Vyhláška č. 61/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch

Čiastka 28/2004
Platnosť od 13.02.2004 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2004 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 30. januára 2004,

ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 41 ods. 1 písm. i) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška ustanovuje

a) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj“),

b) rozsah ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov povinní poskytovať obvodnému úradu životného prostredia.

(2) Táto vyhláška sa vzťahuje na prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov.

§ 2

(1) Prevádzková evidencia o ochrane ovzdušia pri prevádzke zdroja, jeho časti alebo zariadenia (ďalej len „evidencia“) je súhrn vybraných prevádzkových dokumentov, zápisov, záznamov a v nich uvedených údajov o

a) technicko-prevádzkových parametroch na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, jeho časti alebo zariadenia (ďalej len „parameter“),

b) technicko-organizačných opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, jeho časti alebo zariadenia (ďalej len „opatrenie“),

c) podmienkach a požiadavkách na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja, ktoré ustanovuje zákon, vykonávacie predpisy vydané na vykonanie zákona, súhlasy, rozhodnutia a povolenia.

(2) V závislosti od charakteru zdroja, jeho časti a zariadení sa vedie

a) stála evidencia o prevádzkovateľovi zdroja, o zdroji, jeho častiach, zariadeniach a technológii,

b) ročná evidencia o zdroji, emisiách a o dodržiavaní emisných limitov, emisných kvót a všeobecných podmienok prevádzkovania,1)

c) ročná evidencia údajov, ktoré sú potrebné na vyhotovenie správy o prevádzke a kontrole spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,2)

d) ročná evidencia o kvalite palív,3)

e) ročná evidencia zariadenia, v ktorom sa používajú organické rozpúšťadlá,4)

f) ročná evidencia o skleníkových plynoch,5)

g) ročná evidencia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,6)

h) priebežná evidencia o prevádzke a kontrolách zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu,7)

i) priebežná evidencia o prevádzke, palivách, surovinách, výrobkoch, vyrobenej energii alebo spotrebovanej energii a iných súvisiacich činnostiach, ak nie je vedená osobitná evidencia podľa písmen b) až h),

j) priebežná evidencia o prekročeniach emisných limitov,8)

k) priebežná evidencia o haváriách,9)

l) evidencia ďalších údajov o zdroji, jeho častiach a zariadeniach, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona,

m) priebežná evidencia parametrov, opatrení a ďalších údajov podľa dokumentácie, súhlasov, rozhodnutí a povolení, ktoré nie sú súčasťou evidencie podľa písmen a) až l),

n) evidencia ďalších údajov o zdroji, jeho častiach a zariadeniach, o súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach, o výrobe a spotrebe palív, surovín a energií podľa medzinárodnej zmluvy alebo medzinárodného dohovoru, ktorými je Slovenská republika viazaná a ktoré nie sú súčasťou evidencie podľa písmen a) až m).

(3) Stála evidencia v závislosti od charakteru zdroja, jeho časti a zariadení obsahuje najmä

a) názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, číslo štátnej štatistiky prevádzkovateľa zdroja a číslo telefónu, faxu a adresu elektronickej pošty, ak ich má,

b) základné údaje identifikujúce zdroj a jeho umiestnenie,

c) základné údaje identifikujúce vydané súhlasy, rozhodnutia a povolenia na prevádzku vrátane identifikácie ich zmien a obnovených povolení,

d) členenie zdroja, kategorizáciu zdroja a skladbu zdroja,

e) základné údaje identifikujúce jednotlivé druhy dokumentácie a ich časti, ktoré sa vzťahujú na ochranu ovzdušia,

f) základné údaje identifikujúce havarijný plán, ak ide o možnosť vzniku závažných priemyselných havárií,10)

g) základné údaje identifikujúce program znižovania emisií zo zdroja podľa osobitného predpisu a o jeho plnení,11) ak sa vyhotovuje,

h) základné údaje identifikujúce program, integrovaný program alebo akčný plán,12) ak obsahujú opatrenia na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia pri prevádzke príslušného zdroja, jeho častí alebo zariadení,

i) základné údaje identifikujúce regulačný poriadok13) zdroja pre prípady smogovej situácie, ak sa vyhotovuje,

j) vybrané údaje z dokumentácie charakterizujúce technológiu, zariadenia, menovité kapacity, výrobky, palivá a suroviny a ich nebezpečné vlastnosti, spôsob a podmienky prevádzky,

k) vybrané údaje z dokumentácie potrebné na účely hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách alebo v zónach s použitím modelovacích techník,

l) určené emisné limity, všeobecné podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a určené podmienky prevádzky podľa zákona, vykonávacích predpisov vydaných na vykonanie zákona a podľa osobitného predpisu,14) ktoré sa vzťahujú na ochranu ovzdušia,

m) základné údaje o spôsobe, miestach a podmienkach zisťovania a preukazovania dodržiavania limitov, podmienok a požiadaviek podľa písmena l),

n) schválené spôsoby výpočtu množstva emisií podľa osobitného predpisu15) a základné údaje o spôsobe, miestach a podmienkach zisťovania parametrov technológie, zariadení, palív a surovín, ktoré sú potrebné na výpočet množstva emisií a na zdokumentovanie jeho správnosti.

