Nájdených 58
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
320/2010 Z. z. Nariadenie o činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov 01.08.2010
201/2009 Z. z. Zákon o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe 01.06.2009
599/1992 Zb. Zákon, ktorým sa zrušuje Česko-slovenská akadémia vied a upravuje spôsob vyporiadania majetkových a iných práv 28.12.1992
21/1985 Zb. Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj o sústave vedeckých, technických a ekonomických informácií 01.07.1985
53/1964 Zb. Zákon o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti 10.03.1964
94/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústredie výskumu a technického rozvoja a Ústredňa hmotného zásobovania 06.12.1951
92/1950 Zb. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti o zániku činnosti štátnych veterinárnych vyšetrovacích ústavov 20.07.1950
249/1948 Zb. Zákon o poštátnení ústavov pôdohospodárskeho a lesníckeho výskumníctva a o ich organizácii a správe. 19.11.1948
243/2017 Z. z. Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii 01.01.2018
523/2009 Z. z. Vyhláška o činnostiach v múzeu a galérii a o evidencii kultúrnych predmetov 15.12.2009
99/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu o finančných náležitostiach týkajúcich sa pristúpenia Slovenskej republiky k Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT)
97/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohovoru o zriadení Európskej organizácie pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT) v znení zmien a doplnení podľa Rady EUMETSAT-u v rozhodnutí EUM/C/Res. XXXVI z júna 1991
r1/c184/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 411/2002 Z. z.
406/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 65/2002 Z. z. o podrobnostiach postupu pri overovaní zásad správnej laboratórnej praxe a ich dodržiavaní, o podrobnostiach o vydaní a zrušení osvedčenia správnej laboratórnej praxe a postupe kontroly dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe (zásady správnej laboratórnej praxe) 01.08.2002
252/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.06.2002
203/2001 Z. z. Zákon o Agentúre na podporu vedy a techniky 01.07.2001
20/2001 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hnojív a uznávaní výsledkov laboratórnych a vegetačných skúšok hnojív 01.02.2001
371/1998 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe k Štatútu Medzinárodného centra pre genetické inžinierstvo a biotechnológie
286/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Agentúre pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu 30.11.1993
11/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov 01.01.1993