Vyhláška č. 374/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 159/2005
Platnosť od 20.08.2005 do31.10.2009
Účinnosť od 01.09.2005 do31.10.2009
Zrušený 317/2009 Z. z.

OBSAH

374

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

z 12. augusta 2005,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 51 ods. 3 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 379/2000 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 200/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 sa slová „v skupine študijných odborov učiteľstvo a vychovávateľstvo“ nahrádzajú slovami „v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy“.

2. V § 2 odsek 3 znie:

(3) Absolvovaním štúdia v študijných odboroch učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy získavajú pedagogickí zamestnanci odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Absolvovaním štúdia v neučiteľských študijných odboroch získajú pedagogickí zamestnanci len odbornú spôsobilosť. Pedagogickú spôsobilosť si doplnia v doplňujúcom pedagogickom štúdiu, u majstrov odbornej výchovy aj v bakalárskom študijnom programe.2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 52 a 110 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 4 ods. 1 prvá veta znie:

„Na vyučovanie v školách a v školských zariadeniach sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.4)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 18a písm. b) zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 53 a § 110 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 18a písm. a) zákona č. 172/1990 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 52 a § 110 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5. V § 4 ods. 3 sa na koniec druhej vety nad slovo „hodinu“ umiestňuje odkaz 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „§ 5 zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 275/1993 Z. z. § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 72/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 8 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

7. V § 5 ods. 1 sa slová „pedagogické fakulty a filozofické fakulty, pre absolventov stredných škôl stredné pedagogické školy a metodické centrá v Slovenskej republike.11)“ nahrádzajú slovami „pedagogické fakulty, filozofické fakulty a fakulty humanitného zamerania a pre absolventov stredných škôl stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie alebo pedagogické a kultúrne akadémie a metodicko-pedagogické centrá v Slovenskej republike.11)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 6 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 5 ods. 3 sa slová „v jazykovej škole, na“ nahrádzajú slovami „v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole a na“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní.“.

10. V § 8 ods. 4 sa v druhej vete slová „môže zamestnávateľ zohľadniť“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľ zohľadní“.

11. V § 9 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo získanie akademického titulu Mgr. v neučiteľských študijných odboroch a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor,“.

12. V § 9 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

b) absolvovanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa neučiteľského študijného odboru a absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor,“.

Doterajšie písmená b) až h) sa označujú ako písmená c) až i).

13. V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa citácia „§ 21 ods. 2 písm. a) až f) zákona č. 172/1990 Zb. v znení zákona č. 324/1996 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 53 ods. 8 písm. a) až f) zákona č. 131/2002 Z. z.“.

14. V § 9 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „a absolvovanie doktorandského štúdia,15)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

15. V § 9 ods. 2 sa slová „získanie vedeckej hodnosti z vednej oblasti pedagogiky, psychológie, z aprobačného predmetu alebo z iného univerzitného odboru, alebo z odboru technických, ekonomických a poľnohospodárskych vied“ nahrádzajú slovami „získanie vedeckej hodnosti alebo vedecko-akademickej hodnosti, alebo umelecko-akademickej hodnosti alebo akademicko-vedeckého titulu z vednej oblasti pedagogiky, psychológie, z aprobačného predmetu alebo z iného univerzitného odboru, alebo z odboru technických, ekonomických a poľnohospodárskych vied alebo získanie akademického titulu v študijných odboroch podľa osobitného predpisu.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 54 a § 110 ods. 3 a 4 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 229/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 29 ods. 3 a 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

17. § 10 sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:

(6) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v neučiteľskom študijnom odbore, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na študijný odbor, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.

(7) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa v príslušnom neučiteľskom študijnom odbore a doplňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na získaný študijný odbor, sa uznáva na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách aj absolvovanie odbornej štátnej jazykovej skúšky alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, ktoré nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.

(8) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky po piatich rokoch pedagogickej praxe uznáva absolvovanie doktorandského štúdia podľa predpisov účinných pred 1. septembrom 2005.

(9) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa uznáva na vyučovanie cudzieho jazyka na stredných školách aj absolvovanie základnej štátnej jazykovej skúšky v štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, ktorú nadobudol pedagogický zamestnanec pred 1. septembrom 2005.

(10) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý je absolventom vysokoškolského vzdelávania druhého stupňa, sa uznáva na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov alebo odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách aj preukázanie jazykovej spôsobilosti predložením vysvedčenia o vykonaní skúšky najmenej na úrovni skúšky podľa osobitného predpisu16a) z jazyka na škole iného štátu, ktorého je príslušný jazyk štátnym jazykom, alebo z jazyka na škole iného štátu, z ktorého vykonal skúšku najmenej na úrovni skúšky podľa osobitného predpisu.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) § 4 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 510/2004 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách a o ukončovaní prípravy v odborných učilištiach, učilištiach a praktických školách.“.

