Vyhláška č. 351/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru

(v znení č. 275/1991 Zb.)

Čiastka 56/1990
Platnosť od 28.08.1990
Účinnosť od 10.07.1991

OBSAH

351

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

zo 14. augusta 1990

o zákaze obchodného vývozu niektorých druhov tovaru

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 56 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


§ 1

Vývoz automobilového benzínu, motorovej nafty, ľahkých a ťažkých vykurovacích olejov možno uskutočňovať len po udelení súhlasu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

§ 2

(1) Vývoz kovového odpadu možno uskutočňovať len po udelení súhlasu Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Kovovým odpadom sa rozumie kovový odpad uvedený v ustanovení § 1 ods. 2 vyhlášky Ministerstva hutníckeho priemyslu a rudných baní č. 106/1960 Zb. o hospodárení s kovovým odpadom v znení vyhlášky č. 103/1981 Zb.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Pancíř v. r.