Nariadenie vlády č. 199/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019 (za 10 dní)

OBSAH

199

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa slová „je uznaná“ nahrádzajú slovami „sa na základe právne záväzných aktov Európskej únie uznáva“.

2. V § 13 ods. 1 prvej vete sa slová „je to možné“ nahrádzajú slovami „to nie je nevhodné“.

3. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Za výnimočných okolností a po predchádzajúcom veterinárnom vyšetrení zvieraťa je možné povoliť5) opätovné použitie tohto zvieraťa v postupe bez splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. a); to neplatí, ak ide o zviera, ktoré sa použilo viac ako jedenkrát v postupe, ktorý spôsobuje krutú bolesť, strach alebo porovnateľné utrpenie.“.

4. V § 19 ods. 4 sa za slovo „pri“ vkladajú slová „akejkoľvek významnej“.

5. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa odseku 1, vychádzajú z prvkov uvedených v prílohe č. 5a.“.

6. V § 32 odsek 4 znie:

(4) Najmenej 25 % zo všetkých kontrol v príslušnom roku vykonáva orgán veterinárnej správy bez predchádzajúceho upozornenia.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 38 ods. 1 úvodná veta znie: „Schválenie projektu sa obmedzuje na postupy, ktoré boli predmetom“.

9. V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

10. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.1 treťom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.

11. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.2 druhom stĺpci v hlavičke tabuľky sa slovo „cm“ nahrádza slovom „cm2“ a štvrtom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľka 7.1 znie:

Telesná hmotnosť
[kg]
Minimálna veľkosť
priestoru [m2]
Minimálna plocha podlahy na jedno zviera [m2]Priestor pri žľabe pri adlibitnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera]Priestor pri žľabe pri reštrikčnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera]Dátum podľa
§ 33 ods. 2
do 1002,502,300,100,301. januára 2017
nad 100
a do 200
4,253,400,150,50
nad 200
a do 400
6,004,800,180,60
nad 400
a do 600
9,007,500,210,70
nad 600
a do 800
11,008,750,240,80
nad 80016,0010,000,31,00
“.

14. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5a k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

Minimálne prvky, ktoré sú súčasťou vzdelania a odborného vzdelávania a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa § 22 ods. 1

1. Platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa získavania a chovu zvierat, starostlivosti o ne a ich používania na vedecké účely.

2. Etika v súvislosti so vzťahom zvieraťa a človeka, skutočná hodnota života a argumenty za a proti používaniu zvierat na vedecké účely.

3. Základná a príslušná druhovo špecifická biológia vo vzťahu k anatómii, fyziologickým znakom, rozmnožovaniu, genetike a genetickým zmenám.

4. Správanie zvierat, chov a obohatenie prostredia.

5. V prípade potreby druhovo špecifické metódy manipulácie so zvieratami a druhovo špecifické postupy.

6. Starostlivosť o zdravie zvierat a hygiena.

7. Rozpoznávanie druhovo špecifického strachu, bolesti a utrpenia u väčšiny bežných laboratórnych druhov.

8. Anestézia, metódy na zmiernenie bolesti a usmrcovanie.

9. Používanie humánneho ukončenia postupu.

10. Požiadavka nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.

11. V prípade potreby navrhovanie postupov a projektov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


v z. Richard Raši v. r.