Vyhláška č. 71/1987 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Čiastka 16/1987
Platnosť od 28.08.1987 do27.10.2005
Účinnosť od 12.09.1987 do27.10.2005
Zrušený 514/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 28. apríla 1986.

71

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 18. júna 1987

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Dňa 12. mája 1982 bola v Mapute podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 28. apríla 1986.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mozambickej ľudovej republiky

vedené prianím rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu medzi svojimi krajinami v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k upevneniu stykov založených na zásadách rovnosti, vzájomnej výhodnosti a nevmiešavania sa do vnútorných záležitostí, ktoré už medzi oboma krajinami a ich ľuďom existujú,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať spoluprácu a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied tak, aby táto spolupráca prispievala k stálemu zlepšovaniu zdravotného stavu ľudu oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany si budú vymieňať skúsenosti získané v organizácii a riadení zdravotníctva, najmä skúsenosti na úseku liečebno-preventívnej starostlivosti, hygienickej a protiepidemickej služby, zdravotnej výchovy a skúsenosti s používaním lekárskych nástrojov, prístrojov a liekov a budú skúmať možnosť spolupráce v oblasti farmaceutického priemyslu.

Článok 3

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o kongresoch a sympóziách s medzinárodnou účasťou týkajúcich sa otázok zdravotníctva a lekárskych vied, ktoré sa budú konať na ich území, a na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle jej druhá zmluvná strana príslušné materiály z týchto akcií.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať a rozširovať spoluprácu a výmenu skúseností medzi výskumnými ústavmi, zdravotníckymi školami a inými zdravotníckymi inštitúciami a zariadeniami oboch krajín.

Článok 5

Príslušné orgány zmluvných strán si budú vymieňať zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti, ako aj informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy.

Článok 6

Príslušné orgány a inštitúcie zmluvných strán si budú za účelom spoločného boja proti prenosným chorobám vymieňať skúsenosti o prevencii, diagnostike a liečení týchto chorôb a zasielať si prehľady o epidemiologickej situácii vo svojich krajinách.

Článok 7

Zmluvné strany budú spolupracovať v oblasti odbornej výchovy zdravotníckych pracovníkov tým, že:

1. na žiadosť jednej zo zmluvných strán bude druhá zmluvná strana vysielať svojich odborníkov na školenie zdravotníckych pracovníkov alebo umožní zdravotníckym pracovníkom druhej zmluvnej strany školenie vo svojich zariadeniach;

2. budú podporovať výmenu lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na študijné pobyty alebo im umožnia postgraduálne štúdium v určitom špeciálnom odbore a štúdiu určitých druhov chorôb;

3. budú podporovať výmenu pedagogických skúseností v oblasti zdravotníctva.

Článok 8

Zmluvné strany budú spolupracovať pri technickej pomoci v oblasti zdravotníctva tým, že budú na žiadosť jednej zmluvnej strany umožňovať vysielanie a prijímanie zdravotníckych pracovníkov druhej zmluvnej strany. Rozsah a podmienky včítane formy odmieňania budú dohodnuté v osobitných dojednaniach medzi príslušnými organizáciami oboch krajín.

Článok 9

1. Zmluvné strany budú umožňovať na žiadosť druhej zmluvnej strany ústavné liečenie vo svojich zdravotníckych zariadeniach chorých občanov druhej zmluvnej strany za podmienok určených v plánoch spolupráce dojednávaných podľa čl. 10 tejto Dohody.

2. Každá zmluvná strana poskytne v prípade akútneho ochorenia alebo úrazu nevyhnutnú lekársku starostlivosť občanom druhej zmluvnej strany, ktorí sa prechodne nachádzajú na jej území.

Článok 10

Zmluvné strany dojednajú na vykonávanie tejto Dohody na určité časové obdobia plány spolupráce, ktoré budú tiež obsahovať rozsah a finančné podmienky spolupráce.

Článok 11

Náklady spojené s vykonávaním tejto Dohody sa budú uhrádzať podľa týchto zásad:

1. zoznamy lekárskej literatúry a filmov o zdravotníckej starostlivosti a informatívne materiály z oblasti zdravotnej výchovy sa budú vymieňať bezplatne;

2. náklady spojené s vysielaním a pobytom lekárskych a iných zdravotníckych pracovníkov na území druhej zmluvnej strany podľa čl. 7 ods. 1 a 2 budú určené v plánoch spolupráce dojednávaných podľa čl. 10 alebo v osobitných dojednaniach dohodnutých podľa čl. 8 tejto Dohody;

3. nevyhnutné liečenie pri akútnom ochorení alebo úraze občanov podľa čl. 9 ods. 2 tejto Dohody sa bude poskytovať bezplatne.

Článok 12

Vzájomné vyúčtovanie nákladov podľa čl. 11 tejto Dohody sa bude vykonávať prostredníctvom štátnych bánk krajín zmluvných strán na základe platnej obchodnej a platobnej dohody medzi krajinami zmluvných strán.

Článok 13

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov krajín zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení. Bude sa však dočasne vykonávať odo dňa podpisu.

Článok 14

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie päť rokov a bude sa predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobie, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie v lehote najmenej šesť mesiacov pred uplynutím príslušného obdobia platnosti.

Táto Dohoda môže byť doplnená alebo zmenená na základe písomného súhlasu oboch zmluvných strán.

Dané v Mapute 12. 5. 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. J. Prokopec v. r.

minister zdravotníctva ČSR

Za vládu

Mozambickej ľudovej republiky:

MUDr. P.M. Mocumbi v. r.

minister zdravotníctva Mozambickej ľudovej republiky

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.