18. V celom texte vyhlášky vrátane prílohy sa slová „obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia“ nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa“ v príslušnom tvare; slová „bakalárske štúdium“ sa nahrádzajú slovami „bakalársky študijný program“ v príslušnom tvare; slová „vysokoškolské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“ v príslušnom tvare; slová „vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie“ sa nahrádzajú slovami „vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa“ v príslušnom tvare; slová „metodické centrá“ sa nahrádzajú slovami „metodicko-pedagogické centrá“ v príslušnom tvare.

19. V celom texte prílohy k vyhláške sa slová „do 1. septembra 2005“ nahrádzajú slovami „do 1. septembra 2010“.

20. V prílohe časti I. UČITELIA MATERSKÝCH ŠKÔL časti Úplné stredné odborné vzdelanie bod 3 znie:

3. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách aj absolvovanie študijného odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola alebo učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010“.

21. V prílohe časti II. UČITELIA 1. – 4. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 7 slová „(jazykovej škole)“ nahrádzajú slovami „alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie“.

22. V prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. – 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 12 slová „(jazykovej škole)“ nahrádzajú slovami „alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie“.

23. V prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. – 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 13 za slová „odbor učiteľstvo“ vkladajú slová „pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo“.

24. V prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. – 9. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa časť Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňa bodom 31, ktorý znie:

31. len na vyučovanie predmetu práca s počítačom vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – študijný odbor učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej školy, alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010“.

25. V prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 4 za slová „jazykovej škole“ vkladá čiarka a slová „ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

26. V prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 9 slová „štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole (jazykovej škole)“ nahrádzajú slovami „odbornej alebo všeobecnej štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie“.

27. V prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 10 za slová „odbor učiteľstvo“ vkladajú slová „pre 1. – 4. ročník základnej školy alebo učiteľstvo“.

28. V prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNOVZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 12 za slová „pedagogické štúdium“ vkladajú slová „alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010“.

29. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti A. TECHNICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 5 znie:

5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

30. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti B. POĽNOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 4 znie:

4. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

31. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti C. VETERINÁRNE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 2 znie:

2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

32. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti D. FARMACEUTICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 2 znie:

2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

33. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa v bode 4 za slová „odbor rehabilitácia“ vkladajú slová „alebo študijný odbor fyzioterapia“.

34. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa za bod 5 vkladá nový bod 6, ktorý znie:

6. študijný odbor urgentná zdravotná starostlivosť, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej dvojročná odborná prax“.

Doterajší bod 6 sa označuje ako bod 7.

35. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 7 znie:

7. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

36. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa sa bod 2 vypúšťa.

37. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 3 znie:

3. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom jazyku v bilingválnych stredných školách požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá má na to oprávnenie, vykonaná do 1. septembra 2010, alebo medzinárodná jazyková skúška v akreditovanej inštitúcii zodpovedajúca jazykovou náročnosťou podľa Spoločného európskeho referenčného rámca všeobecnej alebo odbornej štátnej jazykovej skúške v Slovenskej republike alebo doklad o absolvovaní jazykovej a odbornej prípravy zabezpečovanej akreditovanou inštitúciou partnerskej krajiny pre učiteľov bilingválnych stredných škôl na rovnakej jazykovej úrovni“.

38. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti F. EKONOMICKÉ PREDMETY sa časť Vzdelanie uznané ako vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňa bodom 11, ktorý znie:

11. len na vyučovanie predmetu úvod do sveta práce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov alebo študijný odbor učiteľstvo pre školy II. cyklu alebo učiteľstvo pre špeciálne školy s aprobačným predmetom, alebo učiteľstvo odborných predmetov alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium úvod do sveta práce v metodicko-pedagogických centrách skončené do 1. septembra 2010“.

39. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti H. OSTATNÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa bod 14 znie:

14. na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách“.

40. V prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti H. OSTATNÉ PREDMETY sa časť Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:

20. na vyučovanie predmetu odborná prax neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného (príbuzného) študijného odboru a doplňujúce pedagogické štúdium nadväzujúce na získaný študijný odbor“.

41. V prílohe nadpis XII. časti znie:

„VYCHOVÁVATELIA V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A V ZARIADENIACH SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY“.

42. V prílohe nadpis XIV. časti znie:

„PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ZABEZPEČUJÚCI VZDELÁVANIE V ZARIADENIACH PRE ĎALŠIE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ“.

43. V prílohe XV. časť vrátane nadpisu znie:

„XV. VEDÚCI PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

P o ž a d o v a n é   v z d e l a n i e :

pre riaditeľov a zástupcov riaditeľov základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, školských zariadení, špeciálnych výchovných zariadení a zariadení sociálnych služieb len vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre príslušný druh a stupeň školy alebo druh školského zariadenia, pre riaditeľov základných umeleckých škôl aj vyššie odborné vzdelanie, pre riaditeľov materských škôl aj úplné stredné odborné vzdelanie, pre hlavných majstrov odbornej výchovy aj úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore a najmenej trojročná odborná prax alebo úplné stredné vzdelanie, vyučenie v príslušnom (príbuznom) študijnom alebo učebnom odbore, doplňujúce pedagogické štúdium a najmenej päťročná odborná prax“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2005.


Martin Fronc v. r.