Nájdených 87
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
148/2005 Z. z. Zákon o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva Matice slovenskej 01.06.2005
446/2001 Z. z. Zákon o majetku vyšších územných celkov 01.01.2002
254/1998 Z. z. Zákon o verejných prácach 01.01.1999
221/1994 Z. z. Zákon o preukazovaní pôvodu finančných prostriedkov pri privatizácii 26.08.1994
173/1993 Z. z. Zákon o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby 09.08.1993
541/1992 Zb. Ústavný zákon o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku 08.12.1992
92/1991 Zb. Zákon o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby 01.04.1991
497/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Socialistického zväzu mládeže ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1991
496/1990 Zb. Ústavný zákon o navrátení majetku Komunistickej strany Česko-Slovenska ľudu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 01.01.1991
474/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990
427/1990 Zb. Zákon o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby 01.12.1990
128/1961 Zb. Vyhláška Ministerstva financií o prihlásení niektorých záväzkov voči československému štátu týkajúcich sa Rumunskej ľudovej republiky. 23.11.1961
62/1951 Zb. Nariadenie o záväzkoch viaznúcich na niektorom znárodnenom majetku 27.10.1945
224/1948 Zb. Vyhláška, ktorou sa opravuje preklad dohody o reparáciách od Nemecka zo dňa 21. decembra 1945, č. 150 Zb. z roku 1947, o založení medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata. 29.09.1948
520/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 31.12.2011
153/2011 Z. z. Zákon o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky 26.05.2011
38/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01.07.2010
540/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 86/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 13.12.2008
462/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 01.01.2009
394/2008 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2004 Z. z. o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec alebo vyšší územný celok v znení neskorších predpisov 01.11.2008