Oznámenie č. 297/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Európskeho dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín a Dodatkového protokolu k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín

Čiastka 120/2004
Platnosť od 07.05.2004
Redakčná poznámka

Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 29. decembra 2003 na základe článku 8. Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín nadobudol platnosť pre Slovenskú re...

297

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. mája 1962 bol v Štrasburgu prijatý Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín a 1. januára 1983 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín.

V mene Slovenskej republiky dohovor a dodatkový protokol k dohovoru boli podpísané 4. septembra 2002.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom a dodatkovým protokolom k dohovoru uznesením č. 388 zo 4. júla 2003.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval dohovor 23. októbra 2003 a dodatkový protokol k dohovoru ratifikoval 31. októbra 2003. Ratifikačné listiny boli uložené u generálneho tajomníka Rady Európy, depozitára dohovoru a dodatkového protokolu k dohovoru, 28. novembra 2003.

Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín nadobudol platnosť 14. októbra 1962 na základe článku 8 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. decembra 2003 na základe článku 8.

Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na určovanie krvných skupín nadobudol platnosť 1. januára 1985 na základe článku 2 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. decembra 2003 na základe článku 3.

K oznámeniu č. 297/2004 Z. z.

EURÓPSKY DOHOVOR

O VÝMENE REAGENCIÍ NA URČOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN

Vlády signatárskych členských štátov Rady Európy,

berúc do úvahy skutočnosť, že reagencie na určovanie krvných skupín nie sú dostupné v neobmedzených množstvách,

berúc do úvahy skutočnosť, že je nanajvýš žiaduce, aby si členské krajiny v duchu európskej solidarity v prípade potreby navzájom pomáhali pri zabezpečovaní dostatočného množstva týchto reagencií,

berúc do úvahy, že taká vzájomná pomoc je možná iba v prípade, že sa charakter a spôsob používania týchto reagencií na typizáciu krvných skupín podriadi spoločne vypracovaným pravidlám a že sa v tejto oblasti upravia spolu s udelením príslušných výnimiek aj ďalšie možnosti dovozu,

sa dohodli takto:

Článok 1

Na účely tohto dohovoru sa pod pojmom „reagencie na určovanie krvných skupín“ rozumejú reagencie humánneho, zvieracieho, rastlinného a iného pôvodu používané na stanovenie krvných skupín a detekciu skupinových inkompatibilít.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže prostredníctvom vyhlásenia, adresovaného generálnemu tajomníkovi Rady Európy pri podpisovaní tohto dohovoru alebo pri ukladaní ratifikačnej listiny, listiny o schválení alebo pristúpení k nemu, obmedziť aplikáciu tohto dohovoru na reagencie na určovanie krvných skupín humánneho pôvodu. Také vyhlásenia možno prostredníctvom notifikácie adresovanej generálnemu tajomníkovi Rady Európy kedykoľvek stiahnuť.

Článok 2

Zmluvné strany sa zaväzujú, že poskytnú tieto reagencie iným zmluvným stranám, ktoré ich budú súrne potrebovať, za predpokladu, že budú mať dostatočné zásoby pre vlastnú potrebu, pričom si za to budú účtovať len náklady na získanie, spracovanie a dopravu týchto reagencií, a ak to prichádza do úvahy aj náklady na ich kúpenie.

Článok 3

Reagencie na určovanie krvných skupín sa ostatným zmluvným stranám poskytnú pod podmienkou, že sa nepoužijú na účel zisku, že sa budú používať výlučne na zdravotné účely a že sa poskytnú orgánom/inštitúciám určeným vládami príslušných krajín.

Článok 4

Zmluvné strany potvrdia, že sa dodržali všetky ustanovenia, ktoré sú uvedené v protokole k tomuto dohovoru.

Zmluvné strany sa takisto podriadia všetkým pravidlám, ktoré sa v rámci medzinárodnej štandardizácie v tejto oblasti zaviazali dodržiavať.

Všetky dodávky reagencií na určovanie krvných skupín budú sprevádzať certifikáty, potvrdzujúce, že boli pripravené v súlade so špecifikáciami uvedenými v protokole. Certifikát sa vyhotoví na základe vzoru, ktorý je uvedený v prílohe protokolu.

Protokol a jeho prílohy predstavujú administratívne opatrenia a vlády zmluvných strán tohto dohovoru ho môžu novelizovať alebo k nemu pridať dodatky.

Článok 5

Zmluvné strany podniknú všetky potrebné opatrenia, aby reagencie na určovanie krvných skupín, ktoré sa poskytli iným zmluvným stranám, boli oslobodené od cla, daní a iných platieb.

Zmluvné strany takisto podniknú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie rýchlej a čo možno najpriamejšej dodávky týchto reagencií ich prijímateľovi, uvedenému v článku 3 tohto dohovoru.

Článok 6

Zmluvné strany si prostredníctvom generálneho tajomníka Rady Európy vzájomne poskytnú zoznam inštitúcií oprávnených na vydávanie certifikátov, uvedených v článku 4 tohto dohovoru.

Zmluvné strany si poskytnú aj zoznam inštitúcií oprávnených na distribúciu dovezených reagencií na určovanie krvných skupín. Všade, kde to bude možné, by mali byť tieto inštitúcie identické s inštitúciami uvedenými v článku 6 Európskeho dohovoru o výmene terapeutických látok ľudského pôvodu.

