Oznámenie č. 259/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy a techniky

Čiastka 128/2003
Platnosť od 25.07.2003 do30.06.2005
Zrušený 172/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.

259

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

výnos zo 7. júla 2003 č. 5761/2003-4, ktorým sa upravujú podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri podpore vedy a techniky.

Výnos upravuje podrobnosti hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu pri financovaní úloh výskumu a vývoja v rámci podpory vedy a techniky.

Výnos nadobúda účinnosť 1. augusta 2003.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 14/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.