosti alebo útočí proti celistvosti republiky a základom jej ústavného zriadenia alebo porušuje medzinárodné dohody.“.

13. Do časti IX „Záverečné ustanovenia“ sa vkladá § 26a, ktorý znie:

㤠26a

Práva a povinnosti šéfredaktora podľa tohto zákona má jednotlivec, ktorý periodickú tlač vydáva, ak inú osobu ako šéfredaktora neustanovil (§ 10 ods. 2).“.


Čl. II

Zrušuje sa zákon č. 127/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach v oblasti tlače a ostatných hromadných informačných prostriedkov.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.