(4) Priebežná evidencia v závislosti od charakteru zdroja, jeho časti a zariadení a príslušného stavu najlepšej dostupnej techniky obsahuje najmä záznamy alebo zápisy o skutočných hodnotách parametrov a opatreniach na zabezpečenie ochrany ovzdušia počas prevádzky zdroja a súvisiacich nevýrobných stavov. Rozsah priebežnej evidencie sa vymedzuje v dokumentácii, súhlasoch, rozhodnutiach a povoleniach.

(5) Údaje v ročnej evidencii o výrobe a inej zodpovedajúcej produkcii, spotrebe a parametroch palív, surovín vrátane prchavých organických zlúčenín, spotrebe energií a údajov podľa odseku 2 sú údaje uvedené v účtovných dokladoch, daňových dokladoch alebo dokumentoch podľa osobitného predpisu.16)

(6) Údaje o zložení alebo kvalite palív, surovín a iných obdobných materiálov sú údaje uvedené v

a) analytických certifikátoch, protokoloch a iných obdobných dokladoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ak ide o odpady, palivá a nebezpečné chemické látky alebo nebezpečné chemické prípravky,

b) dokladoch o kvalite podľa osobitného predpisu,17) ak ide o iné prípady.

(7) Údaje o dodržaní určených emisných limitov, určených všeobecných podmienok prevádzkovania a technických požiadaviek v závislosti od spôsobu ich zisťovania sú údaje uvedené v

a) protokoloch z kontinuálneho merania údajov o dodržaní určených emisných limitov a množstva emisie,

b) správach o diskontinuálnom meraní vyhotovených oprávnenou osobou,

c) správach o meraní, správach o kontrole, analytických certifikátoch alebo iných obdobných písomných dokladoch o hodnote všeobecnej podmienky prevádzkovania alebo technickej požiadavky podľa jej významu, ak má charakter parametra; uvedené sa neuplatňuje, ak ide o plynné palivá distribuované cez verejnú rozvodnú sieť,

d) interných záznamoch o prevádzkovej kontrole, ak ide o všeobecnú podmienku prevádzkovania alebo technickú požiadavku, ktorá má charakter opatrenia.

(8) Stála evidencia sa uchováva najmenej päť rokov po skončení prevádzky; uvedené sa uplatňuje aj na zmenenú dokumentáciu po roku zmeny zdroja, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

(9) Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Správy podľa odseku 7 písm. b) a c) o periodickom meraní sa uchovávajú za predchádzajúcich päť rokov. Ak ide o periodické merania s intervalom dlhším ako päť rokov, správy sa uchovávajú najmenej z dvoch posledných meraní. Uvedené sa uplatňuje aj na evidenciu podľa odseku 2 písm. k) po roku príslušnej udalosti, ak osobitný predpis10) neustanovuje inak.

(10) Evidencia a príslušné informačné podklady sa vedú a uchovávajú tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

(11) Údaje z priebežnej evidencie parametrov a opatrení sa poskytujú na vyžiadanie. Vyžiadanie ďalších údajov, ktoré sú potrebné na zistenie stavu ochrany ovzdušia, nie je tým dotknuté.

§ 3

(1) Súhrn vybraných údajov z evidencií, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 2 (ďalej len „súhrn“), forma vyhotovovania a oznamovania údajov v súhrne a údajov, ktoré ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vydané na vykonanie zákona, medzinárodné zmluvy alebo medzinárodné dohovory, ktorými je Slovenská republika viazaná, uverejňujú sa vo vestníku ministerstva.

(2) Údaje uvedené v súhrne a ďalšie vybrané údaje z evidencií podľa § 2 ods. 2 sa spracúvajú a vedú v národnom emisnom informačnom systéme o ochrane ovzdušia pri prevádzke zdrojov (ďalej len „informačný systém“).

(3) Množstvo emisie znečisťujúcej látky alebo látky spôsobujúcej skleníkový efekt uvedené v súhrne musí byť vypočítané spôsobom podľa osobitného predpisu15) s použitím údajov z evidencie a údajov podľa § 2 ods. 4 až 7.

