Vyhláška č. 254/1990 Zb.Vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie, ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedeckotechnického a investičného rozvoja

Čiastka 41/1990
Platnosť od 18.06.1990
Účinnosť od 01.01.1991
Redakčná poznámka

Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

254

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie

z 12. júna 1990,

ktorou sa zrušujú niektoré právne predpisy z oblasti vedecko-technického a investičného rozvoja

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 29 písm. a), b) a d) zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy v znení neskorších predpisov a Štátna plánovacia komisia podľa § 31 ods. 7 zákona č. 67/1989 Zb. o národohospodárskom plánovaní ustanovujú:


Čl. I

Zrušujú sa:

1. vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 128/1978 Zb. o režimoch komplexnej bytovej výstavby a investícií, ktoré komplexnú bytovú výstavbu podmieňujú;

2. výnos Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 4/1972 (reg. čiastka 22/1972 Zb.) o vedúcich pracoviskách vedecko-technického rozvoja.

Čl. II

Zrušujú sa:

1. vyhláška Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Štátnej plánovacej komisie č. 76/1986 Zb. o kontrole plánu rozvoja vedy a techniky a investícií pre jeho realizáciu;

2. smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 (reg. čiastka 24/1978 Zb.) o oponentskom konaní;

3. smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 9/1980 (reg. čiastka 43/1980 Zb.) pre prepočty ekonomickej efektívnosti, ktoré ustanovujú spôsob prepočtu ekonomickej efektívnosti pri úlohách štátneho, rezortného, odborového, prípadne podnikového plánu technického rozvoja;

4. smernice Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17/1981 (reg. čiastka 2/1982 Zb.) o hodnotení efektívnosti investícií.


Čl. III

Oponentské konanie začaté ku dňu účinnosti tejto vyhlášky podľa smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 8/1978 o oponentskom konaní sa dokončí podľa existujúcich predpisov.

Čl. IV

1. Ustanovenie článku I nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

2. Ustanovenia článkov II a III nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.


Podpredseda vlády ČSFR

a predseda Štátnej komisie pre

vedeckotechnický a investičný rozvoj:

akademik Delong v. r.

Podpredseda vlády ČSFR

a predseda Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Dlouhý CSc. v. r.