Oznámenie č. 526/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Zväzovým sekretariátom pre rozvoj a vedu Zväzovej republiky Juhoslávia v oblasti budovania a využívania cyklotrónových komplexov vo vede, technike a medicíne

Čiastka 210/2001
Platnosť od 19.12.2001
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 10 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 30. augusta 2001.

526

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. augusta 2001 bola v Belehrade podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Zväzovým sekretariátom pre rozvoj a vedu Zväzovej republiky Juhoslávia v oblasti budovania a využívania cyklotrónových komplexov vo vede, technike a medicíne.

V súlade s článkom 10 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 30. augusta 2001.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.