Vyhláška č. 736/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 300/2004
Platnosť od 29.12.2004
Účinnosť od 01.07.2013 do30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.

736

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 15. decembra 2004,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Zoznam územných obvodov, zoznam colných úradov a ich sídla sú uvedené v prílohe.

§ 2

Náležitosti úradného záznamu o vykonaní prehliadky osoby

Úradný záznam o vykonaní prehliadky osoby obsahuje

a) miesto a čas vykonania prehliadky osoby,

b) meno, priezvisko a hodnosť colníka,1) ktorý prehliadku osoby vykonal,

c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,2) ak bola prítomná na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),

e) údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),

f) dôvody vykonania prehliadky osoby,

g) uplatnenie výzvy colníka na vydanie tovaru, ktorý podlieha colnému dohľadu, a jej výsledok,

h) údaje o odložení jednotlivých súčastí odevu prehliadanej osoby alebo údaje o nariadení a vykonaní lekárskej prehliadky,

i) údaj o tom, že prehliadaná osoba bola oboznámená s dôvodmi prehliadky a poučená o možnosti podať námietku proti lekárskej prehliadke, ak colník nariadil lekársku prehliadku prehliadanej osoby,

j) námietku prehliadanej osoby proti lekárskej prehliadke, ak prehliadaná osoba podala námietku,

k) výsledok prehliadky osoby vrátane výsledku lekárskej prehliadky, ak je v čase vyhotovenia úradného záznamu k dispozícii,

l) dátum a podpis osôb zúčastnených na prehliadke osoby,

m) iné dôležité skutočnosti, ktoré vyplynuli z prehliadky osoby.

§ 3

Náležitosti zápisnice o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke

Zápisnica o súhlase nezúčastnenej osoby na prehliadke obsahuje

a) miesto a čas vykonania prehliadky osoby,

b) meno, priezvisko a hodnosť colníka, ktorý prehliadku osoby vykoná,

c) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo osobného dokladu prehliadanej osoby, ak sa dajú zistiť,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu nezúčastnenej osoby,

e) údaj o pohlaví osôb podľa písmen b) až d),

f) vyhlásenie o súhlase nezúčastnenej osoby s účasťou na prehliadke osoby uvedenej v písmene c),

g) dátum a podpis osôb uvedených v písmenách b) a d).


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


v z. Vladimír Tvaroška v. r.


Príloha k vyhláške č. 736/2004 Z. z.

Zoznam colných úradov, ich sídla a zoznam územných obvodov

Colný úradSídlo colného úraduÚzemný obvod
Okres
Banská BystricaBanská BystricaBanská Bystrica
Banská Štiavnica
Brezno
Detva
Krupina
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Veľký Krtíš
Zvolen
Žarnovica
Žiar nad Hronom
Okres
BratislavaBratislavaBratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Malacky
Pezinok
Senec
Okres
MichalovceMichalovceMichalovce
Sobrance
Snina
Trebišov
Okres
KošiceKošiceKošice I
Košice II
Košice III
Košice IV
Košice-okolie
Gelnica
Rožňava
Spišská Nová Ves
Okres
NitraNitraNitra
Komárno
Levice
Nové Zámky
Šaľa
Topoľčany
Zlaté Moravce
Okres
PrešovPrešovPrešov
Bardejov
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Sabinov
Stará Ľubovňa
Stropkov
Svidník
Vranov nad Topľou
Okres
TrenčínTrenčínTrenčín
Bánovce nad Bebravou
Ilava
Myjava
Nové Mesto nad Váhom
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Okres
TrnavaTrnavaTrnava
Dunajská Streda
Galanta
Hlohovec
Piešťany
Senica
Skalica
Okres
ŽilinaŽilinaŽilina
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Turčianske Teplice
Tvrdošín

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

2) § 20 ods. 3 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.