Oznámenie č. 360/1999 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska

Čiastka 146/1999
Platnosť od 22.12.1999 do31.12.2000
Zrušený 456/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

360

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 24 ods. 2 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie zo 17. decembra 1999 č. 7/1999 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, termíny a spôsob predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenka zo 16. októbra 1998 č. 15/1998, ktorým sa ustanovuje predkladanie výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska (oznámenie č. 358/1998 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 5. februára 1999 č. 1/1999 (oznámenie č. 35/1999 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 27/1999 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.