Nariadenie vlády č. 69/1968 Zb.Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy

Čiastka 23/1968
Platnosť od 19.06.1968
Účinnosť od 19.06.1968

OBSAH

69

VLÁDNE NARIADENIE

z 13. júna 1968,

ktorým sa zrušuje štatút Ústrednej publikačnej správy

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa ustanovenia § 18 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch:


§ 1

Vládne nariadenie č. 119/1966 Zb., ktorým sa vydáva štatút Ústrednej publikačnej správy, sa zrušuje.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Husák v.r.