Oznámenie č. 12/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva

Čiastka 8/2006
Platnosť od 12.01.2006 do31.12.2010
Účinnosť do 31.12.2010
Zrušený 525/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2006.

12

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

výnos z 19. decembra 2005 č. 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Týmto výnosom sa ustanovuje rozsah a podmienky na poskytovanie dotácií na výskum a vývoj v oblasti pôsobnosti ministerstva.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2006.

Výnos bude uverejnený v čiastke 1/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.