Článok 7

Tento dohovor môžu podpísať členské štáty Rady Európy, ktoré sa stanú jeho zmluvnými stranami

a) po jeho podpise bez potreby jeho ratifikácie alebo schválenia,

b) po jeho podpise vyžadujúcom si ratifikáciu alebo schválenie, ktoré bude nasledovať.

Ratifikačné listiny alebo listiny o schválení tohto dohovoru sa uložia u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 8

Tento dohovor nadobudne platnosť jeden mesiac po tom, ako ho traja členovia Rady Európy v súlade s článkom 7 podpíšu bez potreby ratifikácie alebo schválenia, alebo po tom, ako ho ratifikujú alebo schvália.

Pre každý ďalší členský štát Rady Európy, ktorý podpíše dohovor bez potreby jeho ďalšej ratifikácie alebo schválenia alebo ktorý tento dohovor ratifikuje, alebo schváli, nadobudne dohovor platnosť jeden mesiac po dátume podpisu alebo jeden mesiac po uložení ratifikačnej listiny alebo listiny o schválení.

Článok 9

Po tom, ako tento dohovor nadobudne platnosť, môže Výbor ministrov Rady Európy prizvať ktorýkoľvek nečlenský štát, aby k nemu pristúpil. Také pristúpenie nadobudne platnosť jeden mesiac po uložení príslušnej listiny o pristúpení u generálneho tajomníka Rady Európy.

Článok 10

Generálny tajomník Rady Európy bude členské štáty Rady Európy a pristupujúce štáty informovať:

a) o dátume nadobudnutia platnosti tohto dohovoru a o štátoch, ktoré ho podpísali bez výhrad z hľadiska ratifikácie alebo schválenia alebo ktoré ho ratifikovali alebo schválili,

b) o uložení listín o pristúpení, ktoré sa uskutočnilo na základe článku 9,

c) o akomkoľvek vyhlásení alebo oznámení prijatom v súlade s ustanoveniami článku 1 ods. 2,

d) o akomkoľvek oznámení prijatom v súlade s článkom 11 a dátumom nadobudnutia jeho platnosti,

e) o akejkoľvek novelizácii protokolu a jeho prílohy, uskutočnenej na základe článku 4.

Článok 11

Platnosť tohto dohovoru sa stanovuje na dobu neurčitú.

Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže uplatňovanie tohto dohovoru zrušiť; vykoná tak prostredníctvom príslušného vyrozumenia adresovaného s jednoročným predstihom generálnemu tajomníkovi Rady Európy.

Na dôkaz súhlasu s uvedeným textom podpísané vlády, riadne na to oprávnené podpísali tento dohovor.

Dané v Štrasburgu 14. mája 1962 v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia, z ktorých jeden výtlačok bude uložený v archíve Rady Európy, majú rovnakú platnosť. Generálny tajomník Rady Európy odovzdá overené kópie každej podpisujúcej a pristupujúcej vláde.

PROTOKOL K EURÓPSKEMU DOHOVORU O VÝMENE REAGENCIÍ NA URČOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Špecificita

Reagencie na typizáciu krvných skupín1) musia reagovať so všetkými vzorkami krvi obsahujúcimi antigén homologický s protilátkou alebo inou látkou uvedenou na označení týchto chemikálií.

Keď sa reagencia používa spôsobom odporúčaným výrobcom, nesmú byť prítomné a/alebo zjavné nasledujúce faktory alebo javy:

a) hemolytické vlastnosti,

b) protilátky alebo iné látky okrem tých, ktoré sú uvedené na označení,

c) bakteriálne produkty, ktoré by mohli byť zodpovedné za falošne pozitívne alebo falošne negatívne reakcie,

d) pseudoaglutinácia spôsobená vznikom rouleaux,

e) fenomén prozóny.

2. Účinnosť

Titer sa stanovuje pomocou dvojnásobného riedenia sledovanej reagencie v príslušnom médiu. Ku každému riedeniu sa pridá rovnaký objem suspenzie červených krviniek. Titer je obrátená hodnota čísla predstavujúceho najvyššie riedenie séra, pri ktorom sa ešte dostaví reakcia, pričom pri výpočte riedenia sa do celkového objemu nezapočítava objem suspenzie červených krviniek.

V prípade anti-A, anti-B a ďalších reagencií určených pre sklíčkové testy sa avidita vyjadruje ako čas, za ktorý dôjde na sklíčku k aglutinácii.

3. Medzinárodné štandardy a medzinárodné jednotky

Spomedzi reagencií na typizáciu krvných skupín stanovila Medzinárodná zdravotnícka organizácia (WHO) medzinárodné štandardy pre anti-A, anti-B a inkompletný anti-D a v stanovovaní medzinárodných štandardov pre iné reagencie na typizáciu krvi sa pokračuje.

Prípravok medzinárodného štandardu obsahuje podľa definície istý počet medzinárodných jednotiek na mg alebo ml a takáto definícia nezávisí od zistených titrov proti danému prípravku červených krviniek.2)

4. Stabilita a dátum expirácie

Každá z reagencií, ak sa skladuje v podmienkach odporúčaných výrobcom, by si mala zachovať požadované vlastnosti najmenej jeden rok.

