Vyhláška č. 192/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky

Čiastka 93/2003
Platnosť od 06.06.2003 do30.06.2005
Účinnosť od 01.07.2003 do30.06.2005
Zrušený 172/2005 Z. z.

192

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 26. mája 2003

o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 20 ods. 10 zákona č. 132/2002 Z. z. o vede a technike (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o prevádzkovaní a činnosti celoštátneho informačného systému výskumného a vývojového potenciálu Slovenskej republiky (ďalej len „informačný systém“).

§ 2

Informačný systém je časťou štátneho informačného systému. Štruktúra informačného systému je určená projektom informačného systému.1)

§ 3

(1) Činnosť informačného systému je najmä

a) získavanie údajov o vede a technike od iných častí informačného systému a od právnických osôb a fyzických osôb,

b) spracúvanie získaných údajov,

c) sprístupňovanie informácií z informačného systému.

(2) Prevádzka informačného systému je najmä

a) technické spravovanie informačného systému,

b) budovanie a pravidelná aktualizácia systému,

c) správa a vývoj aplikačného programového vybavenia informačného systému, poskytovanie aplikačného programového vybavenia všetkým úrovniam informačného systému, ktoré sú oprávnené získavať, spracúvať údaje o vede a technike alebo povinné poskytovať údaje pre informačný systém, vypracúvanie a aktualizácia užívateľských a inštalačných príručiek,

d) aktualizácia vstupných a výstupných formulárov a vypracúvanie pokynov na prácu s formulármi na ich vyplnenie,

e) konzultačná podpora pri spracúvaní vstupných údajov,

f) administrácia centrálnych databáz informačného systému,

g) zabezpečovanie zaškolenia užívateľov informačného systému,

h) zaisťovanie technického riešenia bezpečnosti a ochrany údajov v informačnom systéme.

(3) Získavanie a spracúvanie údajov podľa odseku 1 sa uskutočňuje na

a) centrálnej úrovni,

b) rezortnej úrovni,

c) základnej úrovni.

§ 4

(1) Centrálna úroveň informačného systému je samostatná funkčná časť informačného systému, ktorá zhromažďuje, spracúva a poskytuje údaje informačného systému za Slovenskú republiku.

(2) Centrálna úroveň informačného systému obsahuje údaje zo všetkých podsystémov informačného systému okrem údajov týkajúcich sa obrany a bezpečnosti štátu alebo výskumu a vývoja špeciálnej techniky.

(3) Informácie sa na požiadanie poskytujú rezortným úrovniam informačného systému z tých podsystémov, ktorých zber sa priamo vykonáva na centrálnej úrovni informačného systému a ktoré sú potrebné na činnosť rezortnej úrovne informačného systému. 2)

§ 5

(1) Rezortná úroveň informačného systému je samostatná funkčná časť informačného systému, ktorá zhromažďuje, spracúva a poskytuje údaje za oblasť pôsobnosti a činnosti prevádzkovateľa rezortnej úrovne informačného systému.

(2) Prevádzkovateľom rezortnej úrovne informačného systému je právnická osoba poverená ministerstvom.

(3) Rezortná úroveň informačného systému obsahuje údaje podsystémov informačného systému, ktoré

a) zhromažďuje a spracúva prevádzkovateľ v rámci svojej pôsobnosti a činnosti,

b) boli poskytnuté z centrálnej úrovne informačného systému.

(4) Údaje získané a spracované rezortnou úrovňou informačného systému sa poskytujú - okrem údajov týkajúcich sa obrany a bezpečnosti štátu alebo výskumu a vývoja špeciálnej techniky - centrálnej úrovni informačného systému v elektronickej forme.

§ 6

(1) Základná úroveň informačného systému je

a) časť informačného systému poskytovaná prevádzkovateľom centrálnej úrovne informačného systému, ktorá zhromažďuje, spracúva a hromadne poskytuje údaje do podsystémov informačného systému za právnickú osobu výskumu a vývoja,

b) časť programového vybavenia informačného systému na spracovanie a individuálne poskytovanie údajov za právnickú osobu výskumu a vývoja do podsystémov informačného systému.

(2) Užívateľom základnej úrovne informačného systému je právnická osoba výskumu a vývoja.

(3) Údaje získané a spracované základnou úrovňou informačného systému sa poskytujú centrálnej úrovni alebo rezortnej úrovni informačného systému v písomnej forme a v elektronickej forme.

(4) Fyzické osoby používajú časť programového vybavenia informačného systému poskytovaného prevádzkovateľom centrálnej úrovne informačného systému na spracovanie a individuálne poskytovanie údajov do podsystémov informačného systému rezortnej alebo centrálnej úrovni informačného systému.

§ 7

Informačný systém sa člení na jednotlivé obsahovo samostatné a vzájomne previazané základné podsystémy podľa projektu informačného systému, ktorými sa zabezpečujú úlohy informačného systému podľa zákona, najmä získavanie údajov o

a) úlohách výskumu a vývoja,

b) expertoch výskumu a vývoja,

c) výskumnom a vývojovom potenciáli,

d) infraštruktúre výskumu a vývoja,

e) medzinárodnej vedecko-technickej spolupráci.

