Oznámenie č. 296/1995 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 97/1995
Platnosť od 22.12.1995 do31.12.1996
Zrušený 370/1996 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

296

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách

opatrenie z 24. novembra 1995 č. 8, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 1994 č. 7, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie Národnej banky Slovenska č. 373/1994 Z. z.).

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1996.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 20/1995 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.