Dátum expirácie reagencie v tekutom stave, ktorý sa uvádza na jej označení, nebude presahovať jeden rok odo dňa, keď sa vykonal uspokojivý test účinnosti reagencie. Po opakovaní testu účinnosti možno dátum expirácie predĺžiť o ďalší rok.

Dátum expirácie reagencií v suchom stave tak, ako je uvedený na označení, bude v súlade s výsledkami vyšetrení skúmajúcich jeho stabilitu a bude schválený národným kontrolným orgánom.

5. Uchovávanie

Reagencie na stanovenie krvných skupín možno uchovávať buď v tekutom, alebo v suchom stave. Suché reagencie sa musia uchovávať v sklenenej nádobe, v ktorej boli vysušené a ktorá musí byť zatvorená spôsobom vylučujúcim vnikanie vlhkosti. Takú nádobu treba uchovávať v atmosfére inertného plynu alebo vo vákuu. Vysušená reagencia nesmie stratiť pri skúške pozostávajúcej z ďalšieho vysúšania pod oxidom fosforečným pri tlaku nepresahujúcom 0,02 mm ortuťového stĺpca počas 24 hodín viac ako 0,5 percenta hmotnosti.

Reagencie by sa mali pripravovať za aseptických podmienok a nemali by obsahovať bakteriálnu kontamináciu. V záujme zabránenia pomnoženiu baktérií môžu kompetentné národné orgány rozhodnúť, aby sa – pod podmienkou, že prítomnosť ďalších aditív neovplyvní požiadavky na špecificitu a účinnosť reagencií – do reagencie (alebo do rozpúšťadla dodávaného so suchým preparátom) pridali antiseptiká a/alebo antibiotiká.

Séra ľudského pôvodu používané na stanovenie krvných skupín musia obsahovať najmenej 2,5 mg bielkovinného dusíka na mililiter rekonštituovaného séra.

Reagencie, či už dodané v tekutom stave, alebo po rekonštituovaní, musia byť priehľadné a nesmú obsahovať akýkoľvek sediment, gél alebo voľným okom viditeľné tuhé partikuly.

6. Zafarbenie

Reagencie na typizáciu krvných skupín určené na medzinárodnú výmenu by podľa možnosti nemali byť umelo prifarbované prinajmenšom dovtedy, kým sa v otázke jednoty celého systému nedosiahne medzinárodná dohoda. Akékoľvek pridané farbivo nesmie interferovať so špecificitou reagencie.

7. Distribúcia a objem

Reagencie používané na typizáciu krvných skupín by sa mali distribuovať takým spôsobom a v takých objemoch, aby bolo množstvo reagencie v jednej nádobke dostatočné na to, aby sa okrem stanovovania neznámych vzoriek dali vykonať aj testy s negatívnymi a pozitívnymi červenými krvinkami. Objem reagencie v jednej nádobke by mal byť taký, aby sa v prípade potreby dali vykonať aj príslušné testy na účinnosť popísané v tomto protokole.

8. Záznamy a vzorky

Laboratórium produkujúce dané reagencie by malo viesť písomné záznamy o všetkých krokoch uskutočnených počas prípravy a testovania reagencií na typizáciu krvných skupín. Adekvátne množstvá vzoriek všetkých reagencií by sa mali v takom laboratóriu uchovávať až do chvíle, keď možno oprávnene predpokladať, že daná šarža sa už nepoužíva.

9. Klasifikácia reagencií

Reagencie, používané na určovanie krvných skupín, môžu obsahovať látky ľudského, zvieracieho a rastlinného (alebo anorganického) pôvodu. Niektoré z nich predstavujú vlastnú aktívnu zložku a ostatné slúžia ako prídavné zložky na zvýraznenie aktivity alebo zachovanie stability reagencie.

Z technických dôvodov boli tieto reagencie v závislosti od svojho pôvodu a aktívneho princípu rozdelené do troch kategórií. Neznamená to však, že reagencie ľudského pôvodu obsahujú zložky výlučne ľudského pôvodu alebo že reagencie zvieracieho alebo rastlinného pôvodu nemôžu obsahovať isté zložky ľudského pôvodu.

10. Označovacie etikety, sprievodné letáčiky a certifikáty

Na každú nádobku bude pripevnená etiketa s nápisom v anglickom a francúzskom jazyku vytlačeným čiernym písmom na bielom papieri, obsahujúca nasledujúce informácie:

1. meno a adresu výrobcu;

2. názov reagencie tak, ako je uvedené v hlavičke príslušnej špecifikácie;

3. názov a množstvo antiseptika a/alebo antibiotika, ak je/sú prítomné, resp. zmienka o jeho/ich neprítomnosti;

4. objem alebo v prípade, ak je reagencia v suchom stave, objem a zloženie roztoku potrebného na jeho rekonštitúciu;

5. dátum expirácie;

6. číslo šarže.

