Nájdených 72
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
369/2010 Z. z. Vyhláška, ktorou sa upravuje zdravotná klasifikácia na výkon služby colníka 01.10.2010
331/2005 Z. z. Zákon o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov 18.08.2005
736/2004 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve 01.01.2005
361/1991 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zdravotnej spôsobilosti žiadateľov o prijatie na výkon práce príslušníka colnej správy a organizácii a výkone zdravotníckych služieb v colnej správe 13.09.1991
79/2019 Z. z. Novela vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon 22.03.2019
291/2013 Z. z. Novela vyhlášky 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona 01.10.2013
69/2012 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.03.2012
551/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
504/2011 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
478/2011 Z. z. Vyhláška o kritériách zdravotnej klasifikácie na výkon štátnej služby colníka 01.01.2012
418/2011 Z. z. Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 01.12.2011
389/2011 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov 01.01.2012
r1/c119/2011 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 331/2011 Z. z.
331/2011 Z. z. Zákon o správe daní (daňový poriadok) 01.11.2011
256/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 01.09.2011
192/2011 Z. z. Zákon o súdoch 01.08.2011
588/2009 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 01.01.2010
465/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2009
305/2009 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.09.2009
65/2009 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Azerbajdžanskej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach