Nájdených 392
...
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia 01.09.2007
377/2004 Z. z. Zákon o ochrane nefajčiarov 01.07.2004
114/2019 Z. z. Vyhláška, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Legnave 01.05.2019
101/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia 01.04.2018
100/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej, z prírodnej minerálnej a z pramenitej vody 01.04.2018
99/2018 Z. z. Vyhláška o zabezpečení radiačnej ochrany 01.04.2018
98/2018 Z. z. Vyhláška o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia 01.04.2018
247/2017 Z. z. Vyhláška o kvalite, kontrole, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou 15.10.2017
99/2016 Z. z. Vyhláška o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 01.03.2016
208/2014 Z. z. Vyhláška o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby 01.08.2014
309/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie 15.10.2012
308/2012 Z. z. Vyhláška o požiadavkách na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku 15.10.2012
487/2011 Z. z. Vyhláška o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní 01.01.2012
470/2011 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.01.2012
148/2010 Z. z. Vyhláška o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu 01.05.2010
194/2009 Z. z. Požiadavky na bezpečnosť výrobkov obsahujúcich biocídny dimetylfumarát 01.06.2009
527/2008 Z. z. Nariadenie o zhode aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok 21.03.2010
339/2008 Z. z. Nariadenie o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov 01.09.2008
259/2008 Z. z. Vyhláška o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu 01.08.2008
622/2007 Z. z. Nariadenie o spracovaní, uschovaní, skladovaní a distribúcii tkanív a buniek 01.01.2008
 
...