Okrem toho bude taká informačná etiketa alebo informačná etiketa škatule, obsahujúcej viacero konečných nádobiek, obsahovať aj nasledujúce informácie:

1. plný názov a adresu výrobcu;

2. názov reagencie, ako je uvedený v hlavičke príslušnej špecifikácie;

3. objem alebo v prípade, že ide o suchý preparát, objem a zloženie roztoku potrebného na rekonštitúciu;

4. dátum posledného testu na účinnosť;

5. dátum expirácie (ak je stanovený);

6. číslo šarže;

7. primeraný opis návodu na použitie odporúčaného výrobcom;

8. podmienky skladovania neotvorených ampuliek a pokyny, ako s nimi zaobchádzať po otvorení;

9. presné zloženie vrátane antiseptika a/alebo antibiotika, ak bolo/boli pridané;

10. vyhlásenie, či výrobok obsahuje, alebo neobsahuje materiál ľudského pôvodu.

Každá zásielka bude sprevádzaná certifikátom tak, ako to stanovuje článok 4 dohovoru alebo príloha tohto protokolu. Príklad takých nálepiek a sprievodných letáčikov je uvedený v tomto protokole.

ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

A. SÉRA NA URČOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN ĽUDSKÉHO PÔVODU

(a) SÉRA ĽUDSKÉHO PÔVODU NA STANOVENIE SKUPÍN A, B A 0

(i) Anti-A sérum (ľudské)

Anti-A sérum pochádza z krvi vybranej skupiny osôb s krvnou skupinou B, ktoré buď boli, alebo neboli imunizované červenými krvinkami skupiny A alebo špecifickou substanciou skupiny A. Anti-A sérum spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén A, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou A a AB vrátane podskupín A1, A2, A1B a A2B a nespôsobuje aglutináciu takých ľudských červených krviniek, ktoré neobsahujú antigén A, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou 0 a B.

Účinnosť

Titrácia

Anti-A sérum sa bude titrovať oddelene suspenziami červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným ekvivalentným referenčným preparátom.

Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-A s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným referenčným preparátom vyznačujúcim sa podobnou aviditou.

(ii) Anti-B sérum (ľudské)

Anti-B sérum pochádza z krvi vybranej skupiny osôb s krvnou skupinou A, ktoré buď boli, alebo neboli imunizované červenými krvinkami skupiny B alebo špecifickou substanciou skupiny B. Anti-B sérum spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén B, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou B a AB, a nespôsobuje aglutináciu takých červených krviniek, ktoré neobsahujú antigén B, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou 0 a A.

Účinnosť

Titrácia

Anti-B sérum sa bude titrovať oddelene suspenziou červených krviniek skupiny B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny B alebo s iným ekvivalentným referenčným preparátom. Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-B s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 01, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným referenčným preparátom vyznačujúcim sa podobnou aviditou.

(iii) Sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) (ľudské)

Sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) pochádza z krvi vybranej skupiny osôb s krvnou skupinou 0, ktoré buď boli, alebo neboli imunizované červenými krvinkami skupiny A a B alebo špecifickou substanciou typu A a B. Sérum anti-A + anti-B (skupina 0) spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén A alebo B, alebo obidva z nich, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou A, vrátane podskupín A1 a A2 a B a AB vrátane podskupín A1B a A2B, a nespôsobuje aglutináciu takých ľudských červených krviniek, ktoré neobsahujú antigén A ani B, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou 0. Spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén Ax (Ay alebo A0, ktoré vo všeobecnosti nie sú aglutinované sérom anti-A získaným od darcov s krvnou skupinou B).

Účinnosť

Titrácia

Sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) sa bude titrovať oddelene suspenziou červených krviniek skupiny A1 a A2 súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným ekvivalentným referenčným preparátom. Bude sa tiež titrovať so suspenziou červených krviniek typu B paralelne s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardom séra na stanovenie skupiny B alebo s iným ekvivalentným referenčným prípravkom.

Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) bude v nezriedenom stave spôsobovať aj ihneď detegovateľnú aglutináciu červených krviniek skupiny Ax (Ay alebo A0).

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek typu A1 a A2, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným preparátom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným referenčným preparátom vyznačujúcim sa podobnou aviditou. Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-A + anti-B (krvná skupina 0) s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek typu B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným referenčným prípravkom vyznačujúcim sa podobnou aviditou. Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-A + anti-B s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny Ax (Ay a A0), v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by sa mali pri teplote medzi 18 oC a 25 oC pozorovať prvé príznaky aglutinácie najneskôr do piatich minút.

(b) SÉRA ĽUDSKÉHO PÔVODU NA STANOVENIE Rh FAKTORA

Séra na stanovenie krvného Rh faktora, bez ohľadu na svoju špecificitu, možno v závislosti od podmienok používaných pri aglutinácii homologických červených krviniek rozdeliť do dvoch skupín. Séra, označované bežne ako „kompletné“, spôsobujú aglutináciu červených krviniek resuspendovaných vo fyziologickom roztoku. Pri iných sérach, označovaných bežne ako „inkompletné“, možno dosiahnuť aglutináciu iba v prítomnosti istých koloidov, ako napríklad hovädzieho sérového albumínu, alebo pomocou iných špeciálnych postupov. Séra by sa mali používať za podmienok špecifikovaných laboratóriom, ktoré ich pripravilo.

Niektoré „inkompletné“ séra budú na sklíčku aglutinovať homologické červené krvinky rozpustené vo vlastnom sére alebo v plazme.

Po zabezpečení dostupnosti Medzinárodného štandardného prípravku bude pravdepodobne potrebné podrobiť revízii požiadavky na účinnosť sér na stanovenie Rh faktora uvedené v nasledujúcom texte.

