Nariadenie vlády č. 199/2019 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Platnosť od 10.07.2019
Účinnosť od 01.08.2019

OBSAH

199

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júla 2019,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na ochranu zvierat používaných na vedecké účely alebo vzdelávacie účely sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 12 ods. 1 sa slová „je uznaná“ nahrádzajú slovami „sa na základe právne záväzných aktov Európskej únie uznáva“.

2. V § 13 ods. 1 prvej vete sa slová „je to možné“ nahrádzajú slovami „to nie je nevhodné“.

3. V § 15 odsek 3 znie:

(3) Za výnimočných okolností a po predchádzajúcom veterinárnom vyšetrení zvieraťa je možné povoliť5) opätovné použitie tohto zvieraťa v postupe bez splnenia podmienky podľa odseku 2 písm. a); to neplatí, ak ide o zviera, ktoré sa použilo viac ako jedenkrát v postupe, ktorý spôsobuje krutú bolesť, strach alebo porovnateľné utrpenie.“.

4. V § 19 ods. 4 sa za slovo „pri“ vkladajú slová „akejkoľvek významnej“.

5. § 22 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Minimálne požiadavky na vzdelanie a odborné vzdelávanie a požiadavky na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa odseku 1, vychádzajú z prvkov uvedených v prílohe č. 5a.“.

6. V § 32 odsek 4 znie:

(4) Najmenej 25 % zo všetkých kontrol v príslušnom roku vykonáva orgán veterinárnej správy bez predchádzajúceho upozornenia.“.

7. Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 342, 22. 12. 2009) v platnom znení, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 38 ods. 1 úvodná veta znie: „Schválenie projektu sa obmedzuje na postupy, ktoré boli predmetom“.

9. V § 38 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

10. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.1 treťom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.

11. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľke 2.2 druhom stĺpci v hlavičke tabuľky sa slovo „cm“ nahrádza slovom „cm2“ a štvrtom stĺpci treťom riadku sa číslo „20“ nahrádza číslom „60“.

12. Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 730/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany teliat v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 270/2003 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 735/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13. V prílohe č. 5 Oddiele B tabuľka 7.1 znie:

Telesná hmotnosť
[kg]
Minimálna veľkosť
priestoru [m2]
Minimálna plocha podlahy na jedno zviera [m2]Priestor pri žľabe pri adlibitnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera]Priestor pri žľabe pri reštrikčnom kŕmení bezrohého dobytka [m/zviera]Dátum podľa
§ 33 ods. 2
do 1002,502,300,100,301. januára 2017
nad 100
a do 200
4,253,400,150,50
nad 200
a do 400
6,004,800,180,60
nad 400
a do 600
9,007,500,210,70
nad 600
a do 800
11,008,750,240,80
nad 80016,0010,000,31,00
“.

14. Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 5a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5a k nariadeniu vlády č. 377/2012 Z. z.

Minimálne prvky, ktoré sú súčasťou vzdelania a odborného vzdelávania a požiadaviek na získanie, udržiavanie a preukazovanie požadovanej spôsobilosti osôb, ktoré vykonávajú úlohy podľa § 22 ods. 1

1. Platné vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa získavania a chovu zvierat, starostlivosti o ne a ich používania na vedecké účely.

2. Etika v súvislosti so vzťahom zvieraťa a človeka, skutočná hodnota života a argumenty za a proti používaniu zvierat na vedecké účely.

3. Základná a príslušná druhovo špecifická biológia vo vzťahu k anatómii, fyziologickým znakom, rozmnožovaniu, genetike a genetickým zmenám.

4. Správanie zvierat, chov a obohatenie prostredia.

5. V prípade potreby druhovo špecifické metódy manipulácie so zvieratami a druhovo špecifické postupy.

6. Starostlivosť o zdravie zvierat a hygiena.

7. Rozpoznávanie druhovo špecifického strachu, bolesti a utrpenia u väčšiny bežných laboratórnych druhov.

8. Anestézia, metódy na zmiernenie bolesti a usmrcovanie.

9. Používanie humánneho ukončenia postupu.

10. Požiadavka nahradenia, obmedzenia a zjemnenia.

11. V prípade potreby navrhovanie postupov a projektov.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.


v z. Richard Raši v. r.