Nariadenie vlády č. 489/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely

Čiastka 207/2003
Platnosť od 29.11.2003 do31.01.2009
Účinnosť od 01.12.2003 do31.01.2009
Zrušený 23/2009 Z. z.

OBSAH

489

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 19. novembra 2003,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 289/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na pokusné účely alebo iné vedecké účely sa mení takto:

1. V § 1 odsek 2 znie:

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat v prípadoch, keď sa zvieratá používajú na pokusné účely alebo na iné vedecké účely, s cieľom predchádzať nepriaznivým vplyvom na tvorbu a fungovanie spoločného trhu, najmä narúšaniu hospodárskej súťaže alebo vytváraniu prekážok v obchode.“.

2. V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „projektu“ a slová „v ktorom“ sa nahrádzajú slovami „v ktorej“.

3. V § 7 ods. 3 sa slovo „regionálnu“ nahrádza slovom „krajskú“.

4. Nadpis § 8 znie: „Požiadavky na oprávnenú osobu“.

5. V § 8 odsek 1 znie:

(1) Vykonávať pokus, podieľať sa na pokuse, dohliadať na vykonávanie pokusu, zodpovedať za starostlivosť o zvieratá a vykonávať kontrolu prevádzkovania pokusu môže len oprávnená osoba, ktorá musí byť dostatočne vzdelaná a pravidelne školená, musí byť zvlášť poučená v príslušnej vednej disciplíne, v ktorej sa pokus vykonáva, musí byť zručná v manipulácii so zvieratami a v poskytovaní starostlivosti pokusným zvieratám a musí mať úroveň školenia dostatočnú na vykonanie jej povinností.“.

6. V § 12 ods. 1 sa slovo „regionálna“ nahrádza slovom „krajská“.

7. V § 16 ods. 1 sa slovo „regionálna“ nahrádza slovom „krajská“.

8. V § 18 ods. 5 druhej vete sa za slová „odchytených z voľnej prírody“ vypúšťa čiarka a vkladajú sa slová „iných ako psov a mačiek,“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.