Oznámenie č. 311/2000 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti

Čiastka 129/2000
Platnosť od 07.10.2000
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. júna 2000 na základe článku 6 ods. 1.

311

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. septembra 1999 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 30. júna 2000 na základe článku 6 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Slovinskej republiky o výmene informácií v oblasti jadrovej bezpečnosti

Vláda Slovenskej republiky a vláda Slovinskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc spoločný záujem o výmenu informácií týkajúcich sa dozoru a noriem požadovaných alebo odporúčaných organizáciami zmluvných strán v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi budú zmluvné strany podporovať výmenu technických expertov a informácií v oblasti jadrovej a radiačnej bezpečnosti.

2. Záležitosti uvedené v odseku 1 tohto článku sa týkajú najmä

a) prípravy a vykonávania medzinárodných právnych dokumentov,

b) národných kódov, noriem, kritérií a návodov,

c) informácií z oblasti schvaľovania, inšpekcií a požiadaviek,

d) výskumných a vývojových činností v oblasti bezpečnosti sponzorovaných zmluvnými stranami,

e) technických správ a hodnotení bezpečnosti vypracovaných zmluvnými stranami,

f) správ o odstaveniach, nehodách a haváriách a opatrení z nich vyplývajúcich,

g) informácií vo vzťahu k verejnosti,

h) príslušných skúseností z oblasti fyzickej ochrany jadrových elektrární a pokroku v tejto oblasti pri dodržaní potrebných obmedzení v súlade s národným záujmom zmluvných strán,

i) hľadiska ochrany pred ionizujúcim žiarením pri skladovaní, uvoľňovaní a nakladaní s rádioaktívnym odpadom a pokroku v oblasti postupov znižovania radiačnej záťaže,

j) informácií z oblasti havarijného plánovania a prípravy,

k) informácií týkajúcich sa odbornej prípravy pracovníkov a

l) vzájomnej výmeny expertov a výskumných pracovníkov medzi rôznymi organizáciami a inštitúciami.

Článok 2

1. Zmluvné strany v maximálne možnej miere zabezpečia, aby informácie poskytované druhej zmluvnej strane boli úplné a presné; zmluvná strana poskytujúca informácie však nebude niesť nijakú zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku využívania informácií.

2. Výmena informácií bude bezplatná, ak sa administrátori nedohodnú inak. Náklady na výmenu expertov a výskumných pracovníkov bude hradiť príslušná vysielajúca organizácia, inštitúcia.

Článok 3

Výmena informácií bude prebiehať v dvoch kategóriách: dôverné a nedôverné informácie. Zmluvná strana poskytujúca informácie zreteľne označí dôvernosť informácií špeciálnym označením veľkými písmenami. Dôverné informácie sa použijú len v rámci dozorov nad jadrovou bezpečnosťou nimi poverenými osobami a inými vládnymi orgánmi v štátoch zmluvných strán. Také dôverné informácie nemožno sprístupniť tretím stranám, ak sa o tom zmluvné strany písomne nedohodli. Nedôverné informácie, ktoré dostane ktorákoľvek zo zmluvných strán, možno použiť bez obmedzenia.

Článok 4

1. Zmluvné strany poverujú vykonávaním tejto dohody príslušné orgány:

- v Slovenskej republike Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

- v Slovinskej republike Slovinskú správu jadrovej bezpečnosti.

2. Výmena informácií podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať prostredníctvom listov, správ a ďalších dokumentov, ako aj prostredníctvom návštev a stretnutí.

3. Stretnutia s cieľom vymeniť si informácie sa budú organizovať podľa potreby, najmenej však raz za dva roky, pričom o programe stretnutia, ktorý bude obsahovať hodnotenie vymenených informácií, sa zmluvné strany dohodnú vopred.

4. Príslušné orgány ustanovia administrátora (a jeho zástupcu), ktorý bude koordinovať ich účasť na celkovej výmene.

5. Administrátori

a) budú príjemcami všetkých dokumentov zasielaných v rámci výmeny vrátane správ, formálnych listov a pod.,

b) budú zodpovední za rozvoj rozsahu spolupráce vrátane určenia predmetov, zariadení, dokumentov, noriem a dvojstranných akcií,

c) zabezpečia dosiahnutie a udržanie primerane vyrovnanej výmeny,

d) budú viesť aktuálny zoznam všetkých dokumentov, ktorých výmena sa uskutočnila podľa tejto dohody,

e) stanovia počet kópií dokumentov, ktoré sa poskytnú druhej strane,

f) budú plánovať informačné stretnutia, pripravovať program, vymieňať si zápisy zo stretnutí a dohliadať na iné súvisiace dohody.

Článok 5

Spolupráca podľa tejto dohody sa bude riadiť vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch krajín. Akýkoľvek spor medzi zmluvnými stranami alebo otázky týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody počas jej platnosti sa budú riešiť vzájomnou dohodou zmluvných strán.

Článok 6

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť odo dňa doručenia neskoršej diplomatickej nóty o tomto vnútroštátnom schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu.

3. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí 90 dní odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 7

Odo dňa nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí vo vzťahu k zmluvným stranám platnosť Dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie podpísanej 15. februára 1966 v Prahe.

Dané v Bratislave 25. septembra 1999 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, slovinskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty sú autentické. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu Slovenskej republiky:

Miroslav Lipár v. r.

Za vládu Slovinskej republiky:

Miroslav Gregorič v. r.