(4) Súhrn sa vyhotovuje za kalendárny rok a predkladá sa obvodnému úradu životného prostredia v ustanovenom termíne.1) Termíny a podmienky predkladania iných oznámení, najmä o prekročení určených emisných limitov a haváriách, nie sú tým dotknuté.

(5) Súhlasy, rozhodnutia a povolenia podľa osobitného predpisu,18) schválený súbor parametrov a opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „súbor“) a jeho prílohy, havarijný plán alebo jeho vybrané časti, regulačný poriadok zdroja, program znižovania emisií a ich zmeny sa na účely informačného systému predkladajú v elektronickej forme pri povoľovaní užívania alebo pri povoľovaní prevádzky po vykonaných zmenách alebo pri ich schvaľovaní, ak sa schvaľujú samostatne.

§ 4

(1) Náležitosti súboru sú uvedené v prílohe. Súbor sa vyhotovuje písomne a elektronicky. Súbor je dokument informačného systému podľa § 3 ods. 2.

(2) Náležitosti súboru, zoznam bežných parametrov a opatrení pre vybrané technológie a zariadenia na účely vyhotovenia súboru a dokumentácie sa uvádzajú v rozsahu a vo forme, ktoré sa uverejňujú vo vestníku ministerstva.

(3) Parametre sa vymedzujú ako hodnoty vybraných fyzikálno-chemických veličín a iných obdobných technologických ukazovateľov, ktoré špecifikujú prevádzkový stav technológie, určujú normu výrobno-technologického alebo iného obdobného režimu, pri ktorej dodržaní je zabezpečená ochrana ovzdušia podľa podmienok a požiadaviek, ktoré ustanovuje zákon, vykonávacie predpisy vydané na vykonanie zákona, súhlasy, rozhodnutia a povolenia a ktoré vychádzajú z požiadaviek najlepšej dostupnej techniky.

(4) Opatrenia sa vymedzujú ako činnosti určené na riadenie, kontrolu a udržiavanie prevádzky zdroja, jeho časti alebo zariadenia v súlade s určenými parametrami, podmienkami a požiadavkami, ktoré ustanovuje zákon, vykonávacie predpisy vydané na vykonanie zákona a určujú súhlasy, rozhodnutia a povolenia a ktoré vychádzajú z požiadaviek najlepšej dostupnej techniky.

(5) Ak ide o zmenu zdroja alebo zariadenia povoľovanú po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, aktualizuje sa celý súbor. Ak nie sú známe parametre a opatrenia v rozsahu podľa odseku 2 pre pôvodnú časť zdroja alebo zariadenia, uverejnené parametre a opatrenia sa uplatňujú len na zmenené časti. Určenie iných parametrov a opatrení, ako sú uverejnené vo vestníku ministerstva, nie je tým dotknuté.

§ 5

(1) Možné nebezpečné stavy zdroja, jeho časti a zariadení, ktoré môžu ohroziť kvalitu ovzdušia a ktoré majú charakter prevádzkovej poruchy (ďalej len „porucha“), a možné nebezpečné stavy a udalosti, ktoré majú charakter havárie, vymedzujú sa v súbore podľa bodov 4 a 6 prílohy.

(2) Poruchy sa vymedzujú ako možné, nežiaduce, časovo obmedzené nebezpečné stavy zdroja, jeho časti alebo zariadenia ohrozujúce kvalitu ovzdušia, ktoré môžu predchádzať havárii,19) počas ktorých sa parametre technológie alebo zariadení, ktoré nie sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, zladia s požadovanými hodnotami určeným spôsobom a v určenom termíne.

(3) Havárie sa vymedzujú ako možné, nežiaduce, časovo obmedzené nebezpečné stavy zdroja, jeho časti alebo zariadenia, ktoré môžu nastať ako dôsledok nezvládnutej poruchy neodstránenej určeným spôsobom a v určenom čase, keď sa musí na odstránenie bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia prevádzka zdroja, jeho časti alebo zariadenia bezodkladne zastaviť alebo obmedziť, alebo sa musia použiť mimoriadne protihavarijné opatrenia, ktoré sú na to určené. Osobitným druhom nezvládnutej havárie je závažná priemyselná havária, ktorá je príčinou vážneho a bezprostredného ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia.20)

(4) Závažné priemyselné havárie sa uvádzajú v súbore podľa havarijného plánu.21) Havarijný plán alebo jeho vybrané časti o ochrane ovzdušia sú dokumentom informačného systému podľa § 3 ods. 2.

(5) Poruchy počas prevádzky zdroja sa zaznamenávajú v priebežnej prevádzkovej evidencii. V priebežnej prevádzkovej evidencii sa zaznamenávajú najmä tieto údaje:

a) názov zdroja, jeho časti alebo zariadenia,

b) identifikácia poruchy,

c) čas vzniku a čas trvania poruchy do jej odstránenia,

d) spôsob odstránenia poruchy,

e) príčina alebo iný dôvod vzniku poruchy,

f) prijaté opatrenia na predchádzanie obdobným poruchám,

g) priezvisko, meno, funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného za prevádzku a dátum vyhotovenia záznamu.

