Vyhláška č. 182/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla

Čiastka 37/1982
Platnosť od 22.12.1982
Účinnosť od 01.01.1983

OBSAH

182

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 22. decembra 1982,

ktorou sa mení vyhláška č. 70/1982 Zb. o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


Čl. I

V § 1 sa slová „do konca roka 1982“ nahrádzajú slovami „do 30. júna 1983“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1983.


Minister:

Urban v. r.