Vyhláška č. 234/2008 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2008
Platnosť od 27.06.2008
Účinnosť od 01.07.2008 do30.04.2016
Zrušený 161/2016 Z. z.

OBSAH

234

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 18. júna 2008,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z.Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1 a § 32 ods. 2 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 530/2006 Z. z., vyhlášky č. 661/2006 Z. z. a vyhlášky č. 564/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Košice-Šaca, Železiarenská 49“ nahrádzajú slovami „Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko“.

2. V prílohe č. 1 piatom bode sa vypúšťajú slová „pobočka colného úradu Komárno, most pobočka colného úradu Nové Zámky, nácestné stredisko, Komárňanská cesta 13“.

3. V prílohe č. 2 časti A sa za vysvetľujúcu poznámku k odseku 35 tlačiva Hrubá hmotnosť vkladá vysvetľujúca poznámka k odseku 38 tlačiva, ktorá znie:

„Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť

Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.“.

4. V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 49 tlačiva Označenie skladu prvá veta znie:

„Vypĺňa sa pri umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade a pri colne schválenom určení alebo použití spätný vývoz alebo pri colných režimoch, ktoré nasledujú po umiestnení tovaru s predfinancovanou vývoznou náhradou v colnom sklade alebo po colnom režime colné uskladňovanie.“.

5. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 8 tlačiva Príjemca sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:

„Príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na colnom území Spoločenstva, ktorá je zmluvnou stranou obchodnej zmluvy pri dovoze tovaru. Ak zmluvná strana nie je známa v čase podania colného vyhlásenia alebo príjemcom je osoba so sídlom alebo trvalým pobytom mimo colného územia Spoločenstva, uvádza sa adresa určenia na colnom území Spoločenstva.“.

6. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 14 tlačiva Deklarant/zástupca sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru nie je zhodný s osobou deklaranta alebo príjemcu, uvádza sa pod identifikačné číslo deklaranta identifikačné číslo platiteľa dane z pridanej hodnoty.“.

7. V prílohe č. 2 časti B sa za vysvetľujúcu poznámku k odseku 37 tlačiva Režim vkladá vysvetľujúca poznámka k odseku 38 tlačiva, ktorá znie:

„Odsek 38 tlačiva Vlastná hmotnosť

Uvádza sa hmotnosť tovaru v celých kilogramoch, ak je vyššia ako jeden kilogram. Ak je hmotnosť tovaru nižšia ako jeden kilogram, uvádza sa s presnosťou na tri desatinné miesta. Pri zaokrúhľovaní hmotnosti tovaru presahujúcej celý kilogram sa desatinné čísla od 0,001 do 0,499 zaokrúhľujú smerom nadol a desatinné čísla od 0,5 do 0,999 sa zaokrúhľujú smerom nahor.“.

8. V prílohe č. 2 časti B vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 49 tlačiva Označenie skladu prvá veta znie:

„Vypĺňa sa pri colnom režime colné uskladňovanie a pri colných režimoch, ktoré nasledujú po colnom režime colné uskladňovanie.“.

9. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U307 vkladajú kódy U308 a U309, ktoré znejú:

„U308 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. h) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,

U309 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 1 písm. i) zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,“.

10. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) vypúšťa kód U408.

11. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene a) za kód U409 vkladá kód U410, ktorý znie:

„U410 – ak ide o minerálny olej oslobodený od spotrebnej dane podľa § 10 ods. 3 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 609/2007 Z. z.,“.

12. V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

f) kódy používané pri spotrebnej dani z uhlia:

Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, dovážané právnickou osobou alebo fyzickou osobou inou ako koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, výrobcom uhlia alebo obchodníkom s uhlím, na ktorej účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane, a na ktoré je ustanovená sadzba spotrebnej dane v § 18 zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q020 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané koncovým odberateľom uhlia v domácnosti, ktorý nie je daňovým dlžníkom podľa § 22 zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q030 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané výrobcom uhlia, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

Q040 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z., dovážané obchodníkom s uhlím, na ktorého účet bolo predložené colné vyhlásenie na prepustenie uhlia do colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh nenadväzuje oslobodenie od spotrebnej dane,

Q301 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. a) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q302 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. b) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q303 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. c) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q304 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. d) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q305 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. e) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q306 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. f) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q307 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. g) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q308 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. h) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q309 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. i) zákona č. 609/2007 Z. z.,

Q310 – ak ide o uhlie oslobodené od spotrebnej dane podľa § 19 písm. j) zákona č. 609/2007 Z. z.,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

13. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Bratislava v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa vypúšťajú slová „Žabí majer, nácestné stredisko“.

14. V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpci „Textilný tovar a obuv“ sa vypúšťajú slová „Košice-Šaca“ a v stĺpci „Banány“ sa slová „Košice-Šaca“ nahrádzajú slovami „Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.


Ján Počiatek v. r.