(i) Sérum anti-D (anti-Rh0) (ľudské)

Sérum anti-D sa získa z krvi jednej osoby alebo viacerých osôb imunizovaných D antigénom Rh systému. Reaguje s ľudskými červenými krvinkami obsahujúcimi D antigén, ale nie s tými ľudskými červenými krvinkami, ktoré tento antigén neobsahujú.

Účinnosť

Titrácia

Titer „kompletného“ anti-D séra voči bunkám CcDee v roztoku obsahujúcom 9 gramov chloridu sodného na liter nesmie byť menší ako 32.

„Inkompletné“ anti-D sérum sa bude titrovať voči červeným krvinkám typu CcDee a paralelne aj voči rekonštituovanému alebo nezriedenému prípravku Medzinárodného štandardu inkompletného anti-D (anti-Rh0), alebo voči inému referenčnému prípravku. Účinnosť séra anti-D nebude menšia ako 32 medzinárodných jednotiek. Okrem reakcie so všetkými červenými krvinkami obsahujúcimi antigén D by malo sérum podľa možnosti reagovať aj s krvinkami obsahujúcimi antigén Du.

Stanovenie avidity

Séra anti-D určené na použitie v teste podľa Diamonda a Abelsona na sklíčku by mali po zmiešaní s rovnakým objemom 40 % až 50 % suspenzie krviniek CcDee viesť pri 40 oC k viditeľnej aglutinácii do 30 sekúnd a po 120 sekundách by mala byť aglutinácia kompletná.

(ii) Sérum anti-C (anti-Rh) (ľudské)

Sérum anti-C je získané z krvi jednej osoby alebo viacerých osôb imunizovaných C antigénom Rh systému. Reaguje s ľudskými červenými krvinkami obsahujúcimi C antigén, ale nie s tými ľudskými červenými krvinkami, ktoré tento antigén neobsahujú. V tejto súvislosti sa predpokladá, že pojem antigén C zahŕňa aj antigén CW.

Väčšina sér typu anti-C požívaných na diagnostické účely obsahuje spoločne s „kompletným“ anti-C aj „inkompletné“ anti-D. Tieto séra sú preto pre antigén C špecifické iba v prípade, ak sú vyšetrované červené krvinky resuspendované v roztoku obsahujúcom v jednom litri 9 gramov chloridu sodného.

Účinnosť

Titrácia

Titer anti-C (či už „kompletného“, alebo „inkompletného“) séra voči bunkám Ccddee by nemal byť menší ako 8.

Stanovenie avidity

Anti-C séra určené na použitie v teste podľa Diamonda a Abelsona na sklíčku (a ktoré nesmú obsahovať stopy anti-D) by mali po zmiešaní s rovnakým objemom suspenzie krviniek Ccddee s objemovou frakciou od 0,4 do 0,5 viesť pri približne 40 oC k viditeľnej aglutinácii do 30 sekúnd a po 120 sekundách by mala byť aglutinácia kompletná.

(iii) Sérum anti-E (anti-Rh) (ľudské)

Sérum anti-E je získané z krvi jednej osoby alebo viacerých osôb imunizovaných E antigénom Rh systému. Reaguje s ľudskými červenými krvinkami obsahujúcimi E antigén.

Učinnosť

Titrácia

Titer anti-E sér (či už „kompletných“, alebo „inkompletných“) voči bunkám ccddEe by nemal byť menší ako 8.

Stanovenie avidity

Anti-E séra určené na použitie v teste podľa Diamonda a Abelsona na sklíčku (a ktoré nesmú obsahovať stopy anti-D) by mali po zmiešaní s rovnakým objemom suspenzie krviniek ccddEe s objemovou frakciou od 0,4 do 0,5 viesť pri približne 40 oC k viditeľnej aglutinácii do 30 sekúnd a po 120 sekundách by mala byť aglutinácia kompletná.

(iv) Sérum anti-D + C (anti-Rh0 Rh) (ľudské)

Sérum anti-D + E (anti-Rh0 Rh) (ľudské)

Séra so špecificitou typu anti-D + C a anti-D + E možno získať priamo z krvi imunizovaných jedincov alebo ich možno pripraviť zmiešaním séra anti-D so sérom anti-C alebo anti-E. V danom sére musia byť v podmienkach uvedených výrobcom aktívne obe protilátky súčasne. Každé sérum musí reagovať so všetkými typmi červených krviniek, ktoré by reagovali s každou z protilátok a ktoré tvoria zložky antiséra, a nesmie reagovať s červenými krvinkami neobsahujúcimi v prípade anti-D + C ani antigén D, ani antigén C a v prípade anti-D + E ani antigén D, ani antigén E. Hodnota titrov by nemala byť nižšia, ako je hodnota udaná pre každú zo zložkových protilátok, ale v prípade séra anti-D C (čo je kombinácia, ktorá je bežná v krvi imunizovaných osôb) je žiaduce, aby titer zložky anti-E nebol nižší ako 8. V prípadoch antisér určených na použitie v teste podľa Diamonda a Abelsona na sklíčkach by aglitunačné časy pre všetky reagujúce typy červených krviniek nemali byť nižšie ako tie, ktoré sú udané pre jednotlivé zložkové protilátky.

