Vyhláška č. 75/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.

Čiastka 17/1990
Platnosť od 14.03.1990
Účinnosť od 01.04.1990

OBSAH

75

VYHLÁŠKA

Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky

zo 6. marca 1990,

ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky č. 161/1971 Zb.

Ministerstvo priemyslu Slovenskej republiky podľa § 1 zákona č. 272/1949 Zb. o vedení výroby a distribúcie v odbore pôsobnosti ministra informácií a osvety ustanovuje:


§ 1

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb. o zriaďovaní a pôsobnosti tlačiarní a rozmnožovní a o povinnej evidencii tlačiarenských strojov v znení vyhlášky Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 161/1971 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 155/1970 Zb.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1990.


Minister:

Ing. Ducký v. r.