Nariadenie vlády č. 269/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Čiastka 133/2003
Platnosť od 31.07.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 01.09.2003 do30.04.2004
Zrušený 238/2004 Z. z.

269

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 2 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 162/2002 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 50 a 50b zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Týždenný pracovný čas pedagogických zamestnancov2) pozostáva z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť, a z času, počas ktorého pedagogickí zamestnanci vykonávajú ostatné činnosti súvisiace s pedagogickou prácou podľa pracovného poriadku vydaného zamestnávateľom.2a)“.

3. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Rozsah vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov pozostáva zo základného úväzku, ktorý je uvedený v odseku 3 písm. a) až m) a § 5 ods. 1 písm. a) až r), a z činností súvisiacich so základným úväzkom určených pracovným poriadkom vydaným zamestnávateľom.2a)“.

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 11 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“.

4. V § 2 ods. 3 písm. a) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „asistent učiteľa materskej školy, asistent učiteľa špeciálnej materskej školy a asistent učiteľa materskej školy v základnej škole s materskou školou“.

5. V § 2 ods. 3 písmeno c) znie:

c) učiteľ základnej školy, učiteľ základnej školy s materskou školou, učiteľ základnej umeleckej školy, učiteľ špeciálnej základnej školy, učiteľ športovej triedy základnej školy, asistent učiteľa základnej školy, asistent učiteľa základnej školy s materskou školou, asistent učiteľa špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa športovej triedy základnej školy“.

6. V § 2 ods. 3 písmeno d) znie:

d) učiteľ nultého ročníka základnej školy a učiteľ prvého ročníka základnej školy, učiteľ prípravného ročníka špeciálnej základnej školy a učiteľ prvého ročníka špeciálnej základnej školy, asistent učiteľa nultého ročníka základnej školy a asistent učiteľa prvého ročníka základnej školy, asistent učiteľa prípravného ročníka špeciálnej základnej školy a asistent učiteľa prvého ročníka špeciálnej základnej školy“.

7. V § 2 ods. 4 prvá veta znie:

„Hodina vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti v predmetoch teoretického vyučovania, cvičení a praxe a v záujmovo-vzdelávacích zariadeniach trvá 45 minút.“.

8. V § 2 ods. 5 sa slová „(§ 2 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „(§ 2 ods. 3 a § 5 ods. 1)“.

9. V § 2 odsek 6 znie:

(6) Pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. a) až i), vykonávajú vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť a pedagogickí zamestnanci, ktorým sa ustanovuje základný úväzok v § 2 ods. 3 písm. j) až m), vykonávajú výchovnú činnosť.“.

10. V § 2 odsek 7 znie:

(7) Majstrovi odbornej výchovy uvedenému v § 2 ods. 3 písm. h) a i) a vychovávateľovi zariadenia sociálnych služieb uvedenému v § 2 ods. 3 písm. m) určuje základný úväzok riaditeľ školy alebo riaditeľ zariadenia sociálnych služieb podľa učebného plánu pre príslušný ročník a podľa potrieb školy alebo zariadenia sociálnych služieb.“.

11. V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Pedagogickému zamestnancovi, ktorý vykonáva vyučovaciu činnosť a výchovnú činnosť v triedach, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje v cudzom jazyku4a) riaditeľ školy zníži základný úväzok o 2 až 5 hodín podľa náročnosti vyučovacieho predmetu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

4a) § 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

12. V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

(1) Ak vychovávateľ školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy alebo špeciálnej základnej školy, si nenaplní základný úväzok výchovnej činnosti v školskom klube detí, doplní sa vyučovacou činnosťou v škole. Dve hodiny vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí.

(2) Ak si učiteľ nenaplní základný úväzok vyučovacou činnosťou a výchovnou činnosťou v škole, doplní sa výchovnou činnosťou v školskom klube detí alebo v školskom stredisku záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy. Tri hodiny výchovnej činnosti v školskom klube detí a v školskom stredisku záujmovej činnosti sa počítajú ako dve hodiny vyučovacej činnosti v škole.“.