B. REAGENCIE INÉHO AKO ĽUDSKÉHO PÔVODU

(a) SÉRA ZVIERACIEHO PÔVODU

(i) Sérum anti-A (zvieracie)

Sérum anti-A je získané z krvi zvierat, ktoré buď boli, alebo neboli imunizované červenými krvinkami skupiny A alebo špecifickou substanciou typu A. Anti-A sérum spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén A, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou A a AB vrátane podskupín A1, A2, A1B a A2B a nespôsobuje aglutináciu takých ľudských červených krviniek, ktoré neobsahujú antigén A, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou 0 a B.

Účinnosť

Titrácia

Sérum anti-A sa bude titrovať oddelene suspenziami červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným prípravkom Medzinárodného štandardu séra na stanovovania krvnej skupiny A alebo s iným ekvivalentným referenčným prípravkom (1). Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-A s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa tento istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovenie krvnej skupiny A alebo s iným referenčným prípravkom vyznačujúcim sa podobnou aviditou.

(ii) Sérum anti-B (zvieracie)

Sérum anti-B je odvodené z krvi zvierat, ktoré buď boli, alebo neboli imunizované červenými krvinkami skupiny B alebo špecifickou substanciou typu B. Sérum anti-B spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigén B, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou B a AB, a nespôsobuje aglutináciu takých ľudských červených krviniek, ktoré neobsahujú antigén B, t. j. takých, ktoré pochádzajú od osôb s krvnou skupinou 0 a A.

Účinnosť

Titrácia

Sérum anti-B sa bude titrovať oddelene suspenziou červených krviniek skupiny B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovovanie krvnej skupiny B alebo s iným ekvivalentným referenčným prípravkom.1) Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku sérum anti-B s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa tento test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovenie krvnej skupiny B alebo s iným referenčným prípravkom vyznačujúcim sa podobnou aviditou.

(iii) Antisérum proti ľudskému globulínu (zvieracie)2)

Antisérum proti ľudskému globulínu určené na použitie v oblasti serológie krvných skupín musí obsahovať aglutinujúce protilátky proti imunoglobulínu IgG a aglutinujúce protilátky voči komplementu. Je získané z krvi zvierat imunizovaných injekciou ľudských sérových proteínov. Musí spôsobiť aglutináciu všetkých ľudských červených krviniek s naviazaným ľudským IgG a/alebo komplementom. Za podmienok uvedených výrobcom nebude aglutinovať ľudské červené krvinky bez naviazaného IgG a/alebo komplementu bez ohľadu na to, do akej krvnej skupiny patria.

Špecificita

Špecificitu antiséra proti ľudskému globulínu určeného na použitie v oblasti sérológie krvných skupín je potrebné testovať pomocou ľudských červených krviniek s naviazanými rozličnými protilátkami, t. j. s červenými krvinkami senzibilizovanými ľudskými inkompletnými protilátkami typu anti-D, anti-K a anti-Fya, červenými krvinkami senzibilizovanými komplement-viažucimi protilátkami typu anti-Lea v prítomnosti čerstvého ľudského séra a červenými krvinkami senzibilizovanými takzvanými „inkompletnými chladovými protilátkami“, ďalej červenými krvinkami senzibilizovanými ľudským IgG a nakoniec 10 rozličnými vzorkami nepokrytých ľudských červených krviniek s prítomnosťou a bez prítomnosti antigénov A a B.

Účinnosť

Titrácia

Antisérum proti ľudskému globulínu tak, ako je dodané, alebo po zriedení odporučenom na etikete bude spôsobovať silnú aglutináciu ľudských červených krviniek pokrytých ľudským inkompletným antisérom typu anti-D, ktorého titer voči D-pozitívnym krvinkám je 4 (alebo nižší), pričom titrácia sa vykonáva pomocou metódy náhrady albumínu. Pri rovnakom riedení bude toto antisérum aglutinovať aj K-pozitívne ľudské červené krvinky senzibilizované vybranými slabými protilátkami typu anti-K a Fya pozitívne červené krvinky senzibilizované vybranými slabými protilátkami typu anti-Fya.

Pri rovnakom i pri inom riedení uvedenom na etikete bude spôsobovať aglutináciu ľudských červených krviniek senzibilizovaných slabými komplement-viažucimi inkompletnými protilátkami typu anti-Lea v prítomnosti čerstvo pripraveného séra.

Pre klinické použitie je žiaduce, aby bolo naviazanie všetkých typov inkompletných protilátok detekovateľné pomocou jediného riedenia antiséra proti ľudskému globulínu.

(b) REAGENCIE NA URČOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN RASTLINNÉHO PÔVODU

(i) Reagencie na stanovovanie krvných skupín typu anti-A (rastlinného pôvodu)

Reagencia typu anti-A sa pripravuje pomocou extrakcie zo semien alebo z častí vhodnej rastliny, po ktorej nasleduje v prípade potreby ďalšia purifikácia. Reagencia typu anti-A spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigény A, t. j. tie, ktoré sú prítomné v krvi skupiny A a AB, vrátane podskupín A1, A2, A1B a A2B, a nespôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek, ktoré antigény A neobsahujú, t. j. patriacich do krvných skupín 0 a B.

