Oznámenie č. 252/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu

Čiastka 115/2007
Platnosť od 08.06.2007 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 435/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

252

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo

výnos z 29. mája 2007 č. SEOPMVL-104-81/2007-OdL o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu.

Výnosom sa ustanovuje rozsah a podmienky na poskytovanie dotácií na výskum a vývoj zameraný na zabezpečenie obrany štátu z rozpočtovej kapitoly ministerstva.

Výnos nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Výnos bude uverejnený v čiastke 43/2007 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.