13. V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) riaditeľ predškolského zariadenia 123
s poldennou a celodennou220
starostlivosťou, riaditeľ spojeného3 – 417
predškolského zariadenia5 – 614
s poldennou a celodennou7 – 1012
starostlivosťou11 – 1210
13 – 149
15 – 168
17 – 187
19 a viac6“.

14. V § 5 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) riaditeľ predškolského zariadenia112
s nepretržitou starostlivosťou,28
riaditeľ spojeného predškolského3 a viac4
zariadenia s nepretržitou
starostlivosťou a riaditeľ zariadenia
sociálnych služieb pre deti
predškolského veku
zástupca riaditeľa predškolského4 a viac23
zariadenia s poldennou,
celodennou, týždennou
a nepretržitou starostlivosťou
zástupca riaditeľa spojenéhodo 323
predškolského zariadenia4 – 619
s poldennou, celodennou,7 – 1017
týždennou a nepretržitou11 –1214
starostlivosťou13 – 1412
15 – 1810
19 a viac8“.

15. V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) riaditeľ základnej školy, spojenej118
základnej školy, špeciálnej217
základnej školy a školy pri3 – 415
špeciálnom výchovnom zariadení,5 – 612
športovej základnej školy,7 – 810
základnej školy so športovými98
triedami, základnej školy10 – 147
internátnej a špeciálnej základnej15 – 186
školy internátnej19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy,8 –1412
spojenej základnej školy,15 – 2210
špeciálnej základnej školy,23 a viac8
športovej základnej školy,
základnej školy so športovými
triedami
zástupca riaditeľa základnej5– 1412
školy internátnej, špeciálnej15 –2210
základnej školy internátnej23 a viac8“.
a školy pri špeciálnom
výchovnom zariadení

16. V § 5 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmená h) až s) sa označujú ako písmená g) až r).

17. V § 5 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) riaditeľ základnej školy217
s materskou školou3 – 415
5 – 612
7 – 810
98
10 – 147
15 – 186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej8 – 1412
školy s materskou školou pre15 – 2210
základnú školu23 a viac8
zástupca riaditeľa základnejdo 323
školy s materskou školou4 – 619
pre materskú školu7 – 1017
11 a viac14“.

18. V § 5 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) riaditeľ samostatnéhodo 5021
školského klubu detí51– 10018
a riaditeľ samostatného101– 15015
školského strediska151 a viac12
záujmovej činnosti
zástupca riaditeľa51 – 10024
samostatného školského101 – 15022
klubu detí, zástupca151 a viac21
riaditeľa samostatného
školského strediska
záujmovej činnosti, vedúci
vychovávateľ školského
klubu detí a vedúci
vychovávateľ školského
strediska záujmovej
činnosti, ktoré sú
súčasťou školy
vedúci vychovávateľ20– 4024
školského klubu detí41 –6022
a vedúci vychovávateľ61 –8020
školského strediska81 a viac19
záujmovej činnosti, ktoré
sú súčasťou špeciálnej
školy a špeciálneho
výchovného zariadenia
vedúci vychovávateľ20– 4017
špeciálnej základnej školy41 – 6015
internátnej a vedúci61 a viac13“.
vychovávateľ špeciálneho
výchovného zariadenia

19. V § 5 ods. 1 písmeno n) znie:

„n) riaditeľ centra voľného časudo 10012
(denne)
101 – 200
(denne)8
201 a viac
(denne)5
zástupca riaditeľa centra101 – 200
(denne)15
voľného času201 a viac
(denne)10“.

20. V § 5 ods. 1 písm. o) sa slová „z radov vychovávateľov v domove“ nahrádzajú slovami „samostatného domova“.

21. V § 5 ods. 3 písmeno a) znie:

a) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných škôl, spojených základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie školských klubov detí alebo školských stredísk záujmovej činnosti, ktoré sú súčasťou školy, počty tried v škole a počty oddelení v školskom klube detí a školskom stredisku záujmovej činnosti,“.

22. V § 5 ods. 3 písmeno c) znie:

c) riaditeľom a zástupcom riaditeľov, ktorým do pôsobnosti patrí riadenie výchovných skupín v špeciálnych školách a v špeciálnych výchovných zariadeniach, triedy a výchovné skupiny,“.


Čl. II

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.


Mikuláš Dzurinda v. r.