Účinnosť

Titrácia

Reagencia typu anti-A sa bude titrovať oddelene suspenziami červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným prípravkom medzinárodného štandardu séra na stanovenie krvnej skupiny A, alebo s iným ekvivalentným referenčným prípravkom.1) Potencia séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku reagencia typu anti-A s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny A1, A2 a A2B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovenie krvnej skupiny A, alebo s iným referenčným prípravkom vyznačujúcim sa podobnou aviditou.

(ii) Reagencie na stanovenie krvnej skupiny typu anti-B (rastlinného pôvodu)

Reagencia typu anti-B sa pripravuje pomocou extrakcie zo semien alebo z iných častí vhodnej rastliny, po ktorej nasleduje v prípade potreby ďalšia purifikácia. Reagencia typu anti-B spôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek obsahujúcich antigény B, t. j. tie, ktoré sú prítomné v krvi skupiny B a AB, a nespôsobuje aglutináciu ľudských červených krviniek, ktoré antigény B neobsahujú, t. j. patriacich do krvných skupín 0 a A.

Účinnosť

Titrácia

Reagencia typu anti-B sa bude titrovať oddelene suspenziami červených krviniek skupiny B súčasne s rekonštituovaným, ale nezriedeným prípravkom Medzinárodného štandardu séra na stanovenie krvnej skupiny B alebo s iným ekvivalentným referenčným prípravkom.3) Účinnosť séra nebude ani v jednom prípade nižšia ako 64 Medzinárodných jednotiek na mililiter.

Stanovenie avidity

Ak sa zmieša na sklíčku reagencia typu anti-B s rovnakým objemom suspenzie červených krviniek skupiny B, v ktorej sa objemový podiel krviniek pohybuje od 0,05 po 0,1, potom by k aglutinácii každej zo suspenzií nemalo dôjsť neskôr ako za dvojnásobok času, ako keď sa ten istý test vykoná s rekonštituovaným, ale nezriedeným Medzinárodným štandardným prípravkom séra na stanovenie krvnej skupiny B, alebo s iným referenčným prípravkom vyznačujúcim sa ekvivalentnou aviditou.

PRÍKLADY ETIKIET

RADA EURÓPY

Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín

Vzor 01

PRÍKLADY INFORMAČNÉHO LETÁČIKA

RADA EURÓPY

Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín

1. Centrálne transfúzne laboratórium, Hlavná ul. č. 1, Metropolis, kdekoľvek

2. Anti-E (anti-Rh) sérum (ľudské)

3. 10 ml

4. Dátum posledného testovania: 30. mája 1961

5. Dátum expirácie: 30. mája 1962

6. Č. 5432

7. Červené krvinky, ktoré budú testované, sa raz alebo viackrát premyjú roztokom chloridu sodného (9 g NaCl na 1 liter). Suspenzia erytrocytov s objemovou frakciou približne 0,03 sa pripraví zmiešaním jedného objemu alebo kvapky sedimentu erytrocytov s 30 objemami, alebo s kvapkami izotonického roztoku NaCl. Po nadobudnutí istých skúseností je možné hustotu suspenzie posúdiť aj voľným okom. Pomocou pasteurovej pipety sa do aglutinačnej skúmavky (6 mm x 30 mm) prenesie kvapka séra a podobným spôsobom sa k nej pridá suspenzia červených krviniek. (Po nadobudnutí istých skúseností je možné dosiahnuť úspornosť stanovenia tak, že sa budú objemy séra aj suspenzie nanášať pomocou pipety s označeným objemom 10 ml.) Obsah skúmavky sa premieša a nechá sa inkubovať 2 hodiny pri teplote 37 oC. Potom sa obsah skúmavky opatrne prenesie na mikroskopické sklíčko a jemne sa po ňom rozotrie. V prípade, že aglutináciu nemožno jednoznačne rozoznať voľným okom, jej prítomnosť a rozsah sa overia pod mikroskopom.

8. Skladovať pri teplote –20 oC alebo nižšej. Ak sa bude roztok používať aj po dni jeho otvorenia, treba k nemu pridať 0,1 ml roztoku azidu sodného s koncentráciou 100 gramov NaN3 na liter.

9. Ľudské anti-E (anti-Rh) sérum: 5 ml, roztok hovädzieho sérového albumínu (300g/liter): 5 ml.

10. Tento produkt obsahuje materiál ľudského pôvodu.

PRÍLOHA K PROTOKOLU

RADA EURÓPY

Európsky dohovor o výmene reagencií na určovanie krvných skupín

Certifikát

(článok 4)

Vzor 02

DODATKOVÝ PROTOKOL K EURÓPSKEMU DOHOVORU O VÝMENE REAGENCIÍ NA URČOVANIE KRVNÝCH SKUPÍN

Členské štáty Rady Európy, zmluvné strany Európskeho dohovoru zo 14. mája 1962 o výmene reagencií na určovanie krvných skupín (ďalej len „dohovor“),

majúc na zreteli ustanovenie článku 5 ods. 1 dohovoru, podľa ktorého „Zmluvné strany podniknú všetky potrebné opatrenia, aby oslobodili reagencie na určovanie krvných skupín, ktoré im dajú k dispozícii iné strany, od všetkých dovozných platieb“,

majúc na zreteli skutočnosť, že ak sa to týka členských štátov Európskeho hospodárskeho spoločenstva, záväzok poskytnúť toto oslobodenie spadá do kompetencie Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ktoré disponuje potrebnými právomocami v tomto smere, ktoré mu priznáva zmluva, ktorou bolo založené,

a preto s ohľadom na to, že na účely implementácie článku 5 ods. 1 dohovoru je nevyhnutné, aby sa Európske hospodárske spoločenstvo stalo zmluvnou stranou dohovoru,

dohodli sa takto:

Článok 1

Európske hospodárske spoločenstvo sa môže stať zmluvnou stranou dohovoru podpísaním tohto dohovoru. Vo vzťahu k Európskemu hospodárskemu spoločenstvu tento dohovor nadobudne účinnosť prvý deň mesiaca nasledujúceho po jeho podpise.

