Oznámenie č. 198/2009 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 74/2009
Platnosť od 29.05.2009
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1.

198

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2007 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť 12. júna 2008 v súlade s článkom 10 ods. 1.

K oznámeniu č. 198/2009 Z. z.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojených štátov amerických (ďalej len „zmluvné strany“)

s presvedčením, že medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a techniky posilní priateľstvo a porozumenie medzi ich národmi a umožní rozvoj vedy a techniky na prospech obidvoch krajín, ako aj celého ľudstva,

s ohľadom na úspešnú vedecko-technickú spoluprácu, ktorá sa rozvinula medzi týmito dvomi krajinami na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci podpísanou 12. septembra 2000 vo Washingtone, ktorá nadobudla platnosť 24. októbra 2000, a

s prianím vybudovať dynamickú a efektívnu medzinárodnú spoluprácu medzi širokým spektrom vedeckých organizácií a jednotlivými vedeckými pracovníkmi v oboch krajinách,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú rozvíjať, podporovať a umožňovať vedecko-technickú spoluprácu medzi oboma krajinami založenú na spoločnej zodpovednosti a spravodlivom prispievaní a prínose v miere zodpovedajúcej potenciálu a zdrojom každej zo zmluvných strán v oblasti vedy, techniky a technológie. Táto spolupráca môže zahŕňať základný výskum, aplikovaný výskum, obchodné, vývojové a inovačné činnosti.

2. Spoločné aktivity v rámci tejto dohody sa môžu uskutočňovať vo forme koordinovaných programov a spoločných výskumných projektov, spoločných vedeckých seminárov, konferencií a sympózií; výmeny vedecko-technických informácií a dokumentácie, výmeny vedeckých pracovníkov, odborníkov a výskumných pracovníkov, výmeny alebo spoločného využívania zariadení alebo materiálov a v ďalších formách vedecko-technickej spolupráce.

3. Prioritu budú mať spoločné aktivity, ktoré môžu podporovať spoločné vedecko-technické ciele; rozvíjať partnerské vzťahy medzi štátnymi a súkromnými výskumnými inštitúciami a priemyslom a zapájať vedecké subjekty do riešenia takých otázok, ako je podpora vedecky podloženého rozhodovania, ochrana životného prostredia a biodiverzity, energetika, informačné technológie, vesmír, globálne monitorovanie, HIV/AIDS a ďalšie zdravotné problémy, vedecko-technické vzdelávanie, technika, trvale udržateľný rozvoj, pôdohospodárstvo a starostlivosť o krajinu, prírodné zdroje, ľudská výživa, bezpečnosť potravín, genetika a genetické inžinierstvo, biotechnológie a zlepšovanie vedeckých základov pre zásady a vnútroštátne právne predpisy vzťahujúce sa na oblasť obchodu.

Článok 2

Vedecko-technická spolupráca vykonávaná na základe tejto dohody bude v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán a bude závislá od dostupnosti ľudských zdrojov a vyhradených finančných prostriedkov zmluvných strán.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať a napomáhať rozvoj priamych kontaktov a spolupráce medzi štátnymi inštitúciami, vysokými školami, výskumnými inštitúciami, spoločnosťami súkromného sektora a inými subjektmi oboch krajín.

2. Štátne inštitúcie a určené subjekty zmluvných strán môžu v súlade s touto dohodou v konkrétnych oblastiach vedy, techniky a technológie uzatvárať vykonávacie protokoly. Tieto vykonávacie protokoly budú zahŕňať podľa potreby témy spolupráce, postupy pri prevode a využívaní zariadení a prostriedkov a ďalšie zásadné otázky.

3. Ustanovenia tejto dohody nebudú mať vplyv na iné zmluvné dokumenty o vedecko-technickej spolupráci medzi štátnymi inštitúciami v Slovenskej republike a štátnymi inštitúciami v Spojených štátoch amerických.

Článok 4

1. Každá zo zmluvných strán umožní tam, kde je to vhodné, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vstup a výstup pre príslušných pracovníkov, príslušného zariadenia druhej zmluvnej strany, zúčastňujúcich sa či používaných v rámci projektov a programov v súlade s touto dohodou.

