Nájdených 697
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti 01.01.2005
211/2000 Z. z. Zákon o slobode informácií 01.01.2001
253/1998 Z. z. Zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 01.07.2006
610/2003 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách 01.01.2004
337/2021 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistický číselník ústredných orgánov štátnej správy 01.10.2021
449/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní 01.01.2021
292/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 01.01.2021
179/2020 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy 30.06.2020
100/2020 Z. z. Opatrenie o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021, ktoré vzniknú pri sčítaní 01.05.2020
78/2020 Z. z. Vyhláška pre informačné technológie verejnej správy 01.05.2020
44/2020 Z. z. Opatrenie o spôsobe zisťovania údajov a vzory sčítacích formulárov na sčítanie obyvateľov a sčítacích formulárov na sčítanie domov a bytov 20.03.2020
436/2019 Z. z. Vyhláška o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora 01.01.2020
435/2019 Z. z. Opatrenie o systéme identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systéme overenia elektronickej identity obyvateľa prostredníctvom jeho autentifikácie 01.01.2020
403/2019 Z. z. Opatrenie o preukaze asistenta sčítania 01.01.2020
95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 01.05.2019
48/2019 Z. z. Vyhláška o administratívnej bezpečnosti utajovaných skutočností 01.01.2020
362/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení 01.01.2019
166/2018 Z. z. Vyhláška pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 15.06.2018
165/2018 Z. z. Vyhláška pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov 15.06.2018
164/2018 Z. z. Vyhláška, ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) 15.06.2018
 
...