Článok 2

1. Tento dodatkový protokol bude predložený na prijatie zmluvným stranám dohovoru. Platnosť nadobudne prvý deň mesiaca nasledujúceho po tom, ako posledná zmluvná strana uloží listinu o prijatí u generálneho tajomníka Rady Európy.

2. Ak však žiadna zo zmluvných strán neoznámi námietku proti nadobudnutiu platnosti, tento dodatkový protokol nadobudne platnosť po uplynutí dvoch rokov odo dňa, keď bol predložený na prijatie. Ak bude oznámená takáto námietka, uplatní sa odsek 1 tohto článku.

Článok 3

Tento dodatkový protokol bude odo dňa nadobudnutia platnosti tvoriť neoddeliteľnú súčasť dohovoru. Od tohto dátumu sa nebude môcť žiadny štát stať zmluvnou stranou dohovoru bez toho, aby sa súčasne nestal zmluvnou stranou dodatkového protokolu.

Článok 4

Generálny tajomník Rady Európy upovedomí členské štáty Rady Európy, všetky štáty, ktoré pristúpili k dohovoru, a Európske hospodárske spoločenstvo o všetkých prijatiach a námietkach podľa článku 2 a o dátume nadobudnutia platnosti tohto dodatkového protokolu podľa článku 2.

Generálny tajomník tiež upovedomí Európske hospodárske spoločenstvo o všetkých aktoch, oznámeniach a korešpondencii vzťahujúcich sa na dohovor.

Dané v Štrasburgu 29. septembra 1982 v anglickom a vo francúzskom jazyku a predložené na prijatie od 1. januára 1983. Obe znenia majú rovnakú platnosť a budú uložené po jednej kópii v archíve Rady Európy. Generálny tajomník Rady Európy doručí overené kópie všetkým členským štátom Rady Európy, všetkým štátom vyzvaným na pristúpenie k dohovoru a Európskemu hospodárskemu spoločenstvu.

Anglické znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) V čase schvaľovania tejto verzie protokolu a príloh k nemu ho predstavitelia chápali tak, že pod pojmom „krvné inkompatibility“ v jeho anglickej verzii sa mysleli „inkompatibility v antigénnych systémoch erytrocytov“.

2) Účinnosť reagencií na typizáciu krvných skupín sa pre väčšinu z nich vyjadruje ako aglutinačný titer, pozorovaný v sérii riedení voči suspenzii červených krviniek. Titer je daný posledným (najvyšším) riedením reagencie, pri ktorom nastáva ešte mikroskopicky pozorovateľná aglutinácia.
Účinnosť reagencií na typizáciu erytrocytových antigénov, pre ktoré existujú prípravky medzinárodných štandardov (v súčasnosti ide o anti-A, anti-B a inkompletný anti-D), možno vyjadriť v medzinárodných jednotkách (*) na základe titrácie neznámej reagencie, ktorej výsledok sa porovná s medzinárodným štandardom alebo s domácim subštandardom.
Prípravky medzinárodných štandardov reagencií na typizáciu krvných skupín sa dodávajú v ampulkách obsahujúcich vysušené ľudské sérum. Po rekonštitúcii (rozpustení v 1 ml diluentu) anti-A a anti-B obsahujú podľa definície 256 medzinárodných jednotiek na ml. Zadarmo sú dostupné z Medzinárodného laboratória pre biologické štandardy WHO, Statens Seruminstitut, Kodaň, Dánsko.
V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklad porovnávacej titrácie štandardu anti-A séra (S) a „neznámej“ anti-A reagencie (U) voči suspenzii červených krviniek A1 a A2B.
Sérum S Reagencia U Sérum S Reagencia U
A1 krvinky 1 : 512 1 : 128 256 64
A2 B krvinky 1 : 32 1 : 16 256 128
titre (namerané) titre (namerané) jednotky
(podľa definície)
jednotky
(v porovnaní)
(*) Pozri Bull. Wld. Org. 1954, 10, 937, 941 – 1950, 3, 301.

1) Prípravok medzinárodného štandardu je ľudského pôvodu, ekvivalentný referenčný prípravok, ak sa použije, môže byť ľudského alebo iného ako ľudského pôvodu.

2) Coombs, R. R. A., Mourant, A. E. a Race, R. R. (1945), Lancet, jii 5.
Coombs, R. R. A., Mourant, A. E. a Race, R. R. (1945), Brit. J. Exp. Path, 26, 255.

3) Prípravok medzinárodného štandardu je ľudského pôvodu, ekvivalentný referenčný prípravok, ak sa použije, môže byť ľudského alebo iného ako ľudského pôvodu.