Oznámenie č. 354/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja

Čiastka 154/2003
Platnosť od 14.08.2003 do30.06.2005
Zrušený 172/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2003

354

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 3 ods. 3 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike

výnos z 5. augusta 2003 č. 1055/2003-11 o odboroch výskumu a vývoja a číselníku odborov výskumu a vývoja.

Výnos upravuje podrobnosti o sústave odborov výskumu a vývoja, ako aj číselník odborov výskumu a vývoja používaný v informačných systémoch.

Výnos nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 7-8/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.