Oznámenie č. 251/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií

Čiastka 103/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

251

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 22. apríla 2004 č. O-5/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií.

Opatrenie ustanovuje pre podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby podrobnosti o kvalitatívnych ukazovateľoch a cieľových hodnotách vrátane podrobností o forme, rozsahu, obsahu a spôsobe zverejnenia informácií.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.