(6) Ak ide o haváriu, ktorá nie je závažnou priemyselnou haváriou, predkladá sa obvodnému úradu životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva20) do piatich dní odo dňa havárie písomná informácia o havárii. Písomná informácia o havárii obsahuje

a) údaje identifikujúce prevádzkovateľa zdroja,

b) názov zdroja, jeho časti alebo zariadenia,

c) identifikáciu havárie,

d) čas vzniku a čas trvania havárie do jej odstránenia,

e) spôsob a opatrenia na odstránenie havárie,

f) druh a množstvo znečisťujúcich látok, ktoré boli počas havárie vypustené do ovzdušia,

g) zhodnotenie stavu protihavarijných systémov a zariadení, ktoré sa na riešenie havárie použili,

h) príčina alebo iný dôvod vzniku havárie,

i) prijaté opatrenia na predchádzanie obdobným haváriám,

j) priezvisko, meno, funkcia a podpis zamestnanca zodpovedného za prevádzku a dátum a miesto vyhotovenia informácie.

(7) Ak ide o závažnú priemyselnú haváriu, predkladá sa bezodkladne písomná informácia o závažnej priemyselnej havárii a ďalšie informácie o havárii v termínoch a v rozsahu podľa osobitného predpisu21) obvodnému úradu životného prostredia, Slovenskej inšpekcii životného prostredia a regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

(8) Informácia o havárii podľa odseku 6 a informácia o závažnej priemyselnej havárii podľa odseku 7 sú súčasťou priebežnej prevádzkovej evidencie o haváriách, ktoré sa na účely informačného systému predkladajú obvodnému úradu životného prostredia v ustanovených termínoch aj v elektronickej forme.

§ 6

(1) Súbor, havarijný plán, regulačný poriadok zdroja a program znižovania emisií, ktoré sú vyhotovené podľa doterajších predpisov, na účely informačného systému sa predložia v elektronickej forme obvodnému úradu životného prostredia do 30. júna 2005, ak už neboli v elektronickej forme predložené.

(2) Ak ide o zdroje a ich zmeny, pre ktoré je žiadosť o súhlas na užívanie alebo žiadosť o schválenie súboru podaná do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, náležitosti súboru sa uplatňujú podľa doterajšieho predpisu. Súbor sa na schválenie predkladá aj v elektronickej forme.

(3) Ak ide o zmenu začlenenia malého zdroja alebo stredného zdroja na veľký zdroj, súbor sa na schválenie predloží do jedného roka od dátumu zmeny jeho začlenenia.


§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/1999 Z. z. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. februára 2004.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 61/2004 Z. z.

NÁLEŽITOSTI SÚBORU

1. Základné údaje o zdroji a prevádzkovateľovi zdroja znečisťovania ovzdušia

Názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, číslo štátnej štatistiky prevádzkovateľa zdroja a číslo telefónu, faxu a adresa elektronickej pošty, ak ich má.

Identifikačné údaje vnútornej organizačnej jednotky, ktorá prevádzkuje zdroj, ak je zdroj členený.

Identifikačné (evidenčné, registračné) číslo súboru ako záväzného interného dokumentu.

Úplný názov súboru, ktorý obsahuje najmä označenie súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia, platný názov zdroja alebo jeho časti, jeho identifikačné číslo, ak podľa dokumentácie existuje, a umiestnenie zdroja alebo jeho časti.

Meno, priezvisko a funkcia osoby (osôb), ktorá súbor vypracovala.

Meno, priezvisko a funkcia osoby konajúcej ako štatutárny orgán prevádzkovateľa zdroja.

Počet strán súboru a počet príloh.

Počet vyhotovení súboru a číslo vyhotovenia.

Miesto a dátum vydania – podpísania súboru.

Podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, ak ho má.

Obsah súboru a zoznam skratiek, ktoré môžu byť v závislosti od rozsahu súboru uvedené za titulnou stranou.

2. Opis zdroja znečisťovania ovzdušia

Identifikačné údaje zdroja, technologického celku a zariadenia, najmä názov, evidenčné číslo, identifikačné objektové alebo iné obdobné číslo podľa dokumentácie.

Umiestnenie zdroja, najmä obec, ulica, popisné číslo, ak ho zdroj má, alebo označenie katastrálneho územia.

Kategorizácia zdroja ako trojčíslie a názov kategórie.

Menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita technológie, zariadenia a výkonové alebo kapacitné úrovne v jednotke podľa kategórie, ak je v kategorizácii určená.

Členenie zdroja podľa miery vplyvu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia.

Vymedzenie zdroja, názov a identifikačné označenie jeho častí a ich evidenčné čísla alebo objektové čísla v členení podľa častí alebo zariadení, najmä pre ktoré sú určené špecifické emisné limity.

Dátum uvedenia zdroja, jeho časti a zariadenia do prevádzky podľa súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia.

Výrobky a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, ak ide o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok.

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy a ich emisná charakteristika.

Zoznam surovín, palív, spaľovaných odpadov a iných obdobných materiálov a ich parametre a vlastnosti, najmä vo vzťahu k ochrane ovzdušia, zloženie a vybrané bezpečnostné parametre podľa karty bezpečnostných údajov, ak ide o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

Stručný opis princípu technológie, najmä princíp činnosti hlavného výrobného uzla zariadenia, častí zdroja znečisťovania, hlavné a vedľajšie fyzikálno-chemické reakcie v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

Základná bloková alebo rámcová technologická schéma v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov, ak sú rôzne.

Stručná materiálová alebo energetická bilancia pre menovitý výkon, tepelný príkon alebo iná obdobná kapacita v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

Zoznam všetkých znečisťujúcich látok, ktoré sa ako súčasť odpadových plynov vypúšťajú do ovzdušia počas ustálenej prevádzky, v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov a v členení podľa miest ich vypúšťania do ovzdušia.

Zoznam ďalších znečisťujúcich látok, ktoré vznikajú alebo môžu vznikať pri prechodových stavoch a ďalších stavoch na základe rozboru zloženia surovín, fyzikálno-mechanických a fyzikálno-chemických hlavných a vedľajších procesov a reakcií v členení podľa hlavných výrobno-prevádzkových režimov.

Charakteristické parametre odpadových plynov, najmä objemový prietok pri prevádzkových a pri štandardných podmienkach, objemový podiel hlavných zložiek a hmotnostný podiel znečisťujúcich látok v členení podľa miest vypúšťania odpadových plynov do ovzdušia pri menovitej kapacite, pri výrobno-prevádzkovom režime ustálenej prevádzky, pri ktorom sú predpokladané emisné hodnoty najvyššie.

Zoznam a stručný opis výrobno-technologických zariadení so zameraním najmä na tie časti zdroja znečisťovania, ktoré majú vplyv na tvorbu, obmedzovanie, odlučovanie vypúšťaných znečisťujúcich látok vrátane skladovacích a iných obdobných nádrží, skladov a obdobných častí zdroja.

Zoznam prechodových stavov s osobitným uvedením stavov, počas ktorých by v porovnaní s obvyklými prevádzkovými stavmi mohli vzniknúť iné znečisťujúce látky alebo významne vyššie množstvo emisií bežne vznikajúcich znečisťujúcich látok, v dôsledku ktorých by mohlo dôjsť k znečisteniu ovzdušia nad prípustnú úroveň, najmä nábehy chemických technológií a reaktorov po dlhodobom odstavení a iné obdobné špecifické čistiace alebo obnovovacie činnosti.

Zoznam znečisťujúcich látok, ktoré môžu vzniknúť počas osobitných prechodových stavov a údaje o najvyššej očakávanej koncentrácii, hmotnostnom toku, stavových parametroch odpadových plynov a ďalšie údaje, ktoré sú potrebné na modelovanie rozptylu.

Údaje o vypúšťaní odpadových plynov a fugitívnych emisií, stručný opis spôsobu odvádzania znečisťujúcich látok, umiestnenie, základné parametre miest odvádzania emisií do ovzdušia, ktoré sú potrebné na modelovanie rozptylu vrátane parametrov emisií v členení podľa jednotlivých miest vypúšťania a podľa výrobno-prevádzkových režimov, ak sú iné ako charakteristické parametre odpadových plynov, najmä geografické súradnice, plocha ústia komína, výduchu alebo iného miesta vypúšťania, hmotnostný tok znečisťujúcich látok, objemový prietok a teplota odvádzaných plynov.

Druh prevádzky, ročný fond pracovného času a časové údaje o vypúšťaní emisií potrebné na účely modelovania rozptylu, najmä zmennosť alebo iný bežný denný, týždenný rytmus, sezónnosť podľa účelu zdroja, občasný zdroj alebo prenosný zdroj.

Zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, projektovej dokumentácie, prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu prevádzky zdroja vrátane technických noriem, iných obdobných technických špecifikácií a ich platného vydania, ak sú v dokumentoch uvádzané, a zoznam pracovných inštrukcií, ktoré do ďalších podrobností dokumentujú spôsob, postupy, podmienky a požiadavky ochrany ovzdušia.

