Zákon č. 61/1987 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 13/1987
Platnosť od 01.07.1987 do17.05.1990
Účinnosť od 01.09.1987 do17.05.1990
Zrušený 191/1990 Zb.

61

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 25. júna 1987,

ktorým sa mení zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon SNR č. 51/1975 Zb. o Národnej cene Slovenskej socialistickej republiky sa mení takto:

§ 3 ods. 2 znie:

(2) Predsedu a členov Výboru vymenúva a odvoláva vláda.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1987.


V. Šalgovič v. r.

P. Colotka v. r.