Vyhláška č. 103/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 23/1987
Platnosť od 16.12.1987 do29.04.2002
Účinnosť od 31.12.1987 do29.04.2002
Zrušený 296/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť dňom podpisu.

103

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 29. októbra 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 29. apríla 1987 bola v Kábule podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 11 dňom podpisu. Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva z 30. novembra 1978, vyhlásená č. 136/1980 Zb.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky

v súlade so zásadami Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou, podpísanej 24. júna 1981 v Prahe,

vedené prianím rozšíriť a upevniť priateľské vzťahy medzi oboma štátmi a prehĺbiť spoluprácu v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

vychádzajúc zo skúseností získaných pri vykonávaní Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej 30. novembra 1978 v Kábule, rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotníckej výchovy a skúseností s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území, a na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle jej druhá zmluvná strana príslušné materiály z týchto akcií.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch štátov.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotnej starostlivosti, ako aj informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich štátoch.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdium určitých druhov chorôb;

3. budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane formy odmieňania budú dohodnuté v osobitných dojednaniach medzi príslušnými organizáciami oboch štátov.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorých občanov druhej zmluvnej strany za podmienok dohodnutých v plánoch spolupráce dojednávaných podľa článku 10 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu bezplatne nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 10

Zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia konkrétne plány spolupráce, ktoré budú obsahovať finančné a organizačné podmienky tejto spolupráce, ako aj jej rozsah.

Článok 11

1. Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu.

2. Uvedeným dňom stráca platnosť Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Afganskej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísaná 30. novembra 1978 v Kábule.

Článok 12

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Dohoda sa môže doplniť alebo zmeniť výhradne s písomným súhlasom oboch zmluvných strán.

Dané v Kábule 29. apríla 1987 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom jazyku a v jazyku dari, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za vládu

Afganskej demokratickej republiky:

Abdal Vakíl v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.