Hlavné výrobno-prevádzkové režimy sa na účely súboru a ochrany ovzdušia vymedzujú ako jeden alebo ako viac bežných, projektovaných spôsobov, druhov výroby alebo prevádzky, ktoré sú z hľadiska druhu a množstva emisií znečisťujúcich látok špecifické, najmä ak ide o možnosť výroby viacerých druhov výrobkov, spaľovania viacerých druhov palív, odpadov, používania viacerých druhov surovín a možnosť viacerých charakteristických výrobných kapacít alebo prevádzkových výkonov.

Emisné charakteristiky hlavných výrobno-prevádzkových režimov sa vymedzujú podľa podrobností o členení technológií na účely voľby výrobno-prevádzkového režimu a podmienok merania a hodnotenia požiadaviek dodržania určeného emisného limitu.1)

Ustálená prevádzka sa vymedzuje ako stav hlavného výrobno-prevádzkového režimu, počas ktorého sa jeho hlavné charakteristiky obsluhou vedome nemenia a príslušné technicko-prevádzkové parametre zariadení a technológie sú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami na prevádzku.

Prechodové stavy sa vymedzujú ako

a) časovo obmedzené výrobno-prevádzkové režimy zdroja, jeho časti alebo zariadenia, počas ktorých sa technológia alebo zariadenia uvádzajú do prevádzky, mení sa výrobno-prevádzkový režim, palivá, suroviny, výrobky, počas bežnej prevádzky zosúlaďujú sa technicko-prevádzkové parametre s dokumentáciou a s určenými podmienkami, prevádzky, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami, alebo ako

b) nevýrobné stavy, počas ktorých sa vykonávajú činnosti, ktoré súvisia s prevádzkou, obnovou alebo s opravami technicko-prevádzkových zariadení, ak sa príslušné činnosti vykonávajú v súlade s dokumentáciou a s určenými podmienkami.

3. Určené emisné limity a podmienky prevádzkovania

Zoznam a identifikačné údaje všetkých súhlasov, rozhodnutí a povolení na prevádzku zdroja, v ktorých sú určené emisné limity, všeobecné podmienky prevádzkovania, technické požiadavky a ďalšie podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.

Určené emisné limity v členení podľa

a) častí zdroja alebo zariadení,

b) miest merania alebo iného zodpovedajúceho zisťovania údajov o ich dodržaní,

c) výrobno-prevádzkových režimov, najmä palív, surovín, výrobkov, ak sa uplatňujú rôzne emisné limity.

Zoznam prechodových stavov s vymedzením nevyhnutných časov, počas ktorých vzhľadom na danosti príslušného technologického procesu alebo činnosti nemožno dodržať určené emisné limity.

Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených emisných limitov.

Ustanovené všeobecné podmienky prevádzkovania v rovnakom členení ako emisné limity.

Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených všeobecných podmienok prevádzkovania.

Technické požiadavky ustanovené predpismi v rovnakom členení ako emisné limity.

Podmienky zisťovania údajov o dodržaní ustanovených technických požiadaviek.

Podmienky prevádzkovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením v rovnakom členení ako emisné limity.

Podmienky zisťovania údajov o dodržaní určených podmienok prevádzkovania.

Podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o dodržaní emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania určených súhlasom, rozhodnutím alebo povolením.

Zisťovanie množstva emisií:

a) postup výpočtu v členení podľa výrobno-prevádzkových režimov a znečisťujúcich látok, ak sú rôzne,

b) spôsoby merania alebo zisťovania hodnôt veličín vo vzťahoch podľa písmena a),

c) zabezpečenie požadovanej reprezentatívnosti a presnosti hodnôt veličín podľa písmena a),

d) podmienky vedenia priebežnej prevádzkovej evidencie o hodnotách veličín podľa písmena a).

4. Technicko-prevádzkové parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia

Ako parametre na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú hodnoty fyzikálno-chemických veličín a iné obdobné technologické parametre surovín, palív, technológie a rozhodujúcich strojno-technologických zariadení, ktoré

a) vplývajú na kvantitatívno-kvalitatívne zloženie odpadových plynov pri prevádzke konkrétnej technológie, jej časti a zariadení,

b) vymedzujú v platnej dokumentácii povolený prevádzkový stav technológie – určujú normy technologického režimu, v rámci ktorých sa zdroj prevádzkuje v súlade s dokumentáciou,

c) sa vyjadrujú číselnou hodnotou a príslušnou jednotkou alebo iným spôsobom, najmä

ak ide o látkové zloženie, teplotu, tlak, tlakovú stratu, pH, váženie, dávkovanie, prietoky, prúdové zaťaženia, percento otvorenia potrubných armatúr, dvojparametrické veličiny typu otvorené – zatvorené,

d) sa sledujú, riadia a ich hodnoty sa zaznamenávajú, najmä vstupná kontrola, medzioperačná kontrola, výstupná kontrola, kontinuálne meranie zapisovacími prístrojmi a iné merania s periodickou frekvenciou záznamov alebo ručných zápisov.