2. Každá zmluvná strana umožní tam, kde je to vhodné, rýchly a efektívny prístup pracovníkom druhej zmluvnej strany zúčastňujúcich sa na spoločných aktivitách v súlade s touto dohodou do jej príslušných geografických oblastí, inštitúcií, k údajom, materiálom a jednotlivým vedeckým pracovníkom, špecialistom a výskumným pracovníkom podľa potreby tak, aby bolo možné dané činnosti vykonávať.

3. Každá zo zmluvných strán umožní tam, kde je to vhodné, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi bezcolný vstup materiálov a zariadení poskytnutých v súlade s vedecko-technickou spoluprácou podľa tejto dohody.

4. Zmluvné strany nepredpokladajú, že by na základe tejto dohody poskytovali zahraničnú pomoc. Ak sa v súvislosti s určitou činnosťou rozhodnú inak, príslušné vykonávacie protokoly sa budú musieť zhodovať s požiadavkami stanovenými vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a zákonmi Spojených štátov amerických, ktoré upravujú činnosti súvisiace so zahraničnou pomocou.

Článok 5

Ustanovenia týkajúce sa ochrany a rozširovania duševného vlastníctva vytvoreného alebo získaného počas spoločných aktivít v rámci tejto dohody obsahuje príloha A. Ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti informácií a transferu technológií obsahuje príloha B. Prílohy A a B tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 6

Vedecké a technické informácie nemajetkovej povahy vytvorené v rámci spolupráce podľa tejto dohody budú sprístupnené svetovému vedeckému spoločenstvu obvyklými prostriedkami v súlade s článkom 5 a v súlade s bežnou praxou a vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a v Spojených štátoch amerických, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak vo vykonávacích protokoloch uzavretých podľa článku 3.

Článok 7

Vedci, experti a organizácie tretích krajín alebo medzinárodné organizácie môžu byť prizvaní na účasť na aktivitách vykonávaných podľa tejto dohody na základe súhlasu oboch zmluvných strán. Náklady spojené s účasťou týchto účastníkov bude hradiť príslušná prizvaná strana, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

Článok 8

1. Zmluvné strany súhlasia, že budú pravidelne a na požiadanie akejkoľvek zo zmluvných strán konzultovať vykonávanie dohody a rozvoj ich spolupráce v oblasti vedy, techniky a technológií.

2. Každá zo zmluvných strán ustanoví výkonného tajomníka na zabezpečenie plánovania a koordináciu činnosti podľa tejto dohody a na prípravu pravidelných správ o činnostiach vykonávaných v súlade s touto dohodou a vedenia iných administratívnych záležitostí a dohľadu v súlade s touto dohodou. Zástupcom Slovenskej republiky bude poverený pracovník Ministerstva školstva Slovenskej republiky a zástupcom Spojených štátov amerických bude poverený pracovník Ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických.

Článok 9

V prípade, že medzi zmluvnými stranami dôjde k rozdielnemu výkladu alebo vykonávaniu ustanovení tejto dohody, vyriešia ich zmluvné strany prostredníctvom konzultácií a rokovaní.

Článok 10

1. Táto dohoda nadobudne platnosť deväťdesiat (90) dní odo dňa doručenia neskoršej nóty o splnení podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi v príslušnej krajine.

2. Táto dohoda sa uzatvára na obdobie desiatich (10) rokov. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na jej zmene alebo predĺžení jej platnosti. Dohodu môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať písomne s deväťdesiatdňovou (90) výpovednou lehotou. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak, ukončenie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na ukončenie činností začatých na základe tejto dohody.

3. Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o vedecko-technickej spolupráci podpísanej 12. septembra 2000 vo Washingtone. Toto ukončenie platnosti nebude mať vplyv na ešte neukončené záväzky, ktoré sa budú až do úplného skončenia riadiť ustanoveniami dohody z roku 2000.

Dané vo Washingtone 8. novembra 2007, v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Slovenskej republiky:

Ján Mikolaj v. r.

Paula Dobriansky v. r.

