Vyhláška č. 442/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Čiastka 189/2007
Platnosť od 28.09.2007
Účinnosť od 01.10.2007

OBSAH

442

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 19. septembra 2007,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany sa mení takto:

V § 6 ods. 1 písm. b), § 6 ods. 2 písm. c), § 6 ods. 3 písm. b) a § 7 ods. 3 písm. c) a d) sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.


Robert Kaliňák v. r.