Nájdených 684
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
436/2019 Z. z. Vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 01.01.2020
435/2019 Z. z. Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie 01.01.2020
403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania 01.01.2020
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností 01.01.2020
362/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 01.01.2019
166/2018 Z. z. Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 15.06.2018
165/2018 Z. z. Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov 15.06.2018
164/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) 15.06.2018
157/2018 Z. z. Zákon o metrológii 07.06.2018
85/2018 Z. z. Vyhláška o spôsobe vyhotovenia listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu 01.04.2018
69/2018 Z. z. Zákon o kybernetickej bezpečnosti 01.04.2018
250/2017 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2018 až 2020 01.01.2018
272/2016 Z. z. Zákon o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 18.10.2016
112/2016 Z. z. Vyhláška o hodnote služobnej rovnošaty pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže 01.03.2016
 
...