Za vládu Spojených štátov amerických

PRÍLOHA A

Práva na duševné vlastníctvo

I. Všeobecné záväzky

Zmluvné strany zabezpečia dostatočnú a účinnú ochranu duševného vlastníctva vytvoreného či poskytnutého v súlade s touto dohodou a príslušnými vykonávacími protokolmi. Práva na takéto duševné vlastníctvo budú rozdelené v súlade s touto prílohou.

II. Rozsah

A. Táto príloha sa vzťahuje na všetky vzájomné činnosti v rámci spolupráce podľa tejto dohody, ak nie je výslovne inak dohodnuté zmluvnými stranami alebo ich zástupcami.

B. Na účely tejto dohody sa „duševné vlastníctvo“ chápe podľa definície obsiahnutej v článku 2 Dohovoru o zriadení Svetovej organizácie duševného vlastníctva podpísaného v Štokholme 14. júla 1967 a jeho rozsah sa môže dohodou zmluvných strán ďalej rozširovať.

C. Každá zo zmluvných strán zabezpečí prostredníctvom zmlúv alebo inými právnymi prostriedkami uzavretými so svojimi spolupracujúcimi subjektmi, aby druhá zmluvná strana mohla získať práva na duševné vlastníctvo rozdelené v súlade s touto prílohou. Táto príloha žiadnym spôsobom nemení ani nepredurčuje rozdelenie práv medzi zmluvnou stranou a jej občanmi, ktoré sa bude riadiť zákonmi a praktikami tejto zmluvnej strany.

D. Ak táto dohoda nestanoví inak, spory týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré vzniknú v rámci tejto dohody, sa budú riešiť rokovaniami medzi príslušnými zúčastnenými inštitúciami, alebo ak to bude potrebné, medzi zmluvnými stranami alebo nimi poverenými osobami. Po vzájomnej dohode zmluvných strán sa sporná záležitosť postúpi arbitráži na vydanie záväzného rozhodnutia v súlade s platnými ustanoveniami medzinárodného práva. Ak sa zmluvné strany alebo nimi poverení zástupcovia nedohodnú písomne inak, platia arbitrážne pravidlá UNCITRAL (Komisia Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo).

E. Ukončenie alebo uplynutie platnosti tejto dohody nebude mať žiadny vplyv na práva ani povinnosti vzniknuté v súlade s touto prílohou.

III. Rozdelenie práv

A. Každá zmluvná strana bude mať právo na nevýhradnú, neodvolateľnú a bezplatnú licenciu platnú vo všetkých krajinách na preklad, reprodukciu a verejnú distribúciu vedecko-technických článkov, správ a kníh priamo vzniknutých zo spolupráce podľa tejto dohody. Všetky verejne distribuované kópie diel chránených autorským právom, ktoré vznikli v súlade s týmto ustanovením, musia uvádzať mená autorov diela, ak autor diela výslovne neodmietne byť menovaný.

B. Práva ku všetkým formám duševného vlastníctva s výnimkou práv uvedených v časti III. A budú udelené takto:

(1) Hosťujúci vedeckí pracovníci získajú práva, ocenenia, bonusy a autorské honoráre v súlade so zásadami hostiteľskej inštitúcie.

(2) a) Akékoľvek duševné vlastníctvo vytvorené osobami zamestnanými alebo sponzorovanými jednou zo zmluvných strán v rámci ich spoločných činností, iných než stanovených v časti III. B (1) bude vlastníctvom tejto zmluvnej strany. Duševné vlastníctvo vytvorené osobami zamestnanými alebo sponzorovanými obidvoma zmluvnými stranami bude spoločným vlastníctvom zmluvných strán. Okrem toho bude mať každý tvorca duševného vlastníctva nárok na ocenenia, bonusy a autorské honoráre v súlade so zásadami inštitúcií, ktoré túto osobu zamestnávajú alebo sponzorujú.

b) Ak nie je vo vykonávacom protokole alebo v inej dohode o vykonávaní dohodnuté inak, každá zmluvná strana bude mať na svojom území všetky práva na využívanie alebo poskytovanie licencií na duševné vlastníctvo vytvorené počas spoločných činností.

