Nariadenie vlády č. 153/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla

Čiastka 73/2003
Platnosť od 15.05.2003
Účinnosť od 15.05.2003

153

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 30. apríla 2003,

ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre poľnohospodárske výrobky na účel zavedenia dodatočného cla

Vláda Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 4 zákona č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Počiatočná úroveň objemu dovozov na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2003 pre vybrané poľnohospodárske výrobky je uvedená v prílohe.


§ 2

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 288/2002 Z. z., ktorým sa ustanovuje počiatočná úroveň objemu dovozov pre jednotlivé agropotravinárske komodity na účel zavedenia dodatočného cla na kalendárny rok 2002.

§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 153/2003 Z. z.

ZOZNAM POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV PODĽA ZNAKOV COLNÉHO SADZOBNÍKA

Číselné znaky Počiatočná úroveň
na rok 2003 (t)
Ročná colná kvóta
min. a bežného
prístupu na trh (t)
Colná sadzba (%)
v rámci colnej kvóty
0102 90 72 3234 30,0
0201,
0202
2 173 496 30,0
30,0
0103 92 3 469 8473 25,0
0203 15 942 1302 30,0
ex 0104,
ex 0204
64 159 5,0
20,0
ex 0207 9 658 3 620 24,0
0210 20 90
ex 0210 99
0 550 30,0
24,0
0402 10
0402 21
0402 29
2 563 815 30,0
30,0
35,0
0403 10 11 146 2 374 10,0
ex 0405 1 351 1 014 32,0
ex 0701 90 25 561 13 800 50,0
0806 10 90 1 835 4 015 28,0
1108 11 00
1108 12 00
1108 13 00
2 686 820 53,2
55,6
63,4
1205 10 90
1205 90 00
4133 4 025 20,0
20,0
ex 1206 286 2 020 10,0
1512 11
1512 19
4 455 1 140 18,0
19,0
1514 28 366 1 469 20,0
1517 10
1517 90
18 818 4 260 20,0
10,0
ex 1702 2 151 75 50,0
1902 11
1902 19
1902 20
1902 30
10 471 1 152 12,0
12,0
12,0
10,0
2105 00 4 646 307 11,0
2202 10 38 780 10 160 11,0
2204 20 419 2 850 25,0
2207 10 5 720 820 70,0
2208 60
2208 70
2208 90
10 955 4 590 56,0
56,0
56,0
3505 10 19 493 1 176 52,0
Poznámky: 
ex 0104 - 0104 10 30, 0104 10 80
ex 0204 - 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23, 0204 30, 0204 41, 0204 42, 0204 43
ex 0207 - len pri položkách Gallus domesticus
ex 0210 99 - 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 39, 0210 99 60
ex 0405 - 0405 10 11, 0405 10 19, 0405 10 30, 0405 10 50, 0405 10 90, 0405 20 90, 0405 90 10, 0405 90 90
ex 0701 90 - 0701 90 10, 0701 90 90
ex 0806 10 - 0806 10 90
ex 1206 - 1206 00 91, 1206 00 99
ex 1702 - 1702 30, 1702 40