§ 8

(1) Podsystém úlohy výskumu a vývoja sa využíva na

a) registráciu úloh výskumu a vývoja financovaných zo štátneho rozpočtu,

b) prípravu, kontrolu riešenia a hodnotenie úloh výskumu a vývoja financovaných zo štátneho rozpočtu,

c) prípravu podkladov pre návrh štátneho rozpočtu a jeho rozpisu.

(2) Údaje o úlohách výskumu a vývoja účelovo financovaných zo štátneho rozpočtu poskytuje navrhovateľ alebo riešiteľ prevádzkovateľovi rezortnej úrovne informačného systému v písomnej forme a v elektronickej forme určenej ministerstvom.

(3) Údaje do podsystému úlohy výskumu a vývoja sa poskytujú až po schválení riešenia a financovania úlohy, po každej vecnej, časovej alebo finančnej zmene úlohy alebo na základe vyžiadania ministerstva alebo prevádzkovateľa rezortnej úrovne.

§ 9

(1) Podsystém expertov vedy a techniky (ďalej len „podsystém Experti“) obsahuje databázu domácich a zahraničných odborníkov v oblasti vedy a techniky.

(2) Databáza podsystému Experti sa využíva na výber odborníkov na prípravu a tvorbu koncepčných materiálov, posudzovanie štátnych programov výskumu a vývoja, štátnych objednávok výskumu a vývoja a ostatných úloh výskumu a vývoja.

(3) Návrh na zaradenie odborníka do databázy sa podáva v písomnej forme a v elektronickej forme určenej ministerstvom.

(4) Odborníka z databázy vyradí ministerstvo

a) na vlastnú žiadosť,

b) na návrh navrhovateľa,

c) v prípade smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho.

§ 10

(1) Podsystém výskumný a vývojový potenciál sa využíva na štatistické zisťovanie doplňujúcich údajov o výskumnom a vývojovom potenciáli Slovenskej republiky charakterizujúcich činnosť právnických osôb výskumu a vývoja a fyzických osôb výskumu a vývoja, ktoré je zaradené do programu štátnych štatistických zisťovaní podľa osobitného predpisu.3)

(2) Vstupné údaje spracúvajú príslušné právnické osoby výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja a predkladajú ich ministerstvu.

§ 11

(1) Podsystém infraštruktúra výskumu a vývoja sa využíva na zisťovanie a spracúvanie údajov o technickej a inštitucionálnej infraštruktúre právnických osôb výskumu a vývoja a o fyzických osobách výskumu a vývoja.

(2) Vstupné údaje spracúvajú príslušné právnické osoby výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja a predkladajú ich ministerstvu v písomnej forme a v elektronickej forme určenej ministerstvom.

§ 12

(1) Podsystém medzinárodná vedecko-technická spolupráca sa používa na zisťovanie a spracúvanie údajov o úlohách výskumu a vývoja zahrnutých do medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce.

(2) Vstupné údaje spracúvajú právnické osoby výskumu a vývoja a fyzické osoby výskumu a vývoja a predkladajú ich ministerstvu v písomnej forme a v elektronickej forme určenej ministerstvom.


§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2003.


Martin Fronc v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 283/1996 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti projektu časti štátneho informačného systému a postup pri jeho vypracúvaní a schvaľovaní.

2) § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z.

3) § 12 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 613/2002 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2003 až 2005.Vydavateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, 813 11 Bratislava, Župné námestie 13, adresa redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava, telefón redakcie Zbierky zákonov Slovenskej republiky: 02/52 49 65 34, telefax: 02/52 44 28 53 – Vychádza podľa potreby – Tlač: VERSUS, a. s., Bratislava – Administrácia: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18, 010 01 Žilina – Bankový účet: Ľudová banka, č. ú. 4220094000/3100 – Objednávky: Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, telefón: 041/70 53 555, fax: 041/70 53 426 – Reklamácie: telefón: 041/70 53 600 – Infolinka Zbierky zákonov Slovenskej republiky: telefón: 041/70 53 500 – Predajňa Zbierky zákonov Slovenskej republiky: Jesenského 5, 811 01 Bratislava, telefón: 02/54 41 29 06.Informácia odberateľom: Cena Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa stanovuje za dodanie kompletného ročníka vrátane registra a od odberateľov sa vyberá formou preddavkov vo výške oznámenej distribútorom. Záverečné vyúčtovanie sa vykoná po dodaní kompletného ročníka vrátane registra na základe skutočného počtu a rozsahu vydaných čiastok. Pri nezaplatení určeného preddavku distribútor zmení spôsob zasielania Zbierky zákonov Slovenskej republiky. Nové požiadavky na zasielanie Zbierky zákonov Slovenskej republiky sa vybavujú priebežne. Zasielanie sa začína vždy po spracovaní objednávky a uhradení preddavku. Pri kontakte s administráciou uvádzajte vždy pridelený registračný kód odberateľa. Reklamácie sa budú vybavovať do 30 dní od dátumu ich zaevidovania. Reklamácie týkajúce sa odberu Zbierky zákonov Slovenskej republiky treba uplatniť do 30 dní od dátumu doručenia nasledujúcej čiastky.