Vyhláška č. 139/1990 Zb.Vyhláška Ministerstva kultury České republiky o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

Čiastka 27/1990
Platnosť od 28.04.1990
Účinnosť od 28.04.1990

OBSAH

139

VYHLÁŠKA

ministerstva kultury České republiky

ze dne 17. dubna 1990

o zrušení některých předpisů v odvětví kultury

Ministerstvo kultury České republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 6 odst. 3 a § 15 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a § 7 odst. 3 a § 14 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, a § 13 odst. 2 a § 39 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon):


§ 1

Zrušují se:

a) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 89/1958 Ú. l., kterou se stanoví povinné zprostředkování pro některé obory umělecké činnosti, ve znění vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 74/1964 Sb.,

b) vyhláška ministerstva školství a kultury č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků, ve znění vyhlášky ministerstva kultury České socialistické republiky č. 109/1981 Sb.,

c) vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 90/1970 Sb., o úpravě odměn za některé druhy umělecké činnosti vykonávané mimo pracovní poměr,

d) vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 110/1981 Sb., o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souborů lidových hudebníků.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Prof. PhDr. Lukeš DrSc. v. r.