Oznámenie č. 255/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Čiastka 111/2005
Platnosť od 18.06.2005
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 2005 na základe článku 11 ods. 1.

255

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. novembra 2004 bola vo Varšave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 25. mája 2005 na základe článku 11 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody o priamej vedeckotechnickej spolupráci medzi Štátnou komisiou pre vedecký, technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Ministerstvom pre vedu, vysoké školstvo a techniku Poľskej ľudovej republiky (Varšava 13. apríla 1984).

K oznámeniu č. 255/2005 Z. z.

DOHODA

MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU POĽSKEJ REPUBLIKY O VEDECKO-TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI

Vláda Slovenskej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

oceňujúc dôležitosť medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a techniky pre rozvoj národných ekonomík a prosperitu obidvoch krajín,

vedené želaním podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy a techniky na základe rovnosti a vzájomného prospechu,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú rozvíjať a podporovať spoluprácu v oblasti vedy a techniky podľa ustanovení tejto dohody.

2. Zmluvné strany budú podporovať vedecko-technickú spoluprácu prostredníctvom priamych kontaktov medzi vedeckými pracoviskami vrátane vysokých škôl, výskumných a vývojových inštitúcií a vedeckých spoločností obidvoch krajín.

3. Zmluvné strany budú v maximálnej možnej miere podporovať spoluprácu v oblasti výskumu a techniky medzi podnikmi.

Článok 2

Vedecko-technická spolupráca bude podľa tejto dohody zahŕňať

a) spoločné vedecké a technické, výskumné a vývojové projekty,

b) výmenu vedcov, odborníkov, výskumných pracovníkov a expertov,

c) výmenu vedeckých a technických informácií, dokumentácie, ako aj laboratórnych vzoriek a prístrojov potrebných na spoluprácu,

d) spoločné vedecké konferencie, sympóziá, pracovné schôdzky, iné stretnutia a výstavy,

e) iné formy spolupráce, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

Článok 3

1. Na účely vykonávania tejto dohody sa zriadi Zmiešaná komisia pre vedecko-technickú spoluprácu (ďalej len „zmiešaná komisia“), ktorá bude zložená z rovnakého počtu predstaviteľov orgánov zodpovedných za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12.

2. Zmiešaná komisia sa bude stretávať najmenej raz za rok striedavo v Slovenskej republike a v Poľskej republike v spoločne dohodnutých termínoch, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Zmiešaná komisia na svojom prvom zasadnutí vypracuje pravidlá svojej práce tak, aby zabezpečila jej efektívne fungovanie.

Článok 4

Úlohami zmiešanej komisie bude:

a) dohodnutie oblastí spolupráce,

b) vytváranie priaznivých podmienok na vykonávanie tejto dohody,

c) uľahčovanie a podporovanie vykonávania spoločných projektov a programov,

d) výmena skúseností vyplývajúcich z dvojstrannej vedecko-technickej spolupráce a posudzovanie návrhov na ďalší rozvoj tejto spolupráce,

e) prerokovanie vykonávacích programov a dohoda o vykonávacích programoch,

f) vypracovanie protokolov prezentujúcich výsledky vedecko-technickej spolupráce na základe tejto dohody.

Článok 5

Výdavky spôsobené výmenou pracovníkov podľa článku 2 písm. b) tejto dohody, vyplývajúce z realizácie programov a projektov, sa budú hradiť takto, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak:

a) vysielajúca zmluvná strana uhradí náklady na dopravu medzi hlavnými mestami oboch krajín, alebo ak je to výhodnejšie, tak medzi sídlami vysielajúcej a prijímajúcej organizácie,

b) prijímajúca zmluvná strana uhradí ubytovacie, stravovacie a miestne cestovné náklady na svojom území, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie programov a projektov.

Článok 6

Osoby spolupracujúce na vykonávaní tejto dohody, ako aj osoby uvedené v článku 8 tejto dohody sú povinné dodržiavať vnútroštátne právne predpisy krajiny prijímajúcej zmluvnej strany.

Článok 7

1. Využitie duševného vlastníctva vzniknutého na základe činností spolupráce v rámci tejto dohody bude jednotlivo v každom prípade dohodnuté spolupracujúcimi organizáciami, ktoré zabezpečia jeho primeranú a účinnú ochranu podľa medzinárodných dohôd týkajúcich sa práv duševného vlastníctva, a tiež v súlade s legislatívou krajiny, kde vlastnícke právo vznikne.

2. Vedecké a technické informácie odvodené zo spolupráce v rámci tejto dohody budú vlastníctvom spolupracujúcich inštitúcií. Tieto informácie sa nemôžu poskytnúť tretej strane, ak sa spolupracujúce inštitúcie nedohodnú písomne inak.

Článok 8

Vedci, experti a inštitúcie tretích krajín alebo medzinárodných organizácií môžu byť po súhlase spolupracujúcich inštitúcií pozvaní na účasť na projektoch a programoch vykonávaných na základe tejto dohody. Náklady tejto participácie budú hradiť zúčastnené inštitúcie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, ak sa orgány zodpovedné za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12 nedohodnú písomne inak.

Článok 9

1. Ustanovenia tejto dohody sa môžu meniť a dopĺňať iba po súhlase obidvoch zmluvných strán. Zmeny a doplnky treba vykonať písomne.

2. Akékoľvek spory týkajúce sa interpretácie alebo vykonávania tejto dohody sa budú urovnávať prostredníctvom konzultácií v rámci zmiešanej komisie alebo orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody podľa článku 12.

Článok 10

Táto dohoda sa nedotýka práv a povinností obidvoch zmluvných strán vyplývajúcich z iných medzinárodných dohôd uzavretých ktoroukoľvek zmluvnou stranou alebo ktorých sú zmluvné strany účastníkom.

Článok 11

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán, čo sa oznámi výmenou nót. Táto dohoda nadobudne platnosť tridsať dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej strane.

3. Skončenie platnosti tejto dohody nepreruší realizáciu projektov alebo programov realizovaných v jej rámci a neskončených v čase skončenia platnosti tejto dohody.

4. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa končí platnosť Dohody o priamej vedeckotechnickej spolupráci medzi Štátnou komisiou pre vedecký, technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky a Ministerstvom pre vedu, vysoké školstvo a techniku Poľskej ľudovej republiky podpísanej vo Varšave 13. apríla 1984.

Článok 12

Orgánmi zodpovednými za vykonávanie tejto dohody sú: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Minister vedeckého výskumu a informačných technológií Poľskej republiky.

Dané vo Varšave 18. novembra 2004 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom, poľskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Martin Fronc v. r.

Za vládu

Poľskej republiky:

Michal Kleiber v. r.