Ústavný zákon č. 114/1983 Zb.Ústavný zákon o zriadení Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do18.07.1990
Účinnosť od 01.11.1983 do18.07.1990
Zrušený 296/1990 Zb.

114

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 26. októbra 1983

o zriadení Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. 1

Zriaďuje sa Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj (ďalej len „Štátna komisia“) ako ústredný orgán štátnej správy Československej socialistickej republiky pre oblasť vedeckotechnického a investičného rozvoja.

Čl. 2

(1) Štátna komisia sa skladá z predsedu Štátnej komisie, ktorým je podpredseda vlády Československej socialistickej republiky, z podpredsedov a ďalších členov Štátnej komisie.

(2) Predsedu Štátnej komisie vymenúva a odvoláva prezident Československej socialistickej republiky. Podpredsedov Štátnej komisie a ďalších členov Štátnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Československej socialistickej republiky.

(3) Členmi Štátnej komisie sú aj podpredsedovia vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky poverení riadením Českej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(4) Prácu Štátnej komisie a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Štátnej komisie.


Čl. 3

Zrušuje sa Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj zriadené ustanovením čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 126/1970 Zb. o opatreniach v sústave federálnych ústredných orgánov, na čele ktorých stojí člen vlády Československej socialistickej republiky.

Čl. 4

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.