Nájdených 63
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
498/2011 Z. z. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti o uzatvorení zmluvy 01.01.2012
476/2011 Z. z. Vyhláška o metodike spracúvania návrhu kodifikačných údajov 01.01.2012
45/2011 Z. z. Zákon o kritickej infraštruktúre 01.03.2011
448/2010 Z. z. Vyhláška o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí 01.12.2010
67/2010 Z. z. Chemický zákon 01.04.2010
270/2009 Z. z. Vyhláška o poskytovaní informácií o majetku v doplnkových dôchodkových fondoch 01.08.2009
453/2007 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti 01.01.2008
378/2007 Z. z. Opatrenie o poskytovaní informácií klientom alebo potenciálnym klientom pred poskytnutím investičnej služby 01.11.2007
614/2002 Z. z. Vyhláška o kreditovom systéme štúdia 01.11.2002
224/1997 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu revitalizačného projektu 16.08.1997
20/1947 Zb. Zákon o povinných výtiscích. 25.02.1947
507/2011 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2010 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi
506/2011 Z. z. Oznámenie o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk
253/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu na podporu výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií a o účele dotácie
220/2011 Z. z. Zákon o prokuratúre v znení neskorších predpisov 01.10.2011
204/2011 Z. z. Zákon o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 318/2009 Z. z. 01.07.2011
192/2011 Z. z. Zákon o súdoch 01.08.2011
118/2011 Z. z. Nariadenie o hodnote objednávok tovarov, služieb a faktúr ktoré sa nezverejňujú 01.05.2011
556/2010 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 31.12.2010