Oznámenie č. 458/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2007.

458

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 584/2005 Z. z. vydalo

výnos z 3. októbra 2007 č. 2560/M-2007, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb (oznámenie č. 285/2005 Z. z.).

Výnos ustanovuje možnosť poskytovania dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva na financovanie projektov výskumu a vývoja v oblasti rozvoja elektronických komunikácií a poštových služieb.

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2007.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 9/2007.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.