Oznámenie č. 464/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Čiastka 174/2006
Platnosť od 20.07.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

464

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 13 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 14. júla 2006 č. 1706/M-2006 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Výnos ustanovuje štandardy pre informačné systémy verejnej správy.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2006.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 4/2006.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.