Parametre počas obvyklej prevádzky jednotlivých základných výrobno-prevádzkových režimov sa uvedú v členení:

a) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú režimy ustálenej prevádzky,

b) limitné hodnoty parametrov, ktoré vymedzujú poruchy a termíny ich odstránenia,

c) kontrola a evidencia parametrov podľa písmen a) a b).

Parametre počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.

Aktuálne parametre sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých parametrov, ak sú uverejnené vo vestníku ministerstva (§ 4 ods. 2).

5. Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia

Ako opatrenia na zabezpečenie ochrany ovzdušia sa uvedú činnosti na riadenie a udržiavanie technológie, ktoré zabezpečujú prevádzkovanie zdroja v súlade s platnou dokumentáciou, najmä povinnosti pracovníkov obsluhy a ich nadriadených, údržba, riadenie a kontrola technológie kontinuálne meranými a zapisovanými parametrami a podmienky na prevádzku zdroja znečisťovania určené súhlasom, rozhodnutím alebo povolením, ktoré neustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy vo veciach ochrany ovzdušia.

Opatrenia sa uvedú v členení:

a) riadenie a kontrola technológie pracovníkmi obsluhy a ich nadriadenými,

b) termíny a podmienky údržby, opráv, výmeny médií,

c) určené nekvantifikované všeobecné podmienky prevádzkovania a ich kontrola,

d) určené nekvantifikované technické požiadavky a ich kontrola,

e) určené nekvantifikované podmienky prevádzkovania a ich kontrola.

Opatrenia počas osobitných prechodových stavov, ak sú na zabezpečenie prevádzky potrebné, sa uvedú v členení podľa jednotlivých stavov.

Aktuálne opatrenia sa pre príslušnú technológiu alebo zariadenie konkretizujú podľa dokumentácie, súhlasu, rozhodnutia alebo povolenia s prihliadnutím na zoznam obvyklých opatrení, ak ich uverejní ministerstvo vo svojom vestníku (§ 5 ods. 2).

6. Havárie a vážne a bezprostredné ohrozenia a zhoršenia kvality ovzdušia

Opis technológie z hľadiska možnosti vzniku havárií a rizík závažných priemyselných havárií, ktorých dôsledkom môže byť vážne a bezprostredné ohrozenie alebo zhoršenie kvality ovzdušia.

Údaje o najbližšej vzdialenosti od miesta vzniku havárie, v ktorej sa nachádza

a) verejný priestor, s možnosťou pobytu osôb bez vedomia prevádzkovateľa zdroja,

b) prvý trvalo obývaný objekt.

Znečisťujúce látky a ich vlastnosti:

a) zoznam látok a ich číselné označenie podľa číselníka chemických látok CAS, ak je známe,

b) fyzikálno-chemické vlastnosti látok,

c) nebezpečné vlastnosti látok a ich kritické koncentrácie z hľadiska ohrozenia zdravia a smrtiaceho účinku, ak sú známe,

d) zásady osobnej ochrany a prvej pomoci.

Vymedzenie možností havárií, ak nejde o závažné priemyselné havárie, najmä

a) zoznam možných udalostí – nezvládnutých porúch alebo iných prevádzkovateľom nezavinených udalostí, najmä výpadkov elektrického napájania, ktorých dôsledkom môže byť havária,

b) zoznam a limitné hodnoty parametrov, ktorých nedodržanie vymedzuje možné havárie,

c) limitné časové termíny uplatnenia mimoriadnych protihavarijných postupov a opatrení,

d) znečisťujúce látky a ich predpokladaný hmotnostný tok, najvyššia hmotnosť a čas trvania úniku do odstránenia príčiny havárie,

e) pásmo smrteľného ohrozenia a pásmo ohrozenia zdravia, ak môže dôjsť k ohrozeniu verejnosti, zhodnotené podľa osobitného predpisu.2)

Vymedzenie možných závažných priemyselných havárií, ak ide o vybrané zdroje, najmä

a) základné identifikačné údaje dokumentov o hodnotení rizika a iných obdobných dokumentov, v ktorých sú vymedzenia možných závažných priemyselných havárií uvedené,

b) zoznam možných udalostí v členení podľa dokumentov uvedených v písmene a),

c) údaje o znečisťujúcich látkach, možných koncentráciách a hmotnostných tokoch, najvyšších množstvách a čase trvania úniku podľa dokumentov uvedených v písmene a) v členení podľa možných udalostí,

d) pásmo smrteľného ohrozenia a pásmo ohrozenia zdravia zhodnotené podľa osobitného predpisu2) v členení podľa možných udalostí.

7. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov vážneho zhoršenia kvality ovzdušia

Protihavarijné zariadenia a systémy:

a) zoznam a opis častí technológie a zariadení, ktoré sú určené na predchádzanie haváriám alebo na zmierňovanie ich priebehu, najmä systém havarijného odstavenia prevádzky, systém havarijného odlučovania, systém vytvárania protiplynových vodných clôn, systém havarijného zaplnenia reakčného systému vodou alebo inou inertnou látkou, systém zálohových energetických agregátov, systém aktivovania havarijného odlučovacieho systému unikajúcich znečisťujúcich látok,

b) technicko-prevádzkové parametre protihavarijných systémov a zariadení,

c) technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie kontroly a na udržiavanie protihavarijných systémov a zariadení,

d) zoznam a identifikačné údaje všetkých dokumentov, najmä prevádzkových predpisov, prevádzkových poriadkov, reglementov, pracovných inštrukcií a iných obdobných dokumentov, ktoré tvoria dokumentáciu kontroly a udržiavania protihavarijných systémov a zariadení.

Ako opatrenia na predchádzanie haváriám sa uvedú:

a) zoznam opatrení, ktorými sa poruchové hodnoty parametrov podľa bodu 6 zosúladia s bežnými hodnotami parametrov v určenom čase s použitím prostriedkov riadenia technológie alebo zariadení,

b) zoznam mimoriadnych protihavarijných opatrení na bezodkladné riešenie nezvládnutej poruchy podľa písmena a), najmä mimoriadne blokačné alebo regulačné opatrenia – zastavenie alebo obmedzenie prevádzky, použitie protihavarijných systémov alebo zariadení; osobitným opatrením môže byť aj využitie najvyššej možnej kapacity, ak ide o havarijné spotrebovanie suroviny alebo polotovaru vrátane možnosti obmedzenia prevádzky odlučovacích systémov, ak zhoršenie kvality ovzdušia bude menšie, ako by bolo pri nevykonaní príslušného opatrenia,

c) zoznam a konkrétny spôsob bezodkladného vyrozumenia zodpovedných pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí sú zodpovední za riadenie protihavarijných opatrení,

d) identifikačné údaje prevádzkových dokumentov, v ktorých je úplný opis postupov protihavarijných opatrení podľa písmen a) a b), ak sú vyhotovené osobitne.

V časti súboru o opatreniach na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov vo vzťahu k ochrane ovzdušia, ktoré sú závažnou priemyselnou haváriou a ohrozením obyvateľstva, sa uvedú

a) identifikačné údaje dokumentov, ktoré sú uvedené v bode 6, najmä havarijného plánu a plánu ochrany obyvateľstva, ak sa vzťahujú na príslušný zdroj alebo sú súčasťou havarijného plánu podniku,

b) vybrané údaje z dokumentov podľa písmena a) o

1. zozname opatrení na ochranu ovzdušia,

2. postupoch a inštrukciách na ochranu ovzdušia,

3. varovaní a vyrozumení obyvateľstva.

Ak ide o závažné priemyselné havárie a civilnú ochranu obyvateľstva alebo o nebezpečnú chemickú látku alebo nebezpečný chemický prípravok, v príslušných bodoch súboru sa uvedú vybrané údaje o závažných priemyselných haváriách alebo o vlastnostiach nebezpečnej chemickej látky alebo nebezpečného chemického prípravky podľa platných dokumentov vyhotovených a schválených podľa osobitných predpisov3) a odkazy na časti dokumentov, kde sú príslušné údaje uvedené v úplnom znení. Príslušné dokumenty alebo ich časti sa môžu priložiť k súboru.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).

2) § 19 ods. 1 písm. r) zákona č. 478/2002 Z. z.

3) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 53/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie evidencie o palivách.

4) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá.

5) Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok.

6) Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

7) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 704/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zariadení používaných na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu.

8) § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 478/2002 Z. z.

9) § 19 ods. 1 písm. f) a h) zákona č. 478/2002 Z. z.

10) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah programu znižovania emisií, obsah údajov a spôsob informovania verejnosti.

12) § 11 a 12 zákona č. 478/2002 Z. z.

13) § 15 zákona č. 478/2002 Z. z.

14) Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

15) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

16) Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.

17) Obchodný zákonník.

18) § 19 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z.

19) § 19 ods. 1 písm. f) zákona č. 478/2002 Z. z.

20) § 19 ods. 1 písm. h) zákona č. 478/2002 Z. z.

21) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1) Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.