Nájdených 253
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 01.01.2018
384/2015 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní 01.01.2016
291/2014 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na r. 2015 až 2017 01.01.2015
257/2014 Z. z. Vyhláška ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy) 01.10.2014
305/2013 Z. z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 01.11.2013
191/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú dátové rozhrania na zasielanie údajov 02.07.2012
112/2012 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín 01.04.2012
1/2011 Z. z. Nariadenie o čase sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 10.01.2011
438/2010 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o charakteristikách, základných znakoch a štruktúre zisťovaných údajov a vydáva vzor sčítacieho tlačiva pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 20.11.2010
429/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistický číselník orgánov ústrednej štátnej správy 01.12.2010
323/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb 15.07.2010
546/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach doplnkovej dôchodkovej spoločnosti 01.01.2010
545/2009 Z. z. Vyhláška o ročných a polročných správach dôchodkovej správcovskej spoločnosti 01.01.2010
263/2008 Z. z. Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 01.08.2008
306/2007 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností 01.01.2008
482/2005 Z. z. Vyhláška o Programe štátnych štatistických zisťovaní na roky 2006 až 2008 01.01.2006
652/2004 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
438/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek 01.08.2004
215/2004 Z. z. Zákon o ochrane utajovaných skutočností 01.05.2004