Vyhláška č. 218/2010 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov

Čiastka 88/2010
Platnosť od 20.05.2010
Účinnosť od 01.07.2010 do30.06.2015
Zrušený 291/2002 Z. z.

OBSAH

218

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 5. mája 2010,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. b) a § 22 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Štátnej pokladnici v znení vyhlášky č. 493/2004 Z. z., vyhlášky č. 367/2005 Z. z., vyhlášky č. 414/2006 Z. z. a vyhlášky č. 224/2008 Z. z. sa mení takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 2 ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 3 ods. 2 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2011“ a číslo „2010“ sa nahrádza číslom „2012“.

3. V § 3 ods. 3 sa číslo „2010“ nahrádza číslom „2012“.

4. V prílohe časti Vysvetlivky bode 10 sa číslo „2009“ nahrádza číslom „2011“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2010.


v z. Peter Kažimír v. r.