Vyhláška č. 6/1954 Zb.Vyhláška o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949

Čiastka 3/1954
Platnosť od 04.02.1954
Účinnosť od 19.02.1954

6

Vyhláška

ministra zahraničného obchodu

zo dňa 5. januára 1954

o predbežnom vykonávaní niektorých ustanovení prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej k protokolu o podmienkach prístupu k Všeobecnej dohode o clách a obchode dojednanému 10. októbra 1949

Minister zahraničného obchodu vyhlasuje po dohode s ministrom zahraničných vecí podľa vládnej vyhlášky č. 292/1949 Zb., o predbežnom vykonávaní niektorých medzinárodných dohovorov súvisiacich so Všeobecnou dohodou o clách a obchode:


16. decembra 1953 nadobudli dočasnú účinnosť ustanovenia prílohy A, listiny X-Československo, pripojenej ku zhorauvedenému protokolu o podmienkach prístupu, ktoré sa týkajú týchto položiek československého colného sadzobníka:

ex 103 b) ľanový olej; ex 132 b) mäsové výťažky; ex 630 I. d) 1 α) folikulárne hormóny kryštálované, upravené pre malopredaj; ex 630 I. d) 1 β) iné folikulárne hormóny kryštálované,

a to pre tovar pochádzajúci zo všetkých štátov, ktoré požívajú pri dovoze do československého colného územia najvyššie výhody v odbore colných sadzieb.

K týmto štátom pristupuje od 16. decembra 1953 Uruguay.


Dvořák v. r.