Zákon č. 252/2001 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Čiastka 107/2001
Platnosť od 07.07.2001
Účinnosť od 01.08.2001

252

ZÁKON

zo 14. júna 2001,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a zákona č. 117/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom týmto zákonom chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.“.

2. V § 3 odsek 5 znie:

(5) Analýza územia je posúdenie nebezpečenstva pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti s ohľadom na zdroje ohrozenia. Analýza územia sa vyhotovuje vo forme súboru dokumentov.“.

3. V § 3 ods. 12 sa vypúšťa slovo „domácich“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekom 20, ktorý znie:

(20) Osoba prevzatá do starostlivosti je osoba, ktorá sa okrem zamestnancov, právnických osôb, podnikateľov alebo ostatných fyzických osôb nachádza s ich vedomím na nehnuteľnostiach, ktoré užívajú tieto právnické osoby, podnikatelia alebo ostatné fyzické osoby.“.

5. § 3b vrátane nadpisu znie:

㤠3b

Mimoriadna situácia

(1) Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

(2) Po vyhlásení mimoriadnej situácie sa vykonávajú tieto úlohy a opatrenia:

a) záchranné, lokalizačné a likvidačné práce silami a prostriedkami z celého územia, na ktorom bola vyhlásená mimoriadna situácia,

b) evakuácia,

c) núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie alebo

d) použitie vojenských záchranných útvarov alebo iných zložiek ozbrojených síl.“.

6. V § 4 ods. 3 sa slová „ministerstvom vnútra“ nahrádzajú slovami „krajskými úradmi a s okresnými úradmi“.

7. V § 6 ods. 1 úvodná veta znie: „Civilná ochrana (§ 2) zahŕňa najmä tieto úlohy a opatrenia:“.

8. V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slová „zásobovania a“ vkladá slovo „núdzového“.

9. § 7 znie:

㤠7

Za plnenie úloh civilnej ochrany zodpovedá v rozsahu ustanovenom týmto zákonom vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, krajské úrady a okresné úrady,6) obce,7) právnické osoby a fyzické osoby; pri plnení týchto úloh spolupracujú v rozsahu ustanovenom týmto zákonom s obdobnými inštitúciami iných štátov.“.

10. V § 9 ods. 1 sa za slová „štátnej správy a“ vkladajú slová „iné ústredné“.

11. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Na plnení úloh a opatrení v civilnej ochrane sa podieľajú aj vojenské záchranné útvary civilnej ochrany; tieto útvary majú osobitné postavenie.12)“.

12. V § 11 sa vypúšťa druhá veta.

13. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až m) sa označujú ako písmená d) až l).

14. V § 12 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a plní jeho úlohy“.

15. V § 12 ods. 1 písmeno g) znie:

g) zabezpečuje a vykonáva preventívno-výchovnú a edičnú činnosť, ako aj vzdelávanie zamestnancov, ktorí plnia úlohy civilnej ochrany; zabezpečuje vedeckovýskumnú a vývojovú činnosť v civilnej ochrane,“.

16. V § 12 ods. 1 písm. k) sa slovo „odsúhlasuje“ nahrádza slovom „schvaľuje“.

17. V § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

18. V § 12 ods. 3 sa za slová „hmotných rezerv“ vkladajú slová „Slovenskej republiky“.

19. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až l) sa označujú ako písmená b) až k).

20. V § 13 ods. 1 písmeno j) znie:

j) riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území kraja,“.

21. V § 14 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „ako aj pre potrebu právnických osôb, podnikateľov alebo obcí,“.

22. V § 14 ods. 3 sa slová „vykonáva hlásnu službu“ nahrádzajú slovami „riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy na území okresu“ a vypúšťajú sa slová „alebo stav núdze“.

23. V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „na verejné úkryty“ nahrádzajú slovami „na ukrytie obyvateľstva“.

24. V § 15 ods. 1 písmeno g) znie:

g) plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu a poskytuje núdzové ubytovanie a núdzové zásobovanie evakuovaným,“.

25. V § 15 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „podľa rozhodnutia16a) okresného úradu“.

26. V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová „osoby, ktoré svojou činnosťou ohrozujú“ nahrádzajú slovami „svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti“.

27. V § 16 ods. 3 sa za slová „civilnej ochrany“ vkladajú slová „podľa vlastného rozhodnutia a“.

28. V § 16 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Právnické osoby a fyzické osoby sú pre potreby evakuácie povinné poskytnúť obciam a okresným úradom, na ktorých území pôsobia, údaje o druhoch a počtoch zvierat, ktoré vlastnia.“.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 11 až 13.

29. V § 16 odsek 11 znie:

(11) Právnické osoby a podnikatelia neuvedení v odseku 1 plnia primerane úlohy ustanovené v odseku 1 písm. e), g) a h) a v odseku 3; ostatné úlohy uvedené v odseku 1 plnia podľa rozhodnutia16a) okresného úradu.“.

30. V § 18 ods. 2 sa za slová „okresných úradov“ vkladá čiarka a slová „právnických osôb, podnikateľov“.

31. V § 24 ods. 1 písm. d) sa slová „tehotné ženy a ženy“ nahrádzajú slovami „tehotné ženy a osoby“.

32. V § 25 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.

33. V § 25 ods. 1 písmeno g) znie:

g) poskytnúť potrebné priestory a prostriedky na núdzové ubytovanie osobám postihnutým mimoriadnou udalosťou, ako aj osobám, ktoré vykonávajú záchranné, lokalizačné a likvidačné práce.“.

34. V § 32 ods. 1 písmeno a) znie:

a) neuposlúchne varovné signály, pokyny a výzvy vlády, ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, iných ústredných štátnych orgánov, krajských úradov a okresných úradov, obcí, právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vyhlasujú a vydávajú v súvislosti s plnením úloh podľa tohto zákona,“.

35. V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa slovo „hospodárskych“.

36. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Preukazovanie príslušnosti k civilnej ochrane

(1) Osoby vykonávajúce oprávnenia podľa tohto zákona preukazujú svoju príslušnosť k civilnej ochrane preukazom. Preukaz potvrdzuje ich postavenie podľa medzinárodného dohovoru.12)

(2) Preukazy vydávajú:

a) ministerstvo vnútra pre personál civilnej ochrany ministerstiev, ostatných ústredných orgánov štátnej správy a iných ústredných štátnych orgánov,

b) krajské úrady pre personál civilnej ochrany krajských úradov a personál civilnej ochrany okresných úradov,

c) okresné úrady pre personál civilnej ochrany okresu,

d) obce pre personál civilnej ochrany obce.

(3) Na označenie personálu a účastníkov civilnej ochrany, zariadení civilnej ochrany, materiálu civilnej ochrany, dopravných prostriedkov a mechanizačných prostriedkov sa používajú medzinárodné rozoznávacie znaky.“.

37. Pod § 35 sa vkladá nadpis, ktorý znie:

„Označovanie stavieb“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.