c) Práva zmluvnej strany mimo jej územia bude upravovať vzájomná dohoda s prihliadnutím na relatívny podiel zmluvných strán a ich spolupracujúcich subjektov na spoločných činnostiach v rámci spolupráce, úroveň záväzkov pri získaní právnej ochrany a licenčnom konaní a iných podobných faktorov považovaných za náležité na získanie duševného vlastníctva.

d) Bez ohľadu na časti III. B (2) a) a b), ak určitý projekt viedol k vytvoreniu duševného vlastníctva chráneného zákonmi jednej zmluvnej strany, ale nie zákonmi druhej zmluvnej strany, zmluvná strana, ktorej vnútroštátne zákony tento druh ochrany zakotvujú, bude mať všetky práva na využívanie alebo udelenie licencie na duševné vlastníctvo na celom svete, ale tvorca duševného vlastníctva bude mať naďalej nárok na odmeny, bonusy a autorské honoráre v súlade s časťou III. B (2) a).

e) V prípade každého vynálezu, ktorý je výsledkom spoločnej činnosti, musí zmluvná strana zamestnávajúca alebo sponzorujúca autora(ov) druhou zmluvnou stranou bezodkladne informovať o vynáleze a dokumentácii a informáciách nutných na to, aby druhá zmluvná strana mohla zaistiť svoje prípadné oprávnené nároky. Každá zo zmluvných strán môže na účel ochrany svojich práv vzťahujúcich sa na vynález písomne požiadať druhú zmluvnú stranu o oddialenie publikovania či uverejnenia takejto dokumentácie či informácie. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, pozdržanie uverejnenia nesmie presiahnuť dobu šiestich (6) mesiacov od dátumu, keď zmluvná strana upovedomila druhú zmluvnú stranu o vynáleze.

IV. Dôverné obchodné informácie

V prípade, že v rámci tejto dohody vzniknú alebo sa poskytnú informácie, ktoré budú včas a náležite označené za dôverné obchodné informácie, musí ich každá zmluvná strana a jej spolupracujúce subjekty chrániť v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a administratívnou praxou. Informácie môžu byť identifikované ako „obchodne dôverné“, ak osoba, ktorej sú známe, môže z nich získať ekonomickú výhodu nad osobami, ktorým nie sú známe, a ak tieto informácie nie sú všeobecne známe alebo verejne dostupné z iných zdrojov a ak osoba, ktorej sú známe, predtým tieto informácie nezverejnila bez toho, že by na ne včas uložila povinnosť udržiavať ich dôverné.

PRÍLOHA B

Povinnosti týkajúce sa bezpečnosti

I. Ochrana informácií

Obidve zmluvné strany súhlasia, že podľa tejto dohody sa nebudú poskytovať žiadne informácie ani zariadenia, ktoré si vyžadujú ochranu v záujme zachovania národnej bezpečnosti alebo zahraničných vzťahov žiadnej zo zmluvných strán a ktoré by podliehali utajeniu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. V prípade, že počas spolupráce uskutočňovanej podľa tejto dohody budú identifikované informácie alebo zariadenia, o ktorých je známe, že vyžadujú takúto ochranu, alebo sa to predpokladá, budú o tom príslušné orgány bezprostredne upovedomené a zmluvné strany prekonzultujú potrebu a úroveň ochrany, ktorá sa uplatní pri týchto informáciách alebo zariadeniach.

II. Transfer technológií

Transfer neutajených informácií a zariadení podliehajúcich vývoznej kontrole medzi zmluvnými stranami podľa tejto dohody bude prebiehať v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi každej zmluvnej strany s cieľom zabrániť neoprávnenému transferu týchto informácií a zariadení poskytovaných či vzniknutých v rámci tejto dohody. Ak to niektorá zo zmluvných strán bude považovať za potrebné, budú do zmlúv alebo vykonávacích protokolov podľa tejto dohody zapracované podrobné ustanovenia na prevenciu nepovoleného transferu alebo opakovaného transferu takýchto informácií alebo zariadenia a akýchkoľvek informácií alebo zariadení vytvorených na základe takýchto informácií alebo zariadenia. Zmluvné strany musia identifikovať informácie alebo zariadenia, ktorých vývoz je kontrolovaný, tak ako aj obmedzenia týkajúce sa ďalšieho použitia alebo transferu